Top 2 # Xóa List Trong Excel Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Cách Tạo Drop List Trong Excel

Tạo drop down list thông thường

Ví dụ, ta có trường dữ liệu các tỉnh thành phố, tạo Drop List giúp quá trình nhập dữ liệu được dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Cách tạo Drop List (Nguồn: Thuthuatphanmem.vn)

Bước 1: Bạn vào bảng chọn Data, chọn tiếp Data Validation.

Chọn vào Data Validation (Nguồn: Internet)

Bước 2: Sau đó hộp thoại mới sẽ xuất hiện, tại tab Settings trong mục Allow bạn chọn List. Ở mục Source, bạn nhập tên các thành phần nằm trong Drop List, lưu ý rằng các thành phần phân cách với nhau bởi dấu phẩy.

Hoặc bạn không cần nhập dữ liệu trực tiếp, thay vào đó bạn có thể nhập các thành phần của Drop List trên 1 sheet khác.

Ví dụ: Tạo một sheet mới tên là Du_Lieu có các tỉnh:

Kết quả cho ra cũng tương tự như khi tạo dữ liệu với cách nhập trực tiếp.

Tạo list có phụ thuộc vào 1 list khác

Ví dụ: Bạn phải nhập list các tỉnh và list các thành phố phụ thuộc theo tỉnh.

Để tạo Drop List có phụ thuộc bạn nên nhập dữ liệu ban đầu vào list theo cách thứ hai. Khi đó, ta có bảng dữ liệu:

Bước 1: Đặt tên cho các vùng dữ liệu trong bảng tính.

Với vùng dữ liệu trong thành phố tỉnh Quảng Ninh, bạn bôi đen vùng dữ liệu từ ô C2 đến ô C7 và đặt tên là QuảngNinh (chú ý gõ đúng dấu và chữ viết hoa, không được chứa phím cách).

Bôi đen vùng dữ liệu từ ô D2 đến ô D5 và đặt tên là HảiPhòng.

Bôi đen vùng dữ liệu từ ô E2 đến ô E7 và đặt tên là TháiBình.

Để đặt tên bạn thực hiện như sau: Nhấn chuột phải vào vùng dữ liệu muốn đặt tên, tiếp đến chọn Define Name

Khi hộp thoại mới xuất hiện, bạn nhập tên tương ứng cho các vùng như đã quy định ở trên:

Các bạn chú ý đặt tên sao cho đúng và giống hệt như giá trị trong tên tỉnh (nhưng không được chứa phím cách).

Tiếp tục chọn công cụ Data Validation (Nguồn: Internet)

Bước 3: Sau khi hộp thoại mới xuất hiện, trong mục Allow các bạn chọn List, ở mục Source các bạn nhập công thức sau: =INDIRECT(SUBSTITUTE(C15,” “,””)).

Lưu ý ở bước này, trong công thức nên để địa chỉ tương đối, nếu không giá trị giữa các thành phố sẽ không thay đổi.

Tương tự như trên, bạn copy công thức cho các ô cần thiết còn lại ta có kết quả:

Như vậy bạn đã tạo xong 1 list có giá trị phụ thuộc vào 1 list khác. Bài viết này có sử dụng hàm INDIRECT kết hợp với hàm SUBSTITUTE để lấy giá trị tên tỉnh đã được loại bỏ dấu cách, đồng thời tham chiếu tới vùng dữ liệu có cùng tên với giá trị tham chiếu.

Ví dụ: Khi list tỉnh lấy kết quả tỉnh Thái Bình, hàm SUBSTITUTE sẽ thực hiện xóa dấu cách, khi đó giá trị tham chiếu trở thành TháiBình và tham chiếu tiếp tới vùng dữ liệu có tên TháiBình ta có giá trị trả về là các huyện trong tỉnh Thái Bình từ ô E2 đến ô E7 trong sheet dữ liệu đã đặt tên.

Xóa một danh sách sổ xuống (Drop List) trong một ô

Xóa Drop List (Nguồn: Internet)

Như vậy, Drop List đã được xóa và ô sẽ khôi phục về trạng thái mặc định. Nếu có một tùy chọn nào đó được bạn lựa chọn khi xóa Drop List, thì ô đó sẽ được nhập với giá trị của tùy chọn đó.

Giá trị của tùy chọn được tự động nhập vào ô (Nguồn: Internet)

Nếu không muốn lưu bất kỳ giá trị nào khi xóa Drop List, bạn có thể sao chép ô trống và dán nó vào ô có chứa Drop List, danh sách này sẽ được xóa.

Cách định dạng ngày tháng trong Excel : Việc định dạng ngày tháng đúng trong Excel có thể rút ngắn thời gian nhập liệu vào bảng tính cũng như làm cho số liệu được thống nhất và dễ dàng kiểm tra.

How To Randomly Sort A List In Excel

Have you ever needed to take a list and randomly sort it? How would you do it? It’s not as intuitive as you think. We’re so used to sorting lists in alphabetical order or from smallest to largest, but this idea of randomly sorting a list is not very common in Excel. Let’s jump right into it and show you how to randomly sort a list in Excel.

Sample Data

Say we have some data that we’d like to sort:

Normally, we could sort by Movie title, the date that it opened (as it’s shown in the picture), or by the total amount it grossed. But what if we wanted to “shuffle” this list? How could we go about doing that?

By the way, this is the same data that we used in the Sum the Top 5 Values post.

You can also copy and paste this table to follow along:

Movie Date Opened Total Gross

Deadpool 2/12/16 $363,070,709

Zootopia 3/4/16 $341,268,248

Batman v Superman: Dawn of Justice 3/25/16 $330,360,194

The Jungle Book (2016) 4/15/16 $364,001,123

Captain America: Civil War 5/6/16 $408,084,349

Finding Dory 6/17/16 $486,295,561

The Secret Life of Pets 7/8/16 $368,384,330

Suicide Squad 8/5/16 $325,100,054

Rogue One: A Star Wars Story 12/16/16 $532,177,324

Sing 12/21/16 $270,329,045

Does this article help you? If so, please consider supporting me with a coffee ☕️

Randomly Sort a List in Excel

To sort a list randomly in Excel, first you need to add a new column to your data. When using Excel Tables, you can simply type in a new column name at the next available table header and it will be automatically joined to your table.

Here, we type in “Sort Order” and press Enter.

Next, we need a way to randomly sort the list. We can use the RAND() function in Excel to help us with that. The RAND() function will return a number at random between 0 and 1.

After we add the formula, we can sort by that column. This will randomize the list for us.

Also, each time the RAND() function is calculated, you get a different number. This is why you see the table has all different numbers.

Keep Shuffling

Another cool tip is that if you’re not happy with the initial shuffling of the list, you can simply keep sorting between Ascending and Descending to keep shuffling the list. This works because when you sort the list, it recalculates the RAND() function, giving a new number each time.

Keeping the List Order

But what if you don’t want the RAND() function to keep recalculating? What if you want to keep the sort order?

If you want to keep the sort order, you can simply save the values from RAND() before sorting again.

How To Sort Lists In Excel 2003

Use these tips to prevent problems when sorting in Excel. How to sort two or more columns, sort by row, sort in a Custom Order. For Excel 2007 and later, see the Sorting Data Basics page

Using the Sort Buttons

In Excel, it’s easy to sort your data by using the Sort buttons on the toolbar. But, be careful, or one column may be sorted, while others are not.

Select one cell in the column you want to sort.

Sort Data by One Column

Select all the cells in the list. This is the safest approach to sorting. In most cases, you can select one cell and Excel will correctly detect the rest of the list — but it’s not 100% certain. Some of the data may be missed.

From the Sort by dropdown, select the column you want to sort.Note: If the dropdown is showing Column letters instead of headings, change the setting forMy list has, fromNo header row to Header row.

Select to sort in Ascending or Descending order

Sort Data by 2-3 Columns

Select all the cells in the list.

From the Sort by dropdown, select the first column you want to sort.

Select to sort in Ascending or Descending order

From the Then by dropdown, select the second column you want to sort.

Select to sort in Ascending or Descending order

From the Then by dropdown, select the third column you want to sort.

Select to sort in Ascending or Descending order

Sort Data by 4+ Columns

Occasionally, you may need to sort by more than three columns. For example, in a mailing list, you may want to sort by Country, Region, City, and Name. To do this, you can sort the list multiple times, starting with the least important sort.

In the mailing list, there are four columns to sort. Name and City are the least important fields in the sorting process, so they can be sorted first.

Excel will retain what it can of this sort while you sort by the remaining fields.

From the Sort by dropdown, select Country.

From the Then by dropdown, select Region.

After sorting, the list is sorted by Country, then by Region, then by City and finally by Name.

More Tutorials

Sort Data With Macros Sorting Data Basics Sort a Row in Excel Numbers Don’t Sort Correctly

How To Select Random Names From A List In Excel?

How to select random names from a list in Excel?

Supposing you have a list of names locates in column A in Excel, for quickly selecting random name from this list, what would you do? Actually, you can select random name from list with formula. Beside the formula method, we will show you a handy add-in to easily solve this problem.

Select random name from a list with formula Easily select random name from a list with Kutools for Excel

Select random name from a list with formula

Please do as follows to select random name from a list in Excel.

1. Select a blank cell besides the list, copy and paste formula =INDEX($A:$A,RANDBETWEEN(1,COUNTA($A:$A)),1) into the Formula Bar, and then press the Enter key. You can see a random name is displayed in the selected cell.

Notes:

1. Select this cell and press F9 key, you will get different names randomly.

2. You can also select the cell and drag the fill handle down to list the random names you need.

3. The random name will be changed automatically every time you refresh the worksheet.

Select random name from a list with Kutools for Excel

With the Sort Range Randomly utility of Kutools for Excel, you can quickly select random names from list in Excel.

Before applying Kutools for Excel, please download and install it firstly.

2. In the Sort/Select Range Randomly dialog box and under the Select tab, please configure as follows.

Specify number of cells you want to select in the No. of cells to select box;

Choose Select random cells option in the Select Type section;

Now the specified number of cells in the name list are selected randomly.

Note: If you want to list the randomly selected names together, please copy and paste them to other cells.

Office Tab brings the tabbed interface as seen in web browsers such as Google Chrome, Internet Explorer new versions and Firefox to Microsoft Excel. It will be a time-saving tool and irreplaceble in your work. See below demo:

Easily select random name from a list with Kutools for Excel

Reuse: Quickly insert complex formulas, charts and anything that you have used before; Encrypt Cells with password; Create Mailing List and send emails…

More than 300 powerful features. Supports Office/Excel 2007-2019 and 365. Supports all languages. Easy deploying in your enterprise or organization. Full features 30-day free trial. 60-day money back guarantee.

Enable tabbed editing and reading in Word, Excel, PowerPoint, Publisher, Access, Visio and Project.

Open and create multiple documents in new tabs of the same window, rather than in new windows.