Top 8 # Xóa Highlight Trong Word 2010 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Xóa Liên Kết Link Trong Word 2010, Xóa Hyperlink Ms Word 2010

Với khả năng chép và dán toàn bộ nội dung văn bản trên website từ font chữ, cách bố trí,…mọi nội dung đều sao y bản chính khi bạn copy bất kì nội dung ở trên website hay trên ứng dụng nào khác vào Word trong bộ ms office 2010. Vì vậy, nếu bạn sẽ không muốn xuất hiện một số liên kết được chèn khi copy đoạn văn bản đó bạn sẽ phải thực hiện việc xóa liên kết link trong Word 2010 trong MS Office 2010 mà thôi.

Xóa liên kết link trong Word 2010.

Bước 1: Từ văn bản bạn muổn remove hyperlink.

Các bạn tiến hành nhấn Ctrl + A hoặc di chuyển chuột bôi đen toàn bộ văn bản. Kế tiếp đó nhấn tổ hợp nút Alt + F11.

Bước 2: Khi xuất hiện cửa số microsoft Visual Basic. Các bạn chọn vào mục Insert, sau đó kế tiếp Module.

Bước 3: Các bạn nhập đoạn code sau vào cửa sổ Module.

“Sub Remove_Hyperlink_KoDZ()

Dim i As Long

For i = ActiveDocument.Hyperlinks.Count To 1 Step -1

ActiveDocument.Hyperlinks(i).Delete

Next i

End Sub”

Sau đó các bạn nhấn vào Run.

Kế tiếp đó nó sẽ hiện ra của số thông báo các bạn tiếp tục nhấn vào nút Run để thực hiện.

Bước 4: Và cuối cùng các bạn quay lại văn bản của mình và kiểm tra. Việc xóa liên kết link trong Word 2010 đã thành công, các hyperlink trong văn bản của bạn đã được xóa bỏ.

Bước 1: Các bạn cũng bôi đen toàn bộ văn bản cần remove hyperlink.

Bước 2: Các bạn nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + F9. Như vậy là đoạn văn bản chứa hyperlink sẽ hết.

Vậy qua đó chúng ta có thể remove được những đoạn văn bản chứa hyperlink một cách đơn giản. Trong khi soạn thảo văn bản Microsoft Word 2010 hỗ trợ cho người dùng chức năng hyperlink để chèn các liên kết vào trong đoạn văn bản và cách để remove nó đi, tuy nhiên lại thiếu đi chức năng remove toàn bộ hyperlink. Với thủ thuật nhỏ mình đã nêu ra trong bài viết này hi vọng sẽ giúp ích cho các bạn là xóa liên kết trong Word 2010 hoặc xóa hyperlink trong Word 2010. Trên phiên bản Word 2016 bạn cũng có thể thực hiện xóa toàn bộ link liên kết với cách làm tương tự.

How To Highlight And Remove Highlight In Word

In Word, you can highlight text on the screen much like you can highlight text on paper using a highlighter. In this article, you will find general information about how highlight in Word works. The basic information about highlight applies to both the built-in highlight functionality and the functionality of the DocTools HighlightManager add-in.

There is no difference between highlight added using the DocTools HighlightManager add-in and using the built-in highlight functionality in Word. The difference is that DocTools HighlightManager add-in makes the work much faster and more flexible.

15 available highlight colors

Word offers 15 highlight colors. For years, Word users have asked for more colors or the option to customize highlight colors, but so far with no luck.

How to show or hide highlight on screen and in print

Even if it may look so, highlight in Word is not applied as font formatting or paragraph formatting like e.g. color shading. If you check the formatting of highlighted text, you will not see the highlight listed anywhere.

The display of highlight is managed via an option in Word:

When you turn off Show highlighter marks, any highlight in documents will only be hidden, not removed. As soon as you turn on the setting, the highlight will appear again, if any. The highlight will also be visible if the document is opened on another computer with the setting turned on.

How to print without highlight

As explained above, you can turn highlight on and off, without removing the highlight from the document.

To print without highlight but keep the highlight in the document:

Turn off display of highlight as explained above (see Figure 2).

Print.

Turn highlight on again, if you want.

In the DocTools HighlightManager add-in, you will find a command for quickly turning on and off the display of highlight instead of digging deep into the Word Options dialog box.

Highlight and track changes

Changing highlight in a document is not registered by track changes. Even if track changes is on, Word will not regard a highlight change as a revision.

The difference between highlight color and shading color

As mentioned above, the number of highlight colors is limited. On the other hand, you can apply any color of your choice via the Shading tools in Word. This may make users want to use shading instead of highlight in order to get access to more colors. However, the two types of coloring work in totally different ways.

This means that the shading is applied as a characteristic or an attribute of the text, paragraph, table cell or table itself.

You can’t turn on and off shading for an entire document as you can with highlight. You can easily select all and set the shading to No Color. However, once you have removed the shading, you can’t easily apply it again if spread across the entire document. This means that it may not necessarily be a good idea to use shading as a substitute for highlight.

Highlight is often used as a temporary marking of content, e.g. during the editing process. Shading may more often be used as permanent formatting that is meant to remain in the finished document.

How to highlight in Word using the built-in functionality

You can apply highlight in different ways using the built-in functionality in Word. See METHODs 1-4 below. When you apply highlight to selected text in Word using the built-in methods described below, Word doesn’t retain the selection but collapses the selection so the insertion point is placed after the selection afterwards. Since you may often want to apply e.g. formatting to the same selection immediately after applying highlight, this is not always practical.

The DocTools HighlightManager add-in lets you decide whether or not to keep the selection after highlighting text. It can help you save time.

METHOD 1 – How to highlight selected text via the Ribbon

Select the text to be highlighted.

What is the default highlight color in Word?

The default highlight color in Word is the highlight color currently shown in the Text Highlight Color icon.

The default highlight color will automatically be used by Word for the next highlight unless you select another color.

The DocTools HighlightManager add-in lets you use any highlight color without changing the default highlight color.

METHOD 2 – How to highlight selected text via the Mini Toolbar

If you have the Mini Toolbar enabled, you can also apply highlight via that toolbar:

Select the text to be highlighted.

The highlight tools in the Mini Toolbar are identical to the ones on the Home tab in the Ribbon.

METHOD 3 – How to highlight using a shortcut

Word has a default shortcut assigned to highlight:

How the Alt+Ctrl+H shortcut works

You must select text before pressing the Alt+Ctrl+H shortcut. What happens when you press the shortcut depends on the situation. See the examples below:

METHOD 4 – How to highlight without first selecting text

NOTE: If you drag across text that is already highlighted, the highlight will be removed.

Note that the DocTools HighlightManager add-in lets you apply any highlight color to a paragraph without first selecting the entire paragraph – you only need to press a shortcut.

How to unhighlight in Word

Unhighlight is the same as removing highlight. See below.

How to stop highlighting in Word

Type the first new character, then press and hold the Shift key and press the Left Arrow key to select the typed character.

Press Alt+Ctrl+H to unhighlight the selected character you just typed.

Press the Right Arrow key once to move after the typed character (or you can just delete the character when finished typing in step 3).

Then continue to type the new text.

How to remove highlight in Word

Getting rid of highlight may be referred to as either removing highlight or unhighlight. You may also think of it as how to remove highlighted text in word even if you want to keep the text and only make the highlighting go away.

To get rid of highlight in Word – or unhighlight – you can follow the steps described for applying highlight using METHOD 1, METHOD 2, METHOD 3 or METHOD 4 above but with the difference, that you select No Color instead of one of the 15 colors.

The DocTools HighlightManager add-in provides tools that let you quickly remove highlight either from the selection or from all paragraph(s) that are fully or partly included in the selection. This means that you don’t need to spend time on first selecting the entire paragraphs to remove highlight.

How to remove highlight from a paragraph number or bullet

If you are working with Word documents with automatic numbering, you may have struggled with how to unhighlight a number in Word. The same may be true for bullets in bulleted paragraphs.

If only the number or bullet of a paragraph is highlighted, it is because the paragraph mark of that paragraph is highlighted.

To remove highlight from a number or from a bullet, select the paragraph mark and remove the highlight. You can also select the entire paragraph or the last part of the paragraph as long as you make sure the paragraph mark is included in the selection. Then the highlight will disappear from the number/bullet. See the illustration below.

TIP: Turn on formatting marks ( Ctrl+Shift+8) so you can see the paragraph marks and other non-printing characters. Paragraph marks look like this: ¶

How to remove light yellow highlight that does not disappear when selecting No Color

You may experience that you open a document in which some areas are highlighted with a light or pale yellow color (see figure 12 below). The color differs from the bright yellow color in the highlight color palette. If you try to remove the light, yellow highlight by selecting No Color from the highlight palette, nothing happens.

Such pale, yellow highlight is most likely a result of the document being protected. The yellow color is used to show which areas of the document you can edit. You can turn off the highlight but it will be turned on again if you close and reopen the document. As opposed to normal highlight colors, the light, yellow color does not print. It is shown on the screen only.

To remove the light yellow highlight:

In the Restrict Editing pane that opens, turn off Highlight the regions I can edit. See figure 13 below.

How to replace highlight colors in a document

How to find highlight

As you will learn below, the built-in functionality of Word does not let you search for a specific highlight color. As opposed to that, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color.

Word does not let you search for specific highlight colors.

If two or more paragraphs in succession are highlighted, Word will not find them as one instance of highlight. Word interprets each paragraph as one instance of highlighting. This means that Word finds highlight in one paragraph at a time.

To find highlight in Word using the Find and Replace dialog box:

To find highlight, make sure the insertion point is in the Find what field.

If you want to find highlight no matter the text, leave the Find what field empty, otherwise enter the relevant text.

Add other search criteria as needed and use the buttons in the dialog box to find and/or replace.

TIP: You can find both Highlight and Not highlight If you select Highlight from the Format menu in the Find and Replace dialog box twice, the text below the Find what or Replace with field changes from Highlight to Not highlight. See Figure 15 below.

This means that you can search for and replace with both highlight and no highlight.

How to replace one highlight color with another

You may sometimes want to change highlight color in Word.

You can use the Find and Replace command to replace one highlight color with another. To do this:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In both Find what and Replace with, add Highlight (see How to find highlight above for help. Leave the text fields empty unless you want to search for specific text and/or replace with other text.

As opposed to the built-in functionality in Word, the DocTools HighlightManager add-in lets you find any specific highlight color and replace it with any other highlight color, leaving all other colors unchanged.

How to copy only the highlighted text to another document

The built-in functionality of Word does not have a special feature for copying only highlighted text.

You could save a copy of the document and use Find and Replace to delete all text that is not highlighted. To do that:

Press Ctrl+H to open the Find and Replace dialog box.

In the Replace with field, type ^p in the field.The ^p replaces the found non-highlighted text with a paragraph mark. This will split the remaining highlighted text in paragraphs. Otherwise, the result could be that many highlighted instances end in one paragraph.

The result may not always be useful since all the highlighted text remains with context.

The DocTools HighlightManager add-in includes a command for extracting highlight to a new document. Using that command, you can quickly create a document that includes the highlight, incl. metadata about each found instance.

Troubleshooting highlight

PROBLEM 1 – Highlight it is not visible on the screen

If you apply a highlight color to selected text and no color appears, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 2 – Why can’t I remove highlighting in Word?

If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 3 – How to remove yellow highlight in Word?

A yellow background color on text in Word may not always be highlight. If you try to remove highlight using the methods described above and if that doesn’t remove the yellow color, the reason may be that the color is not applied using highlight.

See PROBLEM 4 below for further details about how to get rid of other types of colors than highlight.

PROBLEM 4 – The color doesn’t disappear when I attempt to remove highlight

What to do if you can’t remove highlighting in word? The reason may be that what looks like highlighting isn’t highlighting at all but another type of coloring.

If you select text that seems to be highlighted and try to remove the highlight and if this does not make the color go away, the reason may be that it is not highlight but one of the following:

The color is a warm yellow highlight color added by the Find feature

The color is light yellow and is showing which areas you can edit in a protected document

See below for help on how to remove the five types of color.

How to remove yellow highlight added by the Find feature

How to remove color shading

Selected the text from which you want to remove the color shading.

Note that shading can be applied to part of a paragraph, entire paragraphs, table cells, or entire tables. However, selecting No Color from the Paragraph group can remove shading from any of the types.

How to remove the light yellow color from a protected document

See how you remove light yellow highlight from a protected document above.

How to remove gray field shading

In documents with fields, I recommend having field shading set to always be displayed. The shading is visible on the screen only and does not print ( more information about field shading). However, you can turn off field shading or set it to be displayed only on field(s) that are selected:

I strongly recommend having field shading shown always. If you can’t distinguish fields from other content, you risk making manual changes inside fields. The result will be that such changes are gone when you update fields.

How to remove gray Form Field shading

Word documents that are created as forms that are to be filled in by users may be created using a special type of fields: Form Fields. In newer versions of Word, forms that use Form Fields are referred to as Legacy Forms since Word now also lets you create forms using content controls.

If you see gray shading that can’t be removed using any of the methods above, Form Fields may be in use. You can quickly find out by pressing Alt+F9 to show field codes. If the areas with the gray shading now appear as { FORMTEXT }, { FORMCHECKBOX }, or { FORMDROPDOWN }, Form Fields are in use.

It is practical to have Form Field shading turned on since it makes it easy to see where to fill in data. However, you can turn the Form Field shading off:

If you can’t see the Developer tab, see How to show the Developer tab in Word.

PROBLEM 5 – No highlight is applied when I press Alt+Ctrl+H

As explained above, Alt+Ctrl+His the default shortcut assigned to highlight. If you press Alt+Ctrl+H and nothing happens, the problem is likely to be one of the following:

PROBLEM 6 – How to customize highlight color in Word?

The quick answer is: You can’t create custom highlight colors in Word. The colors are restricted to the 15 colors shown in Figure 4 above.

You might use color shading instead of highlight. When it comes to color shading, you can define any color you want. However, highlighting and color shading are very different as explained above.

How to apply or remove highlight via macros (VBA)

Below, you will find small examples of macro code related to highlight. If you record a macro in Word to find out what code to use for highlighting, the result is macro code that also changes the default highlight color to the color you apply. As you will see in the code samples below, you can apply or remove highlight via VBA without changing the default color.

EXAMPLE 1: Apply yellow highlight to the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdYellow

EXAMPLE 2: Remove highlight from the selection without changing the default highlight color that is shown in the Text Highlight Color icon:

Selection.Range.HighlightColorIndex = wdNoHighlight

EXAMPLE 3: Select bright green as the default highlight color that will be shown in the Text Highlight Color icon:

Options.DefaultHighlightColorIndex = wdBrightGreen

Highlight can be useful in many Word documents, not least during the editing process. This article has explained how highlight in Word works. You have learnt how to highlight, how to remove highlight / unhighlight, how to solve different problems with highlight, etc. I hope this article helps you work more efficiently with highlight in Word.

Cách Xóa Bảng Trong Word 2007 2010 2013

Word, Excel, PowerPoint ” Word

Cũng tương tự như xóa dòng, cột trong Word 2007 2010 2013, xóa bảng cũng là một trong những thao tác bạn phải thường xuyên đối diện nhất. Nếu chưa biết cách thực hiện, hãy tiếp tục tham khảo các bước phía dưới để rõ hơn chi tiết.

Cách 1: Tìm biểu tượng trung tâm

Cách 2: Bôi đen bảng

Cách xóa watermark trong Word 2007 2010 2003 2013 2016 Cách xét độ rộng, căn lề text trong ô, bảng, cell, table word Cách xóa màu nền, background trong word 2007 2010 2013 Cách viết phân số trong Word, đánh công thức phân số trong Word 2003, 2007, 2010, 2013 Cách xóa trang trắng trong word 2016

xoa bang trong word 2007 2010 2013

, delete table trong word 2007, xoa table trong word 2007,

Phiên bản cập nhật Microsoft Office Word 2007 Microsoft đã phát hành phiên bản cập nhật cho Microsoft Office Word 2007. Phiên bản cập nhật này có nhiều cải tiến về tính ổn định và hiệu suất làm việc của Office Word.

Tin Mới

Cách sửa lỗi Word 2016 và 2019 bị khóa không cho soạn thảo, không đánh được chữ

Lỗi Word 2016 và 2019 bị khóa không cho soạn thảo, không đánh được chữ là một trong những lỗi Word phổ biến mà người dùng thường hay gặp phải. Nguyên nhân gây ra lỗi chủ yếu là do phần mềm Office bạn đang sử dụng chưa được kích hoạt bản quyền.

Cách tải và cài Office 2013 tiếng Việt

Ngay bây giờ, người dùng có thể sử dụng các công cụ Word, Excel Tiếng Việt của bộ Microsoft Office 2013 sau khi tải và cài Office 2013. Điều này giúp người dùng dễ thao tác, trải nghiệm toàn bộ tính năng của công cụ văn phong mà không phải lo lắng đến vấn đề ngôn ngữ như trước.

Cách thêm ngày, giờ vào Word 2019

Cách thêm ngày, giờ vào Word 2019 nằm trong bộ công cụ văn phòng Office 2019 là một thủ thuật đơn giản, hữu ích nhưng lại ít người biết. Tính năng này tự động cập nhật thời gian cho văn bản đúng với thời điểm thực tế, tiết kiệm công sức chỉnh sửa của người dùng.

Taxi Kiên Giang, bảng giá, số điện thoại

Đến với Phú Quốc, đến với Kiên Giang, bạn không nên bỏ qua trải nghiệm ngồi chiếc một chiếc taxi để thoải mái ngắm khung cảnh thiên nhiên yên bình

#Cách Xóa Header And Footer Trong Word 2010 Trong 1 Nốt Nhạc

Giới thiệu về Header và Footer trong Word

Header là phần đầu của mỗi trang. Footer là phần cuối của mỗi trang. Header và footer là những khoảng cố định, biệt lập với nội dung trong văn bản. Nó sẽ giúp người dùng cố định thông tin giữa xuyên suốt nội dung của toàn bộ văn bản hoặc ở một số trang mà bạn cài đặt.

Rất nhiều người hay sử dụng Header và Footer để làm cho văn bản của mình trở nên chuyên nghiệp, đẹp mắt hơn.

Hiện nay trong hầu hết các báo cáo khoa học, các tài liệu nghiên cứu, sách báo đều có yêu cầu chèn Header và Footer. Việc này giúp cho tác giả dễ dàng ghi chú. Và giúp độc giả nắm bắt đươc mình đang đọc đến phần nội dung nào. Hoặc là lưu ý về một nội dung quan trọng mà tác giả muốn gửi gắm.

Tuy nhiên, một số trường hợp bạn sẽ buộc phải xóa header and footer trong word. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 3 cách xóa header and footer trong word 2010 – một giao diện giống với đa số phiên bản khác hiện nay và đang được nhiều người sử dụng.

Cách bỏ Header and Footer trong Word 2010 trực tiếp

Bước 1: Các bạn nhấn vào phần Header có sẵn của văn bản sau đó bôi đen toàn bộ nội dung của Header.

Bước 2: Sử dụng phím Delete hoặc Backspace để xóa Header.

Bước 3: Để thoát ra ngoài bạn bấm chọn Close Header and Footer trên thanh công cụ hoặc nhấn phím ESC.

2. Để xóa Footer trong word bạn cũng thực hiện theo 3 bước sau đây

Bước 1: Tương tự như Header, bạn nhấn chuột vào Footer sau đó bôi đen nội dung trong Footer.

Bước 2: Tiếp tục sử dụng phím Delete hoặc Backspace để xóa Footer.

Bước 3: Cũng giống như Header, để thoát ra ngoài bạn bấm chọn Close Header and Footer trên thanh công cụ hoặc nhấn phím ESC.

Ở những phiên bản word khác như 2013, 2007 thao tác cũng tương tự. Riêng phiên bản 2003 có phức tạp hơn một chút thôi. Tuy hiện nay không còn nhiều bạn sử dụng phiên bản này nhưng chúng tôi vẫn sẽ hướng dẫn bạn thao tác xóa header and footer trong word 2003 ở cuối bài viết.

Cách bỏ Header và Footer trong Word 2010 bằng Remove Header và Remove Footer

Cách bỏ header và footer trong word 2010 thứ 2 là sử dụng tính năng sẵn có trong word. Cụ thể, bạn có thể xóa header and footer theo các bước sau:

Bước 1: Trên thanh công cụ bạn chọn mục Insert.

Bước 2: Xóa header and footer trong word bằng tính năng remove trong tab insert.

Tuy là khi đọc các bước mà chúng tôi liệt kê thì có vẻ dài nhưng khi thực hiện bạn sẽ thấy nó tương tự nhau nên vô cùng nhanh chóng và đơn giản.

Ở cách thứ 3 bạn vẫn thao tác trực tiếp trên Word mà không cần sử dụng bất kì tổ hợp phím nào. Điều này sẽ giúp bạn tránh phải những rắc rối không đáng có trong trường hợp bạn nhớ sai các tổ hợp phím được thiết lập trong word.

Và với cách này bạn có thể thực hiện theo các bước sau để xóa toàn bộ header and footer trong word 2010.

Bước 1: Trong giao diện Word bạn chọn mục File. Đối với những bạn sử dụng Word 2007 thì sẽ chọn biểu tượng Window thay vì chọn File.

Bước 2: Sau khi chọn File, Word sẽ hiện ra một giao diện mới. Ở giao diện mới này bạn chọn Info. Sau khi chọn Info bạn sẽ thấy bên tay phải màn hình xuất hiện mục Check for Issues.

Bước 3: Bạn kích vào mục Check for Issues ở phía bên phải màn hình.

Bước 4: Chọn mục Inspect Document trong Check for Issues.

Bước 5: Sau khi giao diện Document Inspector hiển thị trên màn hình bạn tích chọn nội dung Header, Footer, and Watermarks. Sau đó chọn Inspect ở phía cuối màn hình.

Bước 6: Sau giao diện mới tiếp theo hiện ra sau khi Word tiến hành kiểm tra toàn bộ Header và Footer bạn chỉ cần chọn Remove All. Sau khi Word hiển thị giao diện thông báo rằng bạn đã xóa thành công toàn bộ header và footer trong word 2010, bạn chọn Close.

Như vậy là chúng mình đã chỉ cho bạn 3 cách bỏ header và footer trong word 2010. Tuy nhiên dù là word 2010 hay word 2016, 2013, 2007 thì bạn đều có thể áp dụng 3 cách trên bởi giao diện của chúng tương đối giống nhau.

Cách xóa Header and Footer trong Word 2003

Bước 1: Chọn View trên thanh công cụ sau đó chọn Header and Footer.

Bước 2: Tại Header and Footer bạn chỉ cần xóa toàn bộ dữ liệu có trong đó sau đó chọn Close để đóng cửa sổ và hoàn tất các thao tác của mình.

Có thể thấy dù giao diện 2003 đã được ra mắt từ rất lâu nhưng các bước thực hiện cũng rất đơn giản, dễ thực hiện. Chỉ với 2 bước thao tác trực tiếp trên Word là bạn đã có thể xóa bỏ được header và footer trong word 2003.

Tóm lại, tùy vào thói quen cũng như nhu cầu sử dụng của mình mà bạn có thể lựa chọn bất kỳ cách nào mà bạn muốn để xóa header and footer trong word. Nhưng chúng tôi tin chắc rằng tất cả các cách thực hiện này đều đơn giản, nhanh chóng và dễ dàng.

Như vậy dù bạn sử dụng giao diện word 2003, 2007, 2013, 2010 hay 2016 thì bạn vẫn có thể xóa được header và footer thông qua các cách vô cùng đơn giản, dễ dàng. Hy vọng rằng nội dung bài viết này sẽ cung cấp thêm cho bạn những thông tin hữu ích, giúp ích cho bạn trong quá trình xử lý văn bản của mình.

Cách thêm trang trong word đơn giản, nhanh chóng.

Tạo khung cho trang bìa trong word 2013, 2007, 2010.

Những cách xóa trang trong word 2013, 2010, 2003.

Các tin tuyển dụng mới nhất

1. JobNow tuyển thực tập sinh Marketing

Mô tả công việc

Viết các bài PR sản phẩm doanh nghiệp trên các kênh truyền thông của công ty và thực hiện seeding các bài viết đó.

Hỗ trợ các sự kiện offline của công ty.

Hỗ trợ chăm sóc data khách hàng trên các mạng xã hội.

Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Có kỹ năng viết và biên tập nội dung.

Có kỹ năng là việc độc lập và làm việc nhóm.

Uu tiên ứng viên có kỹ năng chụp ảnh, chỉnh sửa ảnh và video.

Được công ty hỗ trợ chi phí đi lại, ăn uống 2.000.000 – 3.000.000 đồng/ 1 tháng.

Thời gian làm việc tùy chọn hoặc partime hoặc fulltime.

Được công ty đào tạo các kiến thức, kỹ năng về ngành Digital Marketing.

Được công ty hỗ trợ tài liệu và các dụng cụ nghiệp vụ để thực hiện công việc.

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức của công ty nếu quá trình thực tập hoàn thành tốt công việc.

2. JobNow tuyển nhân viên Content Marketing

Mô tả công việc

Lập kế hoach phát triển nội dung trên mạng xã hội (Facebook, Instagram, Zalo, Youtube) và website.

Viết kịch bản cho các video trên Youtube.

Viết nội dung cho email marketing.

Tổ chức các sự kiện tại công ty và các trường đại học.

Quan hệ báo chí.

Thực hiện các công việc theo sự phân công của Trưởng phòng và Ban giám đốc.

Yêu cầu công việc

Làm việc fulltime tại công ty từ thứ 2 – 7. Thời gian làm việc 8:00 – 12:00 và 13:15 – 17:15.

Tốt nghiệp ngành báo chí truyền thông tại Đại học KHXH và NV hoặc Học viện Báo chí & Tuyên truyền.

Am hiểu về PR, Marketing, SEO, mạng xã hội.

Có ít nhất 6 tháng đến 1 năm kinh nghiệm trở lên.

Có tinh thần trách nhiệm cao với công việc, hòa đồng với đồng nghiệp.

Mức lương thỏa thuận trong mức 7.000.000 – 10.000.000.

Được công ty đào tạo thêm kiến thức và kỹ năng về truyền thông.

Mỗi tháng được nghỉ 2 buổi chiều thứ 7 bất kỳ. Và được nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.

Được du lịch và tham gia các chương trình dã ngoại cùng công ty.

Được đóng BHYT, BHXH, BHTN và hưởng chế độ phúc lợi ốm đau, hiếu hỉ.

Được hỗ trợ tiền ăn trưa, gửi xe.

Được xét tăng lương 6 tháng/ 1 lần.