Enabling Power Pivot Excel 2013

--- Bài mới hơn ---

 • Pivot Table Trong Excel 2007, 2010, 2013
 • Cách Lập Báo Cáo Theo Tháng Bằng Pivot Table Khi Dữ Liệu Không Có Sẵn Cột Tháng
 • Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2022
 • Chuẩn Hoá Kiểu Dữ Liệu “khó Đỡ” Với Công Cụ Power Query Trong Excel
 • Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Bằng Power Query Trong Excel Để Bán Hàng Thành Công
 • Power Pivot Excel 2013 is an Excel add-in that was first introduced in Excel 2010 by Microsoft. It allows you to harness the power of Business Intelligence right in Excel.

  Read the tutorial on how to install Power Pivot in Excel 2010 here Read the tutorial on how to enable Power Pivot in Excel 2022 here

  In this tutorial, you will be provided with a detailed guide on

  Let’s go through each point one-by-one!

  What is Power Pivot?

  In a nutshell, PowerPivot Excel 2013 allows you to use multiple data sources for analysis.

  Power Pivot gives you the power to work with large sets of data that are over 1 million rows!!! It lets you create models, establish relationships and create calculations.

  You could import, merge and perform analysis on the resulting data. The beautiful thing with Power Pivot is it allows you to work on Big Data with no limitations.

  Imagine getting data from multiple sources like SQL Server, Oracle, XML, Excel, Microsoft Access, and analyzing these all into one awesome Pivot Table!

  How to Enable Power Pivot for Excel 2013?

  So how do I get my hands on this super awesome add-in…I hear you say?

  You need

  The good thing with Power Pivot is it already comes with your Excel 2013, we need to enable it to start using Power Pivot.

  You just need to make sure you have Office Professional Plus 2013 as either:

  To work on Power Pivot, you must first understand how to open the Power Pivot window.

  How to open the Power Pivot window?

  Adding Data to Data Model

  The first step is to add some data to your model. You can import data from two categories:

  Let’s talk about each one of them in detail.

  To Import data from the Current Workbook, follow the steps below:

  STEP 1: Highlight the Data in your current workbook.

  There are two views that are available in Power Pivot – Data View and Diagram View.

  Data View

  This is the view shown to Excel users by default.

  Data view displays a table of your data model in a grid format, much like the standard Excel. Each table has its own tab at the bottom of the sheet. You cannot make any edits in the cells in the data view.

  A data view is comprised of two parts – the Table area and the Calculation area.

  Let’s look at an example of how data is displayed in Diagram View.

  You have two tables – Names and Sales.

  *** You can view the exact step-by-step tutorial of how this was done here: Linking Excel Tables in Power Pivot. ***

  You can drag the corner of the table to resize them and can also move them to different locations.

  Create Relationship in Power Pivot

  In the example above, you have imported the two tables in the Power Pivot window. You can now link the ID column from the Names table with the ID column in Sales Table.

  Let’s see how it can be done by following the steps below:

  Create Pivot Table using Power Pivot data

  • You can work with millions of rows and extract data from multiple sources.
  • You can process calculations and analysis faster.
  • You can import data from multiple sources and you can also filter data and rename columns while importing.
  • When you import a table in Power Pivot, each table gets organized in inpidual tabbed pages.
  • You can create your own formula using DAX expssion.
  • You can create relationships among the table to easily analyze data fields together.
  • You can create calculated fields and calculated columns in the data table.

  Conclusion

  HELPFUL RESOURCE:

  You can learn more about how to use Excel by viewing our FREE Excel webinar training on and !

  Bryan is a best-selling book author of the 101 Excel Series paperback books.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Pivot Trong Thanh Menu Của Excel
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Power Pivot And Power Bi: The Excel User’s Guide To Dax, Power Query, Power Bi & Power Pivot In Excel 2010
 • Không Thể Cài Đặt Power Pivot Trong Excel 2013
 • Pivottable Là Gì? Hướng Dẫn Dùng Pivottable Trong Excel
 • Không Thể Cài Đặt Power Pivot Trong Excel 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Power Pivot And Power Bi: The Excel User’s Guide To Dax, Power Query, Power Bi & Power Pivot In Excel 2010
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Pivot Trong Thanh Menu Của Excel
 • Enabling Power Pivot Excel 2013
 • Pivot Table Trong Excel 2007, 2010, 2013
 • Tôi có máy Windows 10 Enterprise Citrix đã cài đặt Microsoft Office Excel 2013 Professional Plus .

  Tôi thấy tùy chọn Power View và một vài thứ khác nhưng không có gì phù hợp với Power Pivot .

  Tôi đã gặp lỗi này khi cố gắng cài đặt một bổ trợ:

  Thiết lập Microsoft SQL Server 2012 PowerPOLL cho Excel Thiết lập thiếu các điều kiện tiên quyết: Bổ trợ này yêu cầu Excel 2010. Nếu bạn có Excel 32 bit, bạn phải cài đặt phiên bản bổ trợ ene 32 bit. Nếu không, bạn phải cài đặt phiên bản 64 bit.

  Sửa lỗi PowerPOLL trong Excel 2013

  Như đã nêu ở đây. . .

  Như bạn đã nói bạn là người dùng gia đình, tôi khuyên bạn nên mua phiên bản độc lập Excel 2013 có thể tải xuống. Nếu bạn cài đặt Excel 2013 độc lập và cập nhật lên phiên bản 1511, bạn sẽ nhận được Power Pivot, điều này sẽ tự động xảy ra.

  Thông tin thêm về các phiên bản văn phòng có tính năng Power BI vui lòng tham khảo bài viết này.http://blog.crossjoin.co.uk/2013/02/01/office-2013-office-365-editions-and-bi-features/nguồn

  Bạn nên xác nhận rằng bản dựng Excel 2013 của bạn là phiên bản 1511 hoặc mới hơn có chức năng này để đảm bảo bạn có phiên bản nơi bạn thực sự có thể sử dụng các tính năng PowerPOLL.

  Giải pháp đã làm việc cho người khác. . .

  nguồn

  Để giải quyết vấn đề này, hãy chạy trình khắc phục sự cố thích hợp cho bổ trợ:

  PowerPOLL

  • Trình khắc phục sự cố bổ trợ PowerPOLL có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố.

   run now

  • Trình khắc phục sự cố bổ trợ Power View có thể tự động khắc phục sự cố được mô tả trong bài viết này. Trình khắc phục sự cố này khắc phục nhiều sự cố.

   run now

  Để khắc phục sự cố này, hãy làm theo các bước sau để xóa các khóa đăng ký bị ảnh hưởng:

  Ghi chú

  • Excel 2013 và Excel 2022 tự động xây dựng lại các khóa đăng ký.
  • Các khóa đăng ký mà bạn phải xóa khác nhau, tùy thuộc vào bổ trợ mà bạn sử dụng. Bạn phải xóa các khóa đăng ký chỉ cho bổ trợ bị thiếu trong hộp thoại Bổ trợ COM. Mỗi bổ trợ tương ứng với các khóa đăng ký sau, tương ứng:

  Bổ trợ Microsoft Office PowerPOLL cho Excel 2013

  Bổ trợ Microsoft Office PowerPOLL cho Excel 2022

  Thêm thông tin

  Quan trọng: Tất cả các bổ trợ và bổ trợ Yêu cầu đều yêu cầu SKU cụ thể của Microsoft Office 2013 và Microsoft Office 2022. Chúng có sẵn trên:

  • Microsoft Office 2013 Professional Plus và Microsoft Office Professional Plus 2022
  • Microsoft Office 365 ProPlus có sẵn dưới dạng thuê bao độc lập.
  • Microsoft Office 365 ProPlus có sẵn như một phần của các dịch vụ Office 365 Enterprise E3, Office 365 Enterprise E4, Office 365 Education E2, Office 365 Education E3, Office 365 Chính phủ E3 hoặc Office 365 Chính phủ E4.
  • Microsoft Excel 2013 độc lập với bản cập nhật sau đây http://support.microsoft.com/kb/2817425

  nguồn

  Tài nguyên khác

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pivottable Là Gì? Hướng Dẫn Dùng Pivottable Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Pivot Table Cơ Bản, Nâng Cao Để Thống Kê Dữ Liệu Báo Cáo Trong Excel
 • Tất Tần Tật Cách Sử Dụng Pivot Table Excel 2013 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cách Làm Mới Dữ Liệu Bảng Pivot Trong Excel 2013
 • Tổng Quan Về Pivottable Và Pivotchart
 • The Right Version Of Excel 2013 For Using Powerpivot #powerpivot #excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Create A Pivot Table In Excel
 • Hướng Dẫn Cách Xóa Nhanh Một Trường Pivot Table Trong Excel
 • How To Delete A Pivot Table In Excel (Easy Step
 • How To Delete A Pivot Table In Excel
 • How To Delete One Or All Pivot Tables In Excel?
 • UPDATE Aug 16, 2013: Excel 2013 stand-alone now includes Power Pivot (now the name has a space and it is no longer a single word!). This post was originally published on Feb 18, 2013 and is now outdated. If you already have Excel 2013 stand-alone, you should see PowerPivot enabled in an upcoming update.

  Many people started using PowerPivot with Excel 2010. In order to start using PowerPivot for Excel 2010, you just have to download the add-in and install it for free. In Excel 2013, PowerPivot is already installed and you just have to enable it. However, you have to be careful about the Excel 2013 version you use, because not all the versions have all the features available.

  • Data Model features available in all Excel 2013 versions
   • Internal xVelocity engine
   • Load multiple tables in a data model
   • Create relationships
   • Navigate a data model with multiple tables using a single PivotTable
   • Use only implicit measures
  • PowerPivot features available in selected versions of Office 2013 (*)
   • Create calculated columns
   • Create calculated fields
   • Use PowerPivot window and all the other features available there
   • Also Power View is available only in these versions of Excel

  So what are the version of Office 2013 that enable the usage of PowerPivot features?

  Here is the list:

  • Office Professional Plus 2013 via Open, Select or EA
  • Excel 2013 stand-alone UPDATE Aug 16, 2013 – any stand-alone version of Excel 2013 has PowerPivot
  • Office 365 ProPlus via Office 365 (www.office365.com) Subscription when it becomes available (February 27, 2013)

  The only way to get these full BI features is through a Microsoft Volume License Agreement or Office 365 service. If you are not included in a Microsoft Volume License Agreement, the only way to get a copy of Excel 2013 that has all PowerPivot and Power View features available is getting an Office 365 ProPlus subscription.

  UPDATE Feb 27, 2013: read about a workaround to get a Volume License Agreement for just 30$. UPDATE Aug 16, 2013: you can get PowerPivot with Excel stand-alone, without the need of any subscription.

  This might disappoint those of you that are used to buying a single license that never expires, but there is a good reason to move to Office 365 for using BI features: in the upcoming months and years, you will automatically receive updates of Office before perpetual (non-subscription) customers, and Excel will increase the number of BI features available at a faster cadence than ever before (yes, they promised it!). If you attended MS conferences and/or watched some of the last keynotes of BI speeches, you might have already seen some interesting pviews (i.e. 3D mapping with GeoFlow for Excel), and probably more is coming.

  Again, it’s important to know that Office Standard 2013 does not include Business Intelligence features, so all the options available when you need fewer than five licences does not include PowerPivot and Power View. You have to get a subscription of Office 365 ProPlus in this case, and the only action you can to today is using the free pview of Office 365 ProPlus until the end of February, when such a subscription will be commercially available.

  I have seen some confusion in these first days of Office 2013 availability and for this reason I think it is important to clarify what is the right version of Excel you have to buy in order to use PowerPivot. I will update this blog post as soon as the Office 365 ProPlus will be commercially available.

  UPDATE Aug 16, 2013: please remember that now Excel 2013 stand-alone now includes Power Pivot! You no longer need a subscription!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Pivot Table Là Gì? Hướng Dẫn Sử Dụng Thành Thạo Pivot Table Trong Excel
 • How To Create Pivot Tables In Excel 2022
 • Using Pivot Tables In Excel 2022
 • Microsoft Office: 9 Pivottable Enhancements In Excel 2022
 • How To Create A Pivot Table In Excel 2010
 • Power Pivot And Power Bi: The Excel User’s Guide To Dax, Power Query, Power Bi & Power Pivot In Excel 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Pivot Trong Thanh Menu Của Excel
 • Enabling Power Pivot Excel 2013
 • Pivot Table Trong Excel 2007, 2010, 2013
 • Cách Lập Báo Cáo Theo Tháng Bằng Pivot Table Khi Dữ Liệu Không Có Sẵn Cột Tháng
 • Microsoft Power BI, including Power Pivot and Power Query, are a set of free add-ons to Excel that allow users to produce new kinds of reports and analyses that were simply impossible before.

  This book, printed in full-gorgeous color, gives you an overview of Power BI, Power Pivot and Power Query, and then pes into DAX formulas, the core capability of Power Pivot. Always from the perspective of the Excel audience.

  Written by the world’s foremost Power BI bloggers and practitioners, the book’s concepts and approach are introduced in a simple, step-by-step manner tailored to the learning style of Excel users everywhere. The techniques psented allow users to produce, in hours or even minutes, results that formerly would have taken entire teams weeks or months to produce.

  This book includes lessons on:-

  • difference between calculated columns and measures
  • how formulas can be reused across reports of completely different shapes
  • how to merge disjointed sets of data into unified reports
  • how to make certain columns in a pivot behave as if the pivot were filtered while other columns do not
  • how to create time-intelligent calculations in pivot tables such as “Year over Year” and “Moving Averages” whether they use a standard, fiscal, or a complete custom calendar.
  • how to leverage Power Query to make your Power Pivot models awesome!
  • how to use Power BI Desktop and chúng tôi and how they fit into the Excel landscape

  The “pattern-like” techniques and best practices contained in this book have been developed and refined over several years of onsite training with Excel users around the world, and the key lessons from those seminars costing thousands of dollars per day are now available to you, within the pages of this easy-to-follow guide. This updated second edition covers new features introduced with Office 2022 and Power BI Desktop.

  At PowerPivotPro, I have really enjoyed working with the Power Pivot and Power BI community. This book, with Rob Collie, was an effort to reach out and help an even greater audience. Little did I know what I was signing up for 🙂

  It was hard juggling book writing with the training/consulting/travel. But I am glad we persevered. Big thanks to our IndieGoGo crowdfunding supporters, who not only made it possible to print this book in full-gorgeous color, but also inspired us to burn the night oil in writing those last chapters.

  I sincerely believe that Power Pivot and Power BI can transform the lives of Excel users worldwide – after all I was one of them. But change is hard, even when it’s for the better. We hope we can help you go from Excel to Power BI with this book and our services at PowerPivotPro.

  Power On!

  -Avi Singh

  Power Pivot for Excel and its close cousin Power BI Desktop are Microsoft’s tightly-related pair of revolutionary analytical tools – tools that are fundamentally changing the way organizations work with data. We have repeatedly witnessed the “Power tools” transformative impact on the bottom line – far more robust and elegant than Excel alone, and much more agile and affordable than traditional BI tools. Their shared state of the art calculation engines (DAX and M) turn any PC into an analytical supercomputer, but the real secret is people – these tools are 100% learnable by today’s users of Excel. The data revolution lays not in the hands of an elite few, but in YOUR hands, and we want to help you seize that opportunity.

  Rob Collie is an entrepneur, author, and consultant. He was one of the founding engineers behind Power Pivot at Microsoft and operates the world’s leading Power Pivot/Power BI website, chúng tôi He lives in Indianapolis. Avichal Singh (Avi) is Principal Consultant at PowerPivotPro where he blogs, trains and consults on PowerPivot and Power BI. His past experience includes building large scale Power BI solutions at Microsoft. He lives in Seattle.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Không Thể Cài Đặt Power Pivot Trong Excel 2013
 • Pivottable Là Gì? Hướng Dẫn Dùng Pivottable Trong Excel
 • Cách Sử Dụng Pivot Table Cơ Bản, Nâng Cao Để Thống Kê Dữ Liệu Báo Cáo Trong Excel
 • Tất Tần Tật Cách Sử Dụng Pivot Table Excel 2013 Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cách Làm Mới Dữ Liệu Bảng Pivot Trong Excel 2013
 • Introduction To Power Pivot – Excel Exposure

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Xóa Pivottable Trong Excel
 • How To Install Power Query
 • How To Use Find And Replace In Microsoft Word To Make Quick Edits To A Document
 • Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Hàm Replace Trong Excel 2007, 2010, 2013, 2022
 • Cách Sử Dụng Excel 2022 – Cách Dùng Find, Select & Replace Trong Excel
 • Here’s a helpful guest lesson about an incredibly useful Excel add-in called Power Pivot.

  Thanks to Nick Williams from Acuity Training for creating this helpful post!!!

  Power Pivot is an Excel add-in which can used to perform powerful data analysis and create sophisticated data models. It can handle large volumes of data (millions of rows) from various sources and all of this within a single Excel file.

  Power Pivot is basically a SQL Server Analysis Services engine made available using an in-memory process that runs directly within Excel. It is commonly referred to as an Internal Data Model. The most effective way to interact with the Internal Data Model is to use the Power Pivot Ribbon interface.

  Once the Power Pivot add-in is installed and available, you can create a Data Model, which is a collection of tables with relationships. Any data you import into Excel or already have in Excel, once added to the data model is available in the Power Pivot window. The Power Pivot Ribbon gives you additional functions over and above the standard Excel Data tab.

  The Power Pivot add-in is available in Excel 2010, and is native in Excel 2013 and 2022. However, only the following versions of Excel 2022 support the ‘Power Query’ functionality:

  • Excel 2022 – Office 365 ProPlus
  • Excel 2022 – Office 365 E3
  • Excel 2022 – Office 365 E4 andE5

  To give you a feel for where Power Pivot fits in when using Excel for data analysis or visualization, let’s first have a quick look at how Power Pivot fits into the overall Business Intelligence process and how it works with the other BI tools in Excel.

  Power Pivot acts as a data model, this means that the first step is to import some data. Unless it is already in your Excel sheet you will need a tool or connector to connect to different types of data sources and fetch your data. This can be a complex subject depending on your data source and is beyond the scope of this article.

  After fetching the data, you will probably need to do some cleaning and transformation on it. Both these functions in Excel are carried out by another add-in called Power Query (in Excel 2010 and 2013) / Get & Transform (in Excel 2013).

  The final step is creating the Power Pivot data model. This is where we create the relationships between different data tables.

  You can create simple measures or Key Performance Indicators (KPIs) in Power Pivot.

  Finally one you have all of the required metrics calculated, you can summarize the information in your Power Pivot data model using Pivot Tables and / or Pivot Charts. The combination of multiple Pivot Tables / Pivot Charts with slicers can be used to create a Dashboard

  Lets look at how you launch Power Pivot.

  To install the Power Pivot add-in:

  The green Manage icon launches the Power Pivot window. Calculated Fields and KPIs can be used to create any summarizing calculations. Add to Data Model allows you to add the data table psent in the Excel into Power Pivot. Update All allows you to update all the data connections established with the data model. Settings helps to control other parameters associated with Power Pivot.

  Example 1: Adding Data to the Data Model

  The first step is to add some data into the data model. Data sources fall into two broad categories. First, it comes via an import from an external data source. Second it is psent in the Excel tables in the current workbook.

  For now, let us take an example which shows how to work with Excel tables in the current Excel workbook to Power Pivot. Use the below Excel workbook to follow along:

  1. Once you have saved the file and opened that, you’ll notice that there are two tabs. One, data tab and the other mapping tab.
  2. The data tab has the sales info as shown in the screen shot below. The data tab contains detailed data showing sales by country, by product type, by quarter, by sales channel etc. The mapping tab contains that data sub-totaled by quarter, also seen below.

   Data Tab:

   Mapping Tab:

  3. The mapping tab has a table showing a method of “mapping” or a lookup table that allows you to change from the quarter notation to the year and/or the quarter. This can also be derived using formula in Power Pivot as well!
  4. First, let’s see how we can add the two tables into the data model. Make sure you have selected the range of the Data table then select the Add to data model button from the Power Pivot Tab:

  5. You’ll notice a new pop-up window opens. It is the Power Pivot window, it has several options to edit, modify and update the data model

  6. Go back to the Excel file and Repeat the steps 4 and 5 with the data in the Mapping tab to add that to the data model.

  7. Please note that for each data added onto the Data Model, a new tab is created in the Power Pivot tab

  Creating Relationships

  Now that we have two datasets added to the data model. Let’s look at how we can create a relationship between the two.

  1. The common field between the two datasets will be used to create the relationship between them
  2. In this example, Quarter from the Data table is the same as QuarterCode from the Mapping table
  3. This opens a pop-up where you’ll need to select the main table, the lookup table and the corresponding columns
  4. In the current example, the Data table is our main table and the common column is The Mapping table is our Lookup Table and the Related Lookup Column is QuarterCode. Hence the following selections needs to be made in the pop-up

  5. It shows the relationship created, as shown below

  You can create a relationship in Diagram View once you get more comfortable with this process.

  Now we’ve created a very simple data model let’s look at creating some calculated columns. For more on

  Calculated Columns in Power Pivot

  In this section, you’ll learn how to create calculated columns in Power Pivot.

  First make sure that you are in the Mapping tab of the Power Pivot window

  1. Now, let’s explore how we can derive the year and quarter using just the Quartercode column in the Mapping tab to keep this example very simple.
  2. In the default view, you can see there is a column as “Add Column” as the Header of a column which doesn’t contain any data.
  3. Almost all of the formulas in Power Pivot are the same as they are in Excel.

   In this example, first we take the first four characters from the QuarterCode using the LEFT function and then use the VALUE function to convert the string of characters into a number. See this video for more details on working with text functions.

   1. Next we add another column called “Quarter Derived” and use the following formula

   =VALUE(RIGHT([QuarterCode],1))

   Similar to the formula in the “Year Derived” column, this formula takes the last digit of the string in the QuarterCode column and converts it into a number.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Excel 2022: Intro To Pivottables
 • Danh Sách Tổng Hợp Các Phím Tắt Excel 2022
 • Không Mở Được File Excel
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Sumif Trong Excel: Học Với Công Thức, Cách Sử Dụng Và Ví Dụ
 • Cách Sửa Lỗi #value! Khi Sử Dụng Hàm Countif / Countifs Trong Excel
 • Pivot Table Trong Excel 2007, 2010, 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Lập Báo Cáo Theo Tháng Bằng Pivot Table Khi Dữ Liệu Không Có Sẵn Cột Tháng
 • Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, Excel 2013, Excel 2022
 • Chuẩn Hoá Kiểu Dữ Liệu “khó Đỡ” Với Công Cụ Power Query Trong Excel
 • Khóa Học Phân Tích Báo Cáo Bằng Power Query Trong Excel Để Bán Hàng Thành Công
 • Cách Tính Căn Bậc Hai Trong Excel (Hàm Sqrt, Power Và Lũy Thừa)
 • Quay trở lại với những bài viết về mục tin học cơ bản, tin học văn phòng mình trình bày tới các bạn Cách tạo báo cáo Pivotable trong excel 2007, 2010, 2013

  – Ở bài viết này mình sẽ demo hướng dẫn trên excel 2007 đi từ cơ bản đến chi tiết nhất về Pivotable trong excel. Ở các phiên bản office excel 2010, office excel 2013 các thao tác trên giao diện hoàn toàn tương tự.

  1. PivotTable I: Làm quen với PivotTable reports trong Excel 2007

  Làm thế nào để tự tạo ra một báo cáo dạng PivotTable

  a. Lấy dữ liệu để làm việc

  Hãy tưởng tượng một worksheet Excel của những con số doanh thu với hàng trăm ngàn dòng dữ liệu. Những worksheet trình bày tất cả những dữ liệu về nhân viên kinh doanh ở hai quốc gia và họ bán bao nhiêu hàng hóa trong ngày, có rất nhiều dữ liệu để giải quyết theo từng hàng chia thành nhiều cột khác.

  b. Xem lại dữ liệu nguồn

  Trước khi bạn bắt đầu làm việc với một báo cáo PivotTable, hãy xem lại worksheet để chắc chắn rằng nó đã được chuẩn bị cho báo cáo. Khi bạn tạo một báo cáo PivotTable, mỗi cột dữ liệu nguồn trở thành một field mà bạn có thể sử dụng trong các báo cáo. Fields tổng kết nhiều hàng thông tin từ các dữ liệu nguồn.

  Tên của các field cho các báo cáo đến từ các tiêu đề cột trong dữ liệu nguồn. Hãy chắc chắn rằng bạn có tên cho mỗi cột trên dòng đầu của worksheet trong dữ liệu nguồn.

  Trong hình ở trên, các tiêu đề cột Country, Salesperson, Order Amount, Order DateOrderID trở thành tên các field. Các dòng còn lại phía dưới tiêu đề nên chứa mục tương tự trong cùng một cột. Ví dụ, phần text nên ở trong một cột, ngày tháng trong một cột khác. Nói cách khác, một cột không nên có chứa số và text. Cuối cùng, không nên có cột trống với dữ liệu bạn đang sử dụng cho các báo cáo PivotTable.

  c. Tạo hộp thoại PivotTable

  Khi các dữ liệu đã có, đặt con trỏ bất cứ nơi nào trong phần dữ liệu bao gồm tất cả các dữ liệu worksheet trong báo cáo hoặc chọn dữ liệu bạn muốn sử dụng trong các báo cáo, sau đó trên tab Insert, trong nhóm Tables, bấm vào PivotTable và sau đó nhấp vào PivotTable lần nữa, hộp thoại Create PivotTable sẽ mở ra. Chọn Select a table or range, hộp Table/Range cho thấy phạm vi của các dữ liệu đã được chọn, chọn New Worksheet hoặc Existing Worksheet, nếu bạn không muốn báo cáo được đặt trong một worksheet mới.

  d. Cơ bản về PivotTable Report

  2. PivotTable II: Lọc các dữ liệu trong một PivotTable của Excel 2007

  Làm thế nào để lọc và dấu những dữ liệu được chọn trong những báo cáo PivotTable

  a. Chỉ xem dữ liệu mà bạn muốn xem trong báo cáo PivotTable

  Báo cáo PivotTable trước khi lọc

  Bạn tạo một báo cáo PivotTable bằng cách di chuyển bất kỳ field nào đến khu vực layout cho báo cáo PivotTable. Bạn làm việc này hoặc bằng cách chọn hộp bên cạnh tên field, hoặc bằng cách bấm chuột phải vào một tên field và chọn một địa điểm để di chuyển field đến.

  b. Lọc để xem ra một trong nhiều sản phẩm

  Bây giờ bạn chỉ muốn xem các dữ liệu bán hàng xe đạp và cho ẩn tất cả các dữ liệu còn lại. Để lọc các báo cáo, bấm vào mũi tên bên cạnh Row Labels, chọn mục Road bikes (xe đạp) trong khu vực của báo cáo. trong mục Bạn bấm vào đó, vì xe đạp được hiển thị trong khu vực hàng của báo cáo. Khi bạn bấm vào mũi tên đó, một trình đơn xuất hiện với hộp Select field để bạn chọn lựa và lọc thông tin.

  Trên trình đơn này là một danh sách cho thấy tất cả các hàng trong lĩnh vực mà bạn chọn. Xem các mục trong danh sách để chọn đúng sản phẩm cần tìm thông tin và sản phẩm nào cần lọc. Trong ví dụ này, mục Product Category bao gồm Road Bikes là sản phẩm bạn cần tìm thông tin.

  Để lọc thông tin bạn bỏ mục Select All, sau đó chọn Road Bikes cuối cùng nhấp Ok, báo cáo PivotTable sẽ cho thấy dữ liệu của phần road bikes. Các dữ liệu khác sẽ không thay đổi, nhưng chúng không xuất hiện.

  c. Giới hạn bộ lọc cho một sản phẩm

  Bây giờ bạn đã lọc thông tin cho một sản phẩm và bạn muốn thu hẹp thông tin hơn nữa, do có nhiều loại xe đạp khác nhau. Ví dụ bạn chọn sản phẩm xe đạp Road -350- W, thì cách thực hiện như sau: Dùng chuột chọn sản phẩm Road -350-W trong cột

  Road Bikes, sau đó nhấn chuột phải và đưa chuột đến filter, nó sẽ hiện ra một cửa sổ nhỏ và bạn chọn Keep Selected Items. Cuối cùng chỉ có dữ liệu của Road – 350-W hiện ra.

  d. Tìm loại sản phẩm có doanh thu cao

  e. Lọc thông tin theo thời gian

  Giả sử bạn muốn xem xe đạp bán như thế trong một khoảng thời gian xác định. Bằng cách sử dụng bộ lọc, bạn có thể xem những thông tin trong khoảng thời gian bạn thích và các thông tin khác tạm thời bị ẩn.

  f. Hủy bỏ bộ lọc

  trong báo cáo PivotTable bằng cách nhấp chuột vào biểu tượng bộ lọc , và sau đó nhấp vào Clear Filter From “Product Category”.

  . Xoá bỏ một bộ lọc trong PivotTable Field List bằng cách di chuyển con trỏ qua biểu tượng bộ lọc

  bên cạnh tên field, nhấp chuột vào mũi têr xuất hiện và sau đó nhấp vào Clear Filter From “Product Category”.

  Chìa khóa để xóa bỏ các bộ lọc cùng một lúc bằng cách sử dụng biểu tượng bộ lọc, nó xuất hiện ở hai địa điểm khác nhau, một ở trên báo cáo PivotTable

  và một trong PivotTable Field List

  g. Hủy bỏ một filter trong báo cáo PivotTable

  Hủy bỏ một bộ lọc trong danh sách PivotTable Field

  3. PivotTable III: Tính toán dữ liệu trong những báo cáo PivotTable của Excel 2007

  Làm thế nào để tổng hợp dữ liệu bằng những hàm khác ngoài hàm SUM, như là COUNT và MAX. Làm thế nào để diễn tả dữ liệu dạng phần trăm bằng cách sử dụng những tính toán đặc thù. Làm thế nào để tự tạo các công thức trong các báo cáo PivotTable.

  Dữ liệu bán hàng tóm tắt trong một báo cáo PivotTable.

  Đó là vấn đề tiền thưởng ở Contoso, Công ty phân phối thực phẩm. Hãy tưởng tượng rằng bạn đã mở ra một báo cáo PivotTable có chứa dữ liệu về nhân viên kinh doanh của công ty. Báo cáo tóm tắt của công ty này có khoảng 800 hàng dữ liệu trong Excel. Nó cho biết doanh số của mỗi nhân viên trong từng năm và trong từng quý. Bây giờ bạn muốn sử dụng báo cáo để nhìn vào con số theo một vài cách khác nhau, bạn muốn biết số lượng bán hàng của mỗi nhân viên được thực hiện trong năm nay và bạn muốn xem mỗi nhân viên đóng góp bao nhiêu cho tổng doanh số của công ty, … Khi bạn đã thực hiện điều đó, bạn sẽ thấy nhân viên nào sẽ nhận được tiền thưởng và mỗi người được thưởng bao nhiêu.

  b. Tóm tắt dữ liệu một cách khác

  Bạn muốn thay đổi báo cáo từ tính toán doanh số của từng nhân viên qua từng năm, bạn có thể làm điều đó bằng cách thay đổi từ hàm SUM qua COUNT để tóm tắt thông tin.

  Để thay đổi chức năng, nhấp chuột phải vào bất cứ giá trị trong bảng báo cáo, đó là khu vực có tiêu đề ” Sum of Sales Amount“, rê chuột đến Summarize Data By và sau đó nhấp vào Count. Những con số sẽ chuyển đổi từ một giá trị tổng thành giá trị count. Các tiêu đề trên các số thay đổi từ “Sum of Sales Amount” để “Count of Sales Amount.”

  Sau đó bạn có thể phân loại các đơn đặt hàng để xem ai có được hầu hết các đơn đặt hàng một cách dễ dàng nhất. Để làm việc này, hãy nhấp chuột phải vào trong bất kỳ ô nhân viên kinh doanh nào, trỏ chuột đến Sort và sau đó nhấp vào Sort Largest to Smallest. Kết quả, Peacock là lần đầu tiên, với một grand tổng số 100 đơn đặt hàng, theo sau là vua với 74, và sau đó Leverling với 73.

  c. Thực hiện một phép tính %

  Peacock đã có 18 phần trăm trong tổng doanh số bán hàng cho các năm, cô ta được doanh số cao nhất trong các nhân viên, tỷ lệ % trên tổng doanh thu không tưng ứng với số đơn hàng nhiều nhất. King cótỷ lệ doanh thu cao kế tiếp với 14,42%, theo sau là Davolio với 12,52%.

  d. Nhân viên nào nhận tiền thưởng?

  Bây giờ bạn sẽ tính toán ai sẽ nhận tiền thưởng và số tiền thưởng là bao nhiêu bằng cách tạo ra một công thức sử dụng calculated field. Đây là một công thức mới được đưa vào báo cáo PivotTable.

  Diễn giải công thức này như sau: Nếu số doanh thu lớn hơn 30,000 trong một quý thì thưởng 3% (3% này trên doanh số bán hàng). Còn nếu doanh số dưới 30,000 thì tiền thưởng là 0.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Enabling Power Pivot Excel 2013
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Pivot Trong Thanh Menu Của Excel
 • Hướng Dẫn Cách Cài Đặt Power Query Trong Excel 2010, 2013, 2022
 • Power Pivot And Power Bi: The Excel User’s Guide To Dax, Power Query, Power Bi & Power Pivot In Excel 2010
 • Không Thể Cài Đặt Power Pivot Trong Excel 2013
 • Enabling Power Pivot Excel 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lý Do Sử Dụng Microsoft Power Query Cho Excel
 • Tổng Quan Power Query: Giới Thiệu Về Công Cụ Dữ Liệu Mạnh Nhất Của Excel
 • Cách Kết Hợp Nhiều Bộ Dữ Liệu Trong Microsoft Excel Bằng Power Query
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Power Query Để Chuẩn Hoá Dữ Liệu
 • Cách Sử Dụng Hiệu Quả Find Và Replace Nâng Cao Trong Excel
 • Power Pivot is an Excel add-in that was first introduced in Excel 2010 by Microsoft. It allows you to harness the power of Business Intelligence right in Excel.

  Read the tutorial on how to install Power Pivot in Excel 2010 here Read the tutorial on how to enable Power Pivot in Excel 2022 here

  In this tutorial, you will be provided with a detailed guide on

  Let’s go through each point one-by-one!

  What is Power Pivot?

  Power Pivot gives you the power to work with large sets of data.

  In a nutshell, it allows you to use multiple data sources. Then you could import, merge and perform analysis on the resulting data.

  The beautiful thing with Power Pivot is it allows you to work on Big Data with no limitations.

  Imagine getting data from multiple sources like SQL Server, Oracle, XML, Excel, Microsoft Access then build a Data Model from it. Then you can analyze these all into one awesome Pivot Table!

  How to Enable Power Pivot for Excel 2022?

  So how do I get my hands on this super awesome add-in…I hear you say?

  The good thing with Power Pivot is it already comes with your Excel 2022, we need to enable it to start using Power Pivot.

  You just need to make sure you have one of these versions:

  Office 365 Pro Plus

  Power Pivot is NOT AVAILABLE in Office 2022 for the following products:

  To work on Power Pivot, you must first understand how to open the Power Pivot window.

  How to open the Power Pivot window?

  Adding Data to Data Model

  The first step is to add some data to your model. You can import data from two categories:

  Let’s talk about each one of them in detail.

  To Import data from the Current Workbook, follow the steps below:

  STEP 1: Highlight the Data in your current workbook.

  There are two views that are available in Power Pivot – Data View and Diagram View.

  Data View

  This is the view shown to Excel users by default.

  Data view displays a table of your data model in a grid format, much like the standard Excel. Each table has its own tab at the bottom of the sheet. You cannot make any edits in the cells in the data view.

  A data view is comprised of two parts – the Table area and the Calculation area.

  Let’s look at an example of how data is displayed in Diagram View.

  You have two tables – Names and Sales.

  *** You can view the exact step-by-step tutorial of how this was done here: Linking Excel Tables in Power Pivot. ***

  You can drag the corner of the table to resize them and can also move them to different locations.

  Create Relationship in Power Pivot

  In the example above, you have imported the two tables in the Power Pivot window. You can now link the ID column from the Names table with the ID column in Sales Table.

  Let’s see how it can be done by following the steps below:

  Create Pivot Table using Power Pivot data

  • You can work with millions of rows and extract data from multiple sources.
  • You can process calculations and analysis faster.
  • You can import data from multiple sources and you can also filter data and rename columns while importing.
  • When you import a table in Power Pivot, each table gets organized in inpidual tabbed pages.
  • You can create your own formula using DAX expssion.
  • You can create relationships among the table to easily analyze data fields together.
  • You can create calculated fields and calculated columns in the data table.

  Conclusion

  HELPFUL RESOURCE:

  You can learn more about how to use Excel by viewing our FREE Excel webinar training on and !

  About The Author

  Bryan is a best-selling book author of the 101 Excel Series paperback books.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nâng Cấp Mô Hình Dữ Liệu Power Pivot Cho Excel 2013 Hoặc Excel 2022
 • Tạo Pivottable Để Phân Tích Dữ Liệu Trang Tính
 • Sử Dụng Công Cụ Pivottable Và Pivotchart Phân Tích Dữ Liệu Trên Excel
 • Cách Dùng Hàm Rank Để Sắp Xếp Thứ Hạng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tính Trung Bình Bằng Hàm Average Trong Excel Nhanh Chóng
 • Nâng Cấp Mô Hình Dữ Liệu Power Pivot Cho Excel 2013 Hoặc Excel 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Enabling Power Pivot Excel 2022
 • Lý Do Sử Dụng Microsoft Power Query Cho Excel
 • Tổng Quan Power Query: Giới Thiệu Về Công Cụ Dữ Liệu Mạnh Nhất Của Excel
 • Cách Kết Hợp Nhiều Bộ Dữ Liệu Trong Microsoft Excel Bằng Power Query
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Power Query Để Chuẩn Hoá Dữ Liệu
 • “Sổ làm việc này có mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này bằng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013”.

  Tìm quen thuộc? Nó có nghĩa là bạn mở một sổ làm việc Excel 2010 trong Excel 2013 trở lên, và sổ làm việc đó bao gồm một mô hình dữ liệu nhúng Power Pivot xây dựng bằng cách dùng phiên bản trước của Power Pivot bổ trợ. Bạn có thể thấy thông báo này khi bạn tìm cách chèn một trang tính Power View trong sổ làm việc Excel 2010.

  Trong Excel 2013 hoặc Excel 2022, mô hình dữ liệu là một phần của sổ làm việc. Điều này cho phép thông báo bạn biết rằng mô hình dữ liệu nhúng Power Pivot cần nâng cấp trước khi bạn có thể phân chia, truy sâu và lọc dữ liệu trong Excel 2013 hoặc Excel 2022.

  1. Trước khi nâng cấp, hãy xem các vấn đề đã biết gây ra sự cố trong quá trình nâng cấp.

  2. Lưu bản sao của tệp ngay trong trường hợp bạn cần phiên bản trước đó sau này. Sau khi nâng cấp, sổ làm việc sẽ chỉ hoạt động trong Excel 2013 trở lên. Tìm hiểu thêm về: có gì khác nhau trong một mô hình được nâng cấp.

  3. Bắt đầu Power Pivot trong bổ trợ Microsoft Excel.

  4. Xác nhận thông báo nâng cấp.

   Thông báo là “Sổ làm việc này có mô hình dữ liệu Power Pivot được tạo bằng phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Bạn sẽ cần nâng cấp mô hình dữ liệu này bằng Power Pivot trong Microsoft Excel 2013.”

   Hãy bấm OK để đóng thông báo.

  5. Nâng cấp mô hình dữ liệu. Sau khi nâng cấp, bạn sẽ không làm việc được với sổ làm việc trong phiên bản Power Pivot trước đây nữa.

   Thông báo sẽ bắt đầu bằng “Sổ làm việc có chứa Mô hình Dữ liệu đã được tạo bằng phiên bản Power Pivot trước đây”. Thông báo kết thúc bằng “Bạn có muốn nâng cấp sổ làm việc không?”

   Bấm OK để nâng cấp sổ làm việc.

  6. Lưu và tải lại sổ làm việc. Bước này sẽ khóa những thay đổi đã được tạo trong quá trình nâng cấp. Một khi bạn đã lưu sổ làm việc, bạn không thể hoàn tác. Việc tải lại sẽ chỉ mất vài giây, tùy thuộc vào kích cỡ và vị trí của sổ làm việc.

   Thông báo sẽ bắt đầu bằng “Việc nâng cấp sổ làm việc đã kết thúc thành công nhưng Excel vẫn ở chế độ tương thích”.

   Bấm Có để tải lại sổ làm việc.

  Nâng cấp ngay kết thúc. Nếu bạn nhận thư khác trong quá trình nâng cấp, nâng cấp có thể có không thành công, hoặc thỏa mãn với một phần thành công. Trong một số trường hợp, bạn sẽ cần phải thực hiện các thay đổi theo cách thủ công vào mô hình dữ liệu hoặc sổ làm việc được nâng cấp lên Excel 2013 hoặc Excel 2022. Đọc các phần sau trong bài viết này để tìm hiểu thêm.

  Trong bài viết này

  Các vấn đề đã biết

  Loại bỏ hoặc xây dựng lại các bảng được nối kết không còn liên kết với bảng nguồn trong Excel nữa

  Loại bỏ các bảng truy xuyên truy vấn

  Loại bỏ bảo vệ bằng mật khẩu

  Loại bỏ quyền truy nhập hạn chế

  Các cột cụ thể trong mô hình được nhắc đến trong thông báo nâng cấp

  Không thể cập nhật một kết nối nguồn dữ liệu trong một sổ làm việc được nâng cấp

  Vấn đề

  Giải pháp

  Kết thúc việc nâng cấp một phần

  Thiếu hình ảnh KPI

  Lỗi nâng cấp phép tính DAX: chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác…

  Các hàm của PivotTable tham chiếu “Dữ liệu Power Pivot” không còn hiệu lực nữa

  Xóa Dữ liệu: khi việc nâng cấp xóa bỏ dữ liệu trong mô hình của bạn

  Việc nâng cấp thành công nhưng bảng đã nối kết không còn nữa

  Mô hình được nâng cấp có những điểm khác biệt gì

  Mô tả về slicer và cột không còn xuất hiện Danh sách Trường

  Sổ làm việc được nâng cấp không còn hoạt động trong phiên bản Excel và Power Pivot trước đây nữa

  Các sự cố đã biết

  Loại bỏ hoặc xây dựng lại các bảng được nối kết không còn liên kết với bảng nguồn trong Excel nữa

  Các bản lỗi thời và mồ côi không được nâng cấp cùng với phần còn lại của mô hình, dẫn đến việc xóa bỏ dữ liệu hoặc dữ liệu không dùng được. Bạn có thể tránh vấn đề này bằng cách bảo đảm rằng các bảng đã nối kết hiện có được liên kết với một bảng nguồn đã có sẵn trong Excel.

  1. Trong Power Pivot cho Excel 2010, hãy bấm vào một bảng đã nối kết trong cửa sổ Power Pivot.

  2. Bấm Bảng đã Nối kết trên ribbon.

  3. Bấm Chuyển tới Bảng Excel để xác nhận bảng đã nối kết sẽ chuyển thành bảng dữ liệu nguồn trong Excel.

  4. Nếu Bảng Excel trống, hãy thực hiện một trong các thao tác sau đây:

  Lúc này bạn đã sẵn sàng để nâng cấp sổ làm việc, trừ khi cũng áp dụng các vấn đề sau đây.

  Loại bỏ các bảng truy xuyên truy vấn

  Một vấn đề nâng cấp khác chỉ áp dụng cho mô hình dữ liệu Power Pivot dựa trên khối Analysis Services có hỗ trợ hành động truy sâu. Nếu sổ làm việc có chứa bảng truy vấn truy sâu, thì việc nâng cấp có vẻ thành công vào lúc đầu, nhưng sau đó sẽ trả về lỗi nâng cấp mỗi khi bạn bấm vào một trường trong PivotTable.

  1. Trong Power Pivot cho Excel 2010, hãy định vị mọi bảng truy vấn truy sâu trong sổ làm việc.

   Bảng truy vấn sâu được tạo trong sổ làm việc khi bạn bấm chuột phải vào một số đo và chọn Hiện chi tiết. Bảng kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng trang tính riêng trong sổ làm việc. Dòng đầu tiên sẽ bắt đầu bằng “Dữ liệu trả về cho…”

  2. Xóa từng trang tính có chứa bảng truy vấn sâu. Bạn có thể tạo lại chúng sau khi nâng cấp.

  3. Lưu sổ làm việc.

  4. Nâng cấp sổ làm việc.

  5. Hãy tạo lại bảng truy vấn sâu nếu bạn cần đến chúng. Bấm chuột phải vào một trường được tính toán trong PivotTable, rồi bấm Hiện Chi tiết. Một bảng truy vấn sâu sẽ được tạo ra ở trang tính riêng.

  Loại bỏ bảo vệ bằng mật khẩu

  Sổ làm việc được bảo vệ bằng mật khẩu cũng chứa cả Mô hình Dữ liệu sẽ không thể nâng cấp được khi có lỗi này:

  “Không thể nâng cấp Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc này”.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ mật khẩu trước khi nâng cấp.

  1. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2022.

  2. Xóa dấu sao rồi bấm OK.

  3. Lưu sổ làm việc.

  4. Thêm bảo vệ bằng mật khẩu trở lại cho sổ làm việc.

  Loại bỏ quyền truy nhập hạn chế

  Mô hình Dữ liệu sổ làm việc bị hạn chế in, sửa hoặc sao chép sẽ không thể nâng cấp khi có lỗi này:

  “Không thể nâng cấp Mô hình Dữ liệu trong sổ làm việc này”.

  Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ các hạn chế trước khi nâng cấp.

  1. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2022.

  2. Đánh dấu Truy nhập Không hạn chế để loại bỏ các hạn chế.

  3. Lưu sổ làm việc trong Excel.

  4. Thêm các hạn chế truy nhập trở lại vào sổ làm việc.

  Các cột cụ thể trong mô hình được nhắc đến trong thông báo nâng cấp

  Khi xảy ra lỗi trong quá trình nâng cấp và thông báo lỗi cho biết trường nào đang gây ra vấn đề, bạn hãy làm theo các bước này:

  1. Trong Excel 2013 hoặc Excel 2022, đi tới PivotTable hoặc báo cáo có chứa các trường nâng cấp đang có vấn đề với.

  2. Loại bỏ các trường này khỏi PivotTable hoặc báo cáo. Danh sách Trường sẽ tiếp tục liệt kê các trường này; chúng sẽ không xuất hiện trong báo cáo.

  3. Lưu và đóng sổ làm việc.

  4. Mở lại sổ làm việc.

  5. Giả định rằng việc nâng cấp đã thành công, hãy thêm các trường đó trở lại PivotTable hoặc báo cáo.

  Không thể cập nhật một kết nối nguồn dữ liệu trong một sổ làm việc được nâng cấp

  Bạn đã tạo một sổ làm việc trong Excel 2010 với kết nối với nguồn dữ liệu ngoài. Bạn mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2022. Khi bạn cố gắng thay đổi một PivotTable trong sổ làm việc, bạn thấy một thông báo rằng bạn phải Cập Nhật PivotTable. Bạn tìm cách Cập Nhật, nhưng bạn thấy thông báo này:

  “Excel không thể lấy đủ thông tin cần thiết về khối này. Khối có thể đã được tổ chức lại hoặc thay đổi trên máy chủ. Hãy liên hệ với người quản trị khối OLAP và, nếu cần thiết, hãy thiết lập một nguồn dữ liệu mới để kết nối đến khối.”

  Khi bạn cố chỉnh sửa kết nối hiện có, bạn có thể nhìn thấy tên mô hình dữ liệu, nhưng bạn không thể sửa đổi nguồn dữ liệu.

  Vấn đề

  Kết nối với nguồn dữ liệu không còn hiệu lực và bạn cần Cập Nhật, nhưng bạn không thể cập nhật nó trong Excel 2013 hoặc Excel 2022.

  Giải pháp

  1. Mở sổ làm việc trong Excel 2010 với bổ trợ Power Pivot.

  2. Chọn kết nối cơ sở dữ liệu hiện tại và bấm Sửa.

  3. Trong hộp thoại Sửa Kết nối, bấm Duyệt để định vị một cơ sở dữ liệu khác cùng loại nhưng có tên hoặc vị trí khác.

  4. Lưu và đóng sổ làm việc.

  5. Mở sổ làm việc trong Excel 2013 hoặc Excel 2022.

  Đầu Trang

  Kết thúc việc nâng cấp một phần

  Trong hầu hết các trường hợp, việc nâng cấp sổ làm việc sẽ diễn ra suôn sẻ nhưng đôi khi cần thay đổi thêm để hoàn thành công việc này. Trong phần này, bạn sẽ tìm hiểu cách xử lý những lỗi cụ thể cho biết việc nâng cấp mới chỉ hoàn thành một phần hoặc chưa hoàn thành. Sổ làm việc được nâng cấp nhưng còn thiếu một số chức năng nhất định.

  Thiếu hình ảnh KPI

  Nếu hình ảnh KPI (biểu tượng màu hoặc đồ thị) còn thiếu, hãy loại bỏ KPI khỏi vùng Giá trị trong Danh sách Trường, rồi thêm trở lại.

  Lỗi nâng cấp phép tính DAX: chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác…

  Một số phép tính DAX yêu cầu thay đổi theo cách thủ công trước khi sổ làm việc có hoạt động. Nếu biểu thức DAX hoặc truy vấn không tương thích với Excel 2013, sổ làm việc được chỉ một phần nâng cấp. Bạn sẽ thấy thông báo này:

  “Chúng tôi không thể nâng cấp sổ làm việc này một cách chính xác. Lưu sổ làm việc có thể làm cho một số tính năng dữ liệu Excel không hoạt động. Để biết thêm chi tiết, hãy ghé thăm: http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=259419

  Nếu bạn gặp phải lỗi này (và bạn có thể gặp phải lỗi này vài lần), hãy ghi nhớ những bảng và cột nào được chỉ báo để bạn có thể đến thẳng bảng đó. Bạn sẽ cần sửa từng biểu thức DAX:

  Lưu ý: Nếu bạn được yêu cầu cho phép lưu Power Pivot, hãy đóng và mở lại sổ làm việc, rồi bấm Có.

  1. Trong cửa sổ Power Pivot, hãy mở bảng đã được nhắc đến trong thông báo.

  2. Bấm vào cột có biểu tượng lỗi và giá trị #ERROR. Bạn có thể thấy biểu thức DAX trong thanh công thức.

  3. Tìm kiếm các vấn đề đã biết sau đây về tính tương thích DAX:

   Các giá trị Null được biểu thị bằng dấu ngoặc kép không chứa giá trị (“”) không còn được cho phép. Hãy thay thế dấu ngoặc kép bằng số không.

   LOOKUPVALUE, CONTAINS hoặc SWITCH đã tìm cách so sánh các kiểu giá trị không tương thích. Bạn có thể cần xác định một ..[TotalSales])

   1. Để biết các hàm khối Excel xác định nối kết, hãy tra cứu “Dữ liệu Power Pivot”.

   2. Thay “Dữ liệu Power Pivot” bằng “ThisWorkbookDataModel”.

   3. Lưu sổ làm việc.

   Đầu Trang

  Xóa Dữ liệu: khi việc nâng cấp xóa bỏ dữ liệu trong mô hình của bạn

  Trong những trường hợp đặc biệt, dữ liệu sẽ được xóa bỏ khỏi mô hình trong quá trình nâng cấp. Việc xóa bỏ dữ liệu xảy ra khi mô hình của bạn có bảng đã nối kết mồ côi, mà bảng đó không thể truy nguyên về một bảng được liên kết trong cùng một sổ làm việc, hoặc vì bảng nguồn đã bị xóa bỏ hoặc đổi tên.

  Việc nâng cấp thành công nhưng bảng đã nối kết không còn nữa

  Bảng đã nối kết là bảng bạn tạo trong một trang tính rồi thêm vào mô hình dữ liệu để bạn có thể liên kết bảng này với các bảng khác và thêm vào các phép tính DAX. Việc nâng cấp sẽ xóa bỏ bảng đã nối kết nếu bảng nguồn không còn tồn tại trong sổ làm việc nữa.

  Ví dụ như trong kịch bản này: Bạn đã tạo hoặc đã nhập một bảng vào Excel, đã thêm bảng đó dưới dạng bảng đã nối kết trong Power Pivot nơi bảng đã trở thành một phần trong mô hình dữ liệu, sau đó xóa bỏ bảng gốc mà bảng này dựa vào. Mô hình sẽ giữ lại bảng đã nối kết ngay cả khi bảng trong Excel không còn nữa.

  Sau đó, khi bạn tìm cách nâng cấp sổ làm việc thành Excel 2013, các lỗi sau đây sẽ xảy ra.

  Nếu có thể, hãy hủy bỏ nâng cấp để bạn có thể thay đổi mô hình hoặc tạo bản sao lưu trong trường hợp bạn muốn tham chiếu bảng đó sau này:

  1. Bấm OK để đóng thông báo “Quá trình nâng cấp đã không thể nâng cấp các bảng được kết nối sau đây”.

  2. Khi được hỏi có lưu, đóng và mở lại sổ làm việc hay không, hãy bấm Không.

  3. Đóng tệp trong Excel 2013 mà không lưu tệp.

  4. Mở sổ làm việc trong Excel 2010 và sửa các vấn đề với bảng được kết nối:

   1. Không cần bảng đã nối kết nữa? Hãy xóa bỏ bảng này khỏi mô hình hoặc bắt đầu nâng cấp lại trong Excel 2013 và để quá trình nâng cấp loại bỏ bảng này cho bạn.

   2. Bảng Excel đã được đổi tên nhưng bảng đã nối kết thì không? Hãy cập nhật thông tin kết nối trong Power Pivot, như được mô tả ở bước 1 ở đầu trang này.

   3. Cần giữ lại bảng đã nối kết vì bảng này được dùng trong các tính toán hoặc trong PivotTable, nhưng bảng Excel gốc không còn nữa? Hãy tạo lại bảng nguồn trong Excel và cập nhật nối kết:

    • Sao chép các hàng từ bảng đã nối kết trong cửa sổ Power Pivot.

    • Dán các hàng này vào một trang tính trong Excel.

    • Định dạng các hàng ở dạng bảng.

    • Đặt tên cho bảng.

    • Hãy trở lại cửa sổ Power Pivot.

    • Lưu tệp.

  5. Sau khi thực hiện việc sửa, hãy mở tệp trong Excel 2013.

  Nếu bạn lưu sổ làm việc, bạn không thể chuyển nó trở lại phiên bản trước đây. Bạn sẽ cần phải tạo lại bảng đã nối kết từ đầu. Tìm hiểu thêm về: thêm dữ liệu trang tính vào một mô hình dữ liệu bằng cách dùng một bảng được nối kết.

  Đầu Trang

  Mô hình được nâng cấp có những điểm khác biệt gì

  Trong hầu hết các trường hợp, sổ làm việc được nâng cấp cũng giống hệt như sổ làm việc trước đó. Tuy nhiên, có một số thay đổi ở phiên bản mới rất đáng được đề cập.

  Mô tả về slicer và cột không còn xuất hiện Danh sách Trường

  Trong phiên bản trước đó, một danh sách trường PivotTable Hiển thị cột hoặc trường mô tả dưới dạng chú giải công cụ. Trong Excel 2013 trở lên, danh sách trường không hỗ trợ chú giải công cụ. Bất kỳ cột mô tả tồn tại trong mô hình sẽ bị bỏ qua trong trực quan hóa dữ liệu trong Excel.

  Slicer được hỗ trợ, nhưng bạn tạo chúng trong một cách khác nhau. Danh sách trường không cung cấp các tùy chọn để tạo bộ cắt.

  Sổ làm việc được nâng cấp không còn hoạt động trong phiên bản Excel và Power Pivot trước đây nữa

  Trước Excel 2013, có hai phiên bản bổ trợ Power Pivot trước đây. Cả hai phiên bản này chỉ hoạt động với Excel 2010. Các phiên bản này là:

  Sau khi bạn đã nâng cấp mô hình dữ liệu vào Excel 2013 hoặc Excel 2022, bạn có thể mở sổ làm việc, nhưng không tương tác với hay chỉnh sửa, báo cáo dựa trên mô hình PowerPivot trong Excel 2010. Khi mở Excel 2013 hoặc Excel 2022 sổ làm việc mô hình dữ liệu trong Excel 2010, bạn sẽ nhận được lỗi sau đây nếu bạn bấm slicer, thay đổi bộ lọc, hoặc kéo một trường mới vào PivotTable:

  “Không khởi tạo được nguồn dữ liệu.

  Lỗi này xảy ra vì sự tương tác dữ liệu, chẳng hạn như việc bấm vào một slicer, sẽ tạo ra một truy vấn được gửi tới mô hình dữ liệu (mô hình đó là nguồn dữ liệu của PivotTable). Vì mô hình dữ liệu không còn hợp lệ trong Excel 2010, nên bạn sẽ gặp phải lỗi khởi tạo nguồn dữ liệu thay vì tương tác dữ liệu.

  Giả sử lúc này bạn tìm cách mở mô hình dữ liệu trong cửa sổ Power Pivot. Mô hình sẽ không mở được và xảy ra lỗi sau đây:

  “Sổ làm việc này chứa mô hình dữ liệu Excel được tạo trong phiên bản Excel mới hơn. Bạn có thể mở sổ làm việc này trong phiên bản Excel trước đây, nhưng bạn sẽ không thể tải hoặc làm việc với Power Pivot khi nó cùng tồn tại với mô hình dữ liệu Excel”.

  Không có giải pháp thay thế không; nâng cấp được chỉ chuyển tiếp. Trước khi nâng cấp, hãy kiểm tra với đồng nghiệp để đảm bảo rằng bạn tất cả nâng cấp thành Excel 2013 cùng một lúc. Ngoài ra, bạn cũng có thể tạm thời giữ riêng biệt Phiên bản của sổ làm việc của bạn nếu tổ chức của bạn dự định dùng Excel 2010 và Excel 2013 hoặc Excel 2022 song song.

  Tìm hiểu thêm về: Power Pivot Phiên bản tương thích

  Đầu Trang

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tạo Pivottable Để Phân Tích Dữ Liệu Trang Tính
 • Sử Dụng Công Cụ Pivottable Và Pivotchart Phân Tích Dữ Liệu Trên Excel
 • Cách Dùng Hàm Rank Để Sắp Xếp Thứ Hạng Trong Excel
 • Hướng Dẫn Cách Tính Trung Bình Bằng Hàm Average Trong Excel Nhanh Chóng
 • Cách Sử Dụng Định Dạng Tùy Chỉnh
 • Power Pivot For Excel: What It Is And How To Use It

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Giữa Power Pivot Và Pivot Table
 • How To Use Powerpivot In Excel: The Ultimate Guide
 • Power Pivot For Excel Tutorial: Top Use Cases And Examples
 • How To Refresh Pivot Table In Excel (Manually + Auto
 • How To Refresh Pivot Table When Data Changes In Excel?
 • You’ve got data and lots of it. When you want to analyze all that data, learn how to use the Power Pivot add-in with Excel to import data sets, identify relationships, build PivotTables, and create PivotCharts.

  How to Get the Excel Power Pivot Add-in

  Power Pivot gives you the power of business insights and analytics app. You don’t need specialized training to develop data models and perform calculations. You just need to enable it before you can use it.

  Follow Along with the Tutorial

  When you want to get up and running with Power Pivot quickly, learn by example. Microsoft has several example datasets available as a free download, which contain the raw data, the Data Model, and examples of data analysis. These are great learning tools that provide insight into how professionals analyze big data.

  This tutorial uses the Microsoft Student Data Model sample workbook. You’ll find a download link to the sample workbook and to a completed data model in the first note on the page.

  The data in this sample Excel workbook has the following:

  • The workbook contains four worksheets.
  • Each worksheet contains related data, meaning there’s at least one column heading on a worksheet matching a column heading in another worksheet.
  • The data in each worksheet is formatted as a table.
  • Every cell in the table contains data. There are no blank cells, rows, or columns in the tables.

  There are other example datasets on the Microsoft website. Explore these learning resources:

  • Download data from a Microsoft Access database that describes Olympic Medals.
  • Download three Business Intelligence samples that show how to use Power Pivot to import data, create relationships, build PivotTables, and design PivotCharts.

  How to Add Data to Your Excel File and Build a Data Model

  You’ve collected the data you’ll need. Now it’s time to import your data sets into Excel and automatically create a Data Model. A Data Model is similar to a relational database and provides the tabular data used in PivotTables and PivotCharts.

  To import Excel data into a Power Pivot Data Model:

  1. Open a blank worksheet and save the file with a unique name.

  2. Select the tables you want to import.

  3. To make sure the import was successful and the Data Model was created, go to Data and, in the Data Tools group, select Go to the Power Pivot Window.

  4. The tabs at the bottom of the Power Pivot Window correspond to each of the tables that were imported.

  5. Close the Power Pivot Window.

  Create Relationships Between Tables with Power Pivot Excel

  Now that you have a Data Model, it’s time to create relationships between each of the data tables.

  How to Create PivotTables

  When you use Power Pivot to create a Data Model, most of the hard work involving PivotTables and PivotCharts has been done for you. The relationships you created between the tables in your dataset are used to add the fields you’ll use to create PivotTables and PivotCharts.

  1. In the Create PivotTable dialog box, select New Worksheet, then select OK.

  2. To sort the PivotTable data, drag a field to the Filters area. In this example, the Class Name field is added to the Filters area so the list can be filtered to show student’s average grade for a class.

   To change the calculation method used by a field in the Values area, select the dropdown box next to the field name and select Value Field Settings. In this example, Sum of Grade was changed to Average of Grade.

  3. Analyze your data. Experiment with the filters and sort data using the column header dropdown arrows.

  Convert a PivotTable into a PivotChart

  If you want to visualize your PivotTable data, turn a PivotTable into a PivotChart.

  1. Select Pivot Chart to open the Insert Chart dialog box.
  2. Choose a chart, then select OK.

  Create PivotCharts

  If you’d rather analyze your data in a visual format, create a PivotChart.

  1. In the Power Pivot window, select Home, then select the PivotTable dropdown arrow. A list of options appears.

  2. Analyze your data. Experiment with the Filters and sort data with the column header dropdown arrows.

  Thanks for letting us know!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn 200 Phím Tắt Excel Trên Máy Tính Window Và Macbook
 • How To Use The Excel Pivot Table Field List
 • Hướng Dẫn Cách Ẩn Các Nút Và Các Nhãn Của Pivot Table Trong Excel
 • Bảng Tổng Hợp Trong Excel
 • How To Change A Pivot Chart
 • Power Pivot For Excel Tutorial: Top Use Cases And Examples

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Refresh Pivot Table In Excel (Manually + Auto
 • How To Refresh Pivot Table When Data Changes In Excel?
 • Refresh Pivot Tables Automatically When Source Data Changes
 • Hướng Dẫn Cách Dùng Hàm Pi Trong Power Bi Dax
 • The Complete Guide To Power Query
 • Read the Spanish version of this article translated by Marisela Ordaz

  Executive Summary

  What Is Power Pivot?

  • Introduced to Excel 2010 and 2013 as an add-on, but now native to the application, Power Pivot is part of Microsoft’s business intelligence stack capable of (but not limited to) big data analytics work without specialty infrastructure or software.
  • According to Microsoft, “Power Pivot enables you to import millions of rows of data from multiple data sources into a single Excel workbook, create relationships between heterogeneous data, create calculated columns and measures using formulas, build PivotTables and PivotCharts, and further analyze the data so that you can make timely business decisions without requiring IT assistance.”
  • Power Pivot was created in direct response to the big data demands of contemporary business intelligence needs, which prior generations of Excel-given their 1,048,576 row limit or processing speed shortcomings-struggled to cope with.
  • Power Pivot is expssed by Microsoft using DAX (Data Analysis Expssions), which is a collection of functions, operators, and constants usable in a formula or expssion to calculate/return one or more values.

  What Are the Benefits to Power Pivot vs. Basic Excel?

  • Power Pivot lets you import and manipulate hundreds of millions of rows of data whereas Excel has a hard constraint of just over a million rows.
  • Power Pivot allows you to import data from multiple sources into one single source workbook without having to create multiple source sheets and deal with potential version control and transferability issues.
  • Power Pivot lets you manipulate the imported data, analyze it, and draw conclusions without slowing down your computer system, as is typical of Basic Excel.
  • Power Pivot lets you visualize and manipulate your big datasets with PivotCharts and Power BI, where basic Excel lacks these capabilities.

  How Can a Finance Expert or Excel Consultant Help Your Business?

  • By working alongside you as a thought partner to design, structure, build, and deliver a range of financial models, budgets, and big-data analyses/projects, all en route to decisions around captive projects, mergers and acquisitions, or strategic investments.
  • By creating customized models unique to your business, using Power Pivot and other specialty excel functions.
  • By also creating pfabricated, go-to templates that can be adapted uniquely by almost anyone across your organization, for almost any purpose, using Power Pivot and other specialty Excel functions.
  • By actualizing each of these and more, alongside the design, creation, and delivery of a polished and professional PowerPoint psentation, ahead of strategic decisions.

  Download the data set here to follow along with the tutorial.

  The Emperor’s New Clothes: Power Pivot Tutorial

  What Is Power Pivot and Why Is It Useful?

  Power Pivot is a feature of Microsoft Excel that was introduced as an add-in to Excel 2010 and 2013, and is now a native feature for Excel 2022 and 365. As Microsoft explains, Power Pivot for Excel “enables you to import millions of rows of data from multiple data sources into a single Excel workbook, create relationships between heterogeneous data, create calculated columns and measures using formulas, build PivotTables and PivotCharts, and then further analyze the data so that you can make timely business decisions without requiring IT assistance.”

  The primary expssion language that Microsoft uses in Power Pivot is DAX (Data Analysis Expssions), although others can be used in specific situations. Again, as Microsoft explains, “DAX is a collection of functions, operators, and constants that can be used in a formula, or expssion, to calculate and return one or more values. Stated more simply, DAX helps you create new information from data already in your model.” Fortunately for those already familiar with Excel, DAX formulas will look familiar, since many of the formulas have a similar syntax (e.g., SUM, AVERAGE, TRUNC).

  For clarity, the key benefits of using Power Pivot vs. basic Excel can be summarized as the following:

  • It lets you import and manipulate hundreds of millions of rows of data where Excel has a hard constraint of just over a million rows.
  • It allows you to import data from multiple sources into one single source workbook without having to create multiple source sheets that suffer from version control and transferability issues.
  • It lets you manipulate the imported data, analyze it, and draw conclusions without slowing down your computer to a snail’s pace.
  • It lets you visualize the data with PivotCharts and Power BI.

  In the following sections, I’ll run through each of the above and show you how Power Pivot for Excel can be helpful.

  How to Use Power Pivot

  1) Importing Large Datasets

  As pviously alluded to, one of the major limitations of Excel pertains to working with extremely large datasets. Fortunately for us, Excel can now load well over the one-million row limit directly into Power Pivot.

  To demonstrate this, I generated a sample dataset of two years’ worth of sales for a sporting goods retailer with nine different product categories and four regions. The resulting dataset is two million rows.

  Using the Data tab on the ribbon, I created a New Query from the CSV file (see Creating a New Query below). This functionality used to be called PowerQuery, but as of Excel 2022 and 365, was more tightly integrated into the Data tab of Excel.

  From a blank workbook in Excel to loading all two million rows into Power Pivot, it took about one minute! Notice that I was able to perform some light data formatting by promoting the first row to become the column names. Over the past few years, the Power Query functionality has vastly improved from an Excel add-in to a tightly integrated part of the Data tab on the toolbar. Power Query can pivot, flatten, cleanse, and shape your data through its suite of options and its own language, M.

  2) Importing Data from Multiple Sources

  One of the other key benefits of Power Pivot for Excel is the ability to easily import data from multiple sources. Previously, many of us created multiple worksheets for our various data sources. Often, this process involved writing VBA code and copy/pasting from these disparate sources. Fortunately for us, though, Power Pivot allows you to import data from different data sources directly into Excel without having to run into the issues mentioned above.

  Using the Query function in Exhibit 1, we can pull from any of the following sources:

  Further, multiple data sources can be combined either in the Query function or in the Power Pivot window to integrate data. For example, you can pull production-cost data from an Excel workbook and actual sales results from SQL server through the Query into Power Pivot. From there, you can combine the two datasets by matching production-batch numbers to produce per-unit gross margins.

  3) Working with Large Datasets

  Measures

  Excel junkies will no doubt agree that PivotTables are both one of the most useful, and at the same time, one of the most frustrating tasks we perform. Frustrating particularly when it comes to working with larger data sets. Fortunately, Power Pivot for Excel allows us to easily and quickly create PivotTables when working with larger sets of data.

  In the image below, entitled Creating Measures, notice how the Power Pivot window is separated into two panes. The top pane has the data, and the bottom pane houses the measures. A measure is a calculation that is performed across the entire dataset. I have entered a measure by typing in the highlighted cell.

  Total Sales:=SUM('Accounting Data')

  From there, watch how quickly it is to create a familiar PivotTable on a large dataset.

  Dimension Tables

  As financial analysts using Excel, we become adept at using convoluted formulas to bend the technology to our will. We master VLOOKUP, SUMIF, and even the dreaded INDEX(MATCH()). However, by using Power Pivot, we can throw much of that out the window.

  To demonstrate this functionality, I created a small reference table in which I assigned each Category to a Type. By choosing “Add to Data Model,” this table is loaded into Power Pivot (see Adding a User-created Table to a Power Pivot Model above).

  I also created a date table to use with our dataset (see Creating a Date Table below). Power Pivot for Excel makes it easy to create a date table quickly in order to consolidate by months, quarters, and days of the week. The user can also create a more custom date table to analyze by weeks, fiscal years, or any organization-specific groupings.

  Calculated Columns

  Besides measures, there is another type of calculation: calculated columns. Excel users will be comfortable writing these formulas, as they are very similar to writing formulas in data tables. I have created a new calculated column below (see Creating a Calculated Column below) which sorts the Accounting Data table by Amount. Sales below $50 are labeled “Small,” and all others are labeled “Large.” Doesn’t the formula feel intuitive?

  Relationships

  We can then create a relationship between the Accounting Data table’s Category field and the Category table’s Category field using the Diagram View. Additionally, we can define a relationship between the Accounting Data table’s Sales Date field and the Calendar table’s Date field.

  Now, without any SUMIF or VLOOKUP functions needed, we can create a PivotTable that calculated Total Sales by year, and type, with a slicer for Transaction Size.

  Or, we can create a chart of Average Sales for each day of the week using the new Calendar table.

  While this chart looks simple, it is impssive that it took less than ten seconds to create a consolidation over two million rows of data, without adding a new column to the sales data.

  While being able to perform all these consolidated reporting scenarios, we can always still drill down into the inpidual line items. We retain our highly granular data.

  Advanced Functions

  Time Intelligence

  Often, when we examine financial results, we want to compare it to a comparable timeframe from the pvious year. Power Pivot has some built-in time intelligence functions.

  Same Period Last Year Sales:=CALCULATE()) YOY Sales Growth:=if(not(ISBLANK(/,/CALCULATE(/CALCULATE())

  Those measures can now be deployed in a new PivotTable:

  Notice how the calculations are performed at both the category and seasonal type level. I love how quickly and effortlessly these calculations are performed on such a large dataset. These are just a few examples of the elegance and sheer computational power of Power Pivot.

  Compssion

  Another benefit is that file sizes shrink. The original file size was 91MB, and now it is under 4MB. That is a compssion of 96% of the original file.

  How does this happen? Power Pivot uses the xVelocity engine to compss the data. In simple terms, the data is stored in columns rather than rows. This storage method allows the computer to compss duplicate values. In our example dataset, there are only four regions that are repeated over all two million rows. Power Pivot for Excel can more efficiently store this data. The result is that for data that have many repeating values, it costs much less to store this data.

  One thing to note is that I used whole-dollar amounts in this sample dataset. If I had included two decimal points to reflect cents, the compssion effect would lessen to a still-impssive 80% of the original file size.

  SSAS Tabular

  Power Pivot models can also be scalable to the entire enterprise. Let’s say you build a Power Pivot model that starts gaining many users in the organization, or the data grows to ten million rows, or both. At this point, you may not want thirty different users refreshing the model or making changes. The model can be seamlessly converted into SSAS Tabular. All the tables and relationships are retained, but now you can control the refresh frequency, assign roles (e.g., read-only, read and process) to various users, and deploy only a small Excel front-end which links into the Tabular model. The result is that your users could then access the deployed Tabular model with a small workbook, but not have access to the formulas and measures.

  4) Data Visualization and Analysis

  CUBE Formulas

  One of the constant requests of my clients is that I create reporting that conforms to a strictly defined layout. I have clients that request specific column widths, RGB color codes, and p-defined font names and sizes. Consider the following dashboard:

  How do we populate the sales numbers without generating PivotTables if all of our sales are housed with Power Pivot for Excel? Using CUBE formulas! We can write CUBE formulas within any Excel cell and it will perform the calculation using the Power Pivot model we have already constructed.

  For example, the following formula is typed in the cell under “2016 Total Sales:”

  =CUBEVALUE("ThisWorkbookDataModel","",".[2016]")

  The first part of the formula, highlighted in yellow, refers to the name of the Power Pivot model. In general, it is usually ThisWorkbookDataModel for newer versions of Power Pivot for Excel. The portion in green defines that we want to use the measure Total Sales. The part in blue instructs Excel to filter for only rows that have a Sales Date with a year equal to 2022.

  Behind the scenes, Power Pivot has constructed an Online Analytical Processing (OLAP) cube with the data, calculated columns, and measures. This design allows the Excel user to then access the data by fetching directly with the CUBE functions. Using CUBE formulas, I have been able to construct full financial statements that conform to pdefined layouts. This capability is one of the highlights of using Power Pivot for Excel for financial analysis.

  Power BI

  One great thing about Power BI is the Natural Language Q&A. To demonstrate, I uploaded the Power BI model onto my online Power BI account. From the website, I can ask questions and Power BI constructs the appropriate analysis as I type:

  This type of query ability enables the user to ask questions of the data model and interact with the data in an easier way than in Excel.

  Another benefit of Power BI is that the developers at Microsoft are constantly releasing updates to it. New features, many user-requested, are pushed out monthly. Best of all, it is a seamless transition from Power Pivot for Excel. So, the time you invested learning the DAX formulas can be deployed in Power BI! For the analyst who needs to share his analysis to many users on varying devices, Power BI may be worth exploring.

  Best Practices

  Once you get started, there are a few best practices that you should follow.

  The first is to thoughtfully decide what to import in the first place. Will you ever use the salesperson’s home address? Do I need to know my customer’s email address in the context of this workbook? If the goal is to aggregate the data into a dashboard, then some of the data that is available will not be necessary for those calculations. Spending time curating the data coming in will greatly alleviate issues and memory-usage later when your dataset expands.

  Another best practice is to remember that Power Pivot is not Excel. In Excel, we are accustomed to creating calculations by constantly expanding our worksheets to the right. Power Pivot for Excel most efficiently processes the data if we limit this desire for manifest destiny. Instead of continuously creating calculated columns to the right of your data, learn to write measures in the bottom pane. This habit will ensure smaller file sizes and quicker computations.

  Finally, I would suggest using plain-English names for measures. This one took me a long time to adopt. I spent the first few years making up names like SumExpPctTotal, but once other people began to use the same workbooks, I had a lot of explaining to do. Now, when I start a new workbook, I use measure names like Expense Line Item as Percent of Total Expenses. While the name is longer, it is much easier for someone else to use.

  Real-World Use Cases

  In this article I have psented only a handful of the ways in which Power Pivot for Excel allows you to take an important step beyond plain-vanilla Excel. I thought it would be useful to highlight some real-world use cases in which I’ve found Power Pivot for Excel is extremely useful.

  Here are some:

  • Analyze performance of a large portfolio of assets over varying time ranges: Since Power Pivot for Excel allows us to define measures that compare a time-period with a pvious one, we can quickly have quarter-over-quarter, year-over-year, and month-over-month performance all on a rolling basis by writing only a few measures.
  • Summarize accounting data using customized aggregation levels: By identifying each general-ledger line item by name, category, and financial statement, reports can quickly be created that include the appropriate line items.
  • Chains can identify same-store sales: Using a table that maps when stores come online, financial results can be compared on a same-store basis.
  • Pinpoint over- and under-performers in sales: PivotTables can be created that highlight the top five SKUs and bottom five SKUs by sales, gross margins, production timeframes, etc.
  • Retailers can define calendar tables that use a 4-4-5 configuration: Using a custom date table, a retailer can assign each day to a specific 4-4-5 month easily, then daily sales results can be rolled into the corresponding month.

  As financial analysts, we are required to perform complex calculations on ever-expanding datasets. Since Excel is already the default analytical tool, the Power Pivot learning curve is easy, and many of the functions mirror Excel’s native functions.

  With the use of CUBE functions, Power Pivot for Excel seamlessly blends into your existing Excel workbooks. The computational efficiency gain cannot be overlooked. Assuming a 20% faster processing speed, which is conservative, the financial analyst that spends six hours a day within Excel can save 300 hours a year!

  Additionally, we can now analyze datasets that are much larger than we could pviously with our traditional Excel. With models designed efficiently, we can easily have 10x the amount of data that we pviously were allowed in traditional Excel, while maintaining quick analytical agility. With the ability to convert the models from Power Pivot to SSAS Tabular, the amount of data that can be processed is 100-1,000 times what we can achieve in Excel.

  If you’re interested in trying Power Pivot for Excel out, below are some useful materials to get you started.

  Useful References and Guides

  Collie, R., & Singh, A. (2016). Power Pivot and Power BI: The Excel user’s guide to DAX, Power Query, Power BI & Power Pivot in Excel 2010-2016. United States: Holy Macro! Books.

  Ferrari, A., & Russo, M. (2015). The definitive guide to DAX: Business intelligence with Microsoft Excel, SQL Server Analysis Services, and Power BI. United States: Microsoft Press, USA.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Use Powerpivot In Excel: The Ultimate Guide
 • Hướng Dẫn Cách Phân Biệt Giữa Power Pivot Và Pivot Table
 • Power Pivot For Excel: What It Is And How To Use It
 • Hướng Dẫn 200 Phím Tắt Excel Trên Máy Tính Window Và Macbook
 • How To Use The Excel Pivot Table Field List
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100