Top 9 # Lỗi Embed Equation 3 Trong Word 2010 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Chỉnh Lỗi “Embed Equation” Trong Word

Các thông tin trong tài liệu này áp dụng đối với:

MathType 6.x (Mac) MathType 6.x (Win) MathType 5.x (Mac) MathType 5.x (Win) MathType 4.0 (Win) MathType 3.x (Mac) MathType 3.x (Win) Microsoft Equation ( Win & Mac)

Microsoft Word 2011 (Macintosh) Microsoft Word 2010 (Windows) Microsoft Word 2008 (Macintosh) Microsoft Word 2007 (Win) Microsoft Word 2004 (Mac) Microsoft Word 2003 (Win) Microsoft Word X (Mac) Microsoft Word 2002 (XP) (Win ) Microsoft Word 2001 (Mac) Microsoft Word 2000 (Win) Microsoft Word 98 (Mac) Microsoft Word 97 (Win) Microsoft Word 95 (Win) Microsoft Word 6.0 (Mac & Win)

Vấn đề

Nhiều người sử dụng trở nên báo động khi các phương trình trong tài liệu Microsoft Word của họ được hiển thị trong hình thức khó hiểu của {EMBED Equation.DSMT4}, {EMBED Equation.DSMT36} hoặc {EMBED Equation} thay vì MathType hoặc Microsoft Equation phương trình thực tế.

Lý do

Các cơ quan đại diện là một tính năng trong Microsoft Word được gọi là Dòng mã. Chúng được sử dụng để giúp Lời xác định đối tượng, chẳng hạn như phương trình, trong tài liệu của bạn. Bạn chỉ nhìn thấy chúng khi lựa chọn được bật, trong trường hợp này, chúng xuất hiện trên màn hình, chỉ có trong bản in, hoặc ở cả hai màn hình và bản in.

Giải pháp

Vì đây là một tính năng của Word, bạn nên làm theo hướng dẫn được liệt kê trong tập tin bằng tay hoặc trên đường dây trợ giúp Microsoft Word của bạn cho độ phân giải cho vấn đề này. Thông thường bạn có thể thực hiện tìm kiếm từ cho “Dòng mã” trong chỉ số hướng dẫn hoặc trong tab Tìm các dòng trên sự giúp đỡ của nhãn hiệu của Word. Các thông tin trong Microsoft Word thủ công và trên đường dây trợ giúp thay thế cho thông báo này.

{EMBED Equation} xuất hiện trên màn hình

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn không được hiển thị trên màn hình mà thay vào đó đang hiển thị cái gì đó như {EMBED Equation} hoặc {EMBED Equation.DSMT4} , bạn có thể thay đổi các thiết lập xem của bạn từ bên trong Word để khắc phục điều này. Để làm như vậy,

Khởi động Word.

Chọn

Nhấp chuột vào tab View.

Bỏ chọn hộp cho “Dòng Codes”.

Nhấn OK.

Tại thời điểm này, các phương trình chứa trong các tài liệu Word sẽ hiển thị một cách chính xác.Cách khác mà bạn có thể chuyển đổi tài sản này là:

Thông qua phím tắt; phím tắt Word là ALT + F9 (Win) và Option + F9 (Mac).

Thông qua thanh công cụ Word; nút thanh công cụ trong Word trông giống như ” { một } “.Đây không phải là một trong các nút mặc định nhưng có thể được thêm vào thanh công cụ Word bằng cách sử dụng lệnh Customize Word. Để biết thêm thông tin về tùy biến thanh công cụ Word của bạn, xin vui lòng tham khảo ý kiến của bạn giúp Microsoft Word trên mạng.

Bất kỳ các phương pháp trên sẽ cho phép bạn chuyển đổi các mã trường đi và về mà sẽ cho phép bạn xem các phương trình.

{EMBED Equation} xuất hiện trong bản in của bạn

Nếu bạn thấy rằng phương trình của bạn không được in ra mà thay vào đó đang hiển thị cái gì đó như {EMBED Equation} hoặc {EMBED Equation.DSMT4} , bạn có thể thay đổi cài đặt in của bạn từ bên trong Word để khắc phục điều này. Để làm điều này:

Khởi động Word.

Chọn tab Print.

Bỏ chọn hộp cho “Dòng Codes”.

Nhấn OK.

Tại thời điểm này, nếu bạn in tài liệu của bạn, các đối tượng chứa trong các tài liệu Word sẽ in ra một cách chính xác.

Đoàn Hữu Khuê @ 15:53 03/10/2014 Số lượt xem: 6608

Equations Are Displayed As { Embed.equation } In Microsoft Word

The information on this page applies to:

MathType for Windows and Mac

Equation Editor (e.g., Microsoft Equation 3) for Windows and Mac

All supported versions of Word for Windows and Mac

Many users become alarmed when the equations in their Microsoft Word document is displayed in the cryptic form of { EMBED Equation.DSMT4 } or { EMBED Equation } instead of the actual MathType or Microsoft Equation equations.

These representations are a feature in Microsoft Word called Field Codes. They are used to help Word identify objects, such as equations, in your document. You only see them when the option is turned on, in which case they appear on-screen, in print, or both on the screen and in print.

{ EMBED Equation } or { EMBED Equation.DSMT4 } on screen

If you find that your equations are not displaying on-screen but instead are displaying something like { EMBED Equation } or { EMBED Equation.DSMT4 }, you can change your view settings in Word to correct this. To do so,

Uncheck the box for “Field Codes” or “Field codes instead of values”.

Press OK (Windows) or close Preferences (Mac).

At this point, the equations contained within the Word document should display correctly. Other ways you can toggle this property are:

Via the Word toolbar; the toolbar button in Word looks like “{ a}”. This is not one of the default buttons but can be added to the Word toolbars by using Word’s Customize command. For more information about customizing your Word toolbars, please consult your Microsoft Word online help.

Any of the above methods will allow you to toggle the field codes off and on that will allow you to see the equations.

{ EMBED Equation } or { EMBED Equation.DSMT4 } in print

If you find your equations are not printing but instead are displaying something like { EMBED Equation } or { EMBED Equation.DSMT4 }, you can change your print settings in Word to correct this. To do this:

Select the Print button (Mac) or Advanced/Print (Windows).

Uncheck the box for “Field Codes” or “Print field codes instead of their values”.

At this point, if you print your document, the objects contained within the Word document should print out correctly.

We hope this has been helpful. As always, please let us know if you have questions about this, or if you have additional techniques that work. We’d love to hear from you.

Embed An Excel File Into A Microsoft Word Document

Embed Excel in Word – Microsoft Word Tutorial

 Free Microsoft Office Tutorials

You may also wish to see how to:

Embed PDF in Word Embed PowerPoint in Word Embed YouTube video in Word

Watch this video for steps on Embed Excel into Word

Method 1: Embed Excel into Word- Image Object

  Open the word document and select Insert on the ribbon.

  The Object dialog box will appear select Create from File.

  Choose Browse and select the Excel file that you want to Embed.

  The file location will now appear on the Object dialog box

  You can work on this as you would a normal workbook and the changes will be saved in the Excel file within the Word document. The file size will grow by the size of the Excel file. So if your Word doc was 500kb and the Excel was 100kb then the Word file would become 600kb

  Method 2:  Embed Excel into Word- Icon

  Steps 1-5 are the same.

  An icon is inserted into the Word document. It is important to note that this is not the file. It is an image link to the file that is now a hidden part of the Word file. You can work on this as you would a normal workbook and the changes will be saved in the Excel file within the Word document. The file size will grow by the size of the Excel file. So if your Word document was 500kb and the Excel was 100kb then the Word file would become 600kb.

  Note: If you were to convert this word file to a PDF the hidden Excel file will not be included in the PDF file only the icon will show.

  Method 3: Link Excel Workbook to Word

  With this method you are not embedding the Excel Workbook; rather you are linking to it. If you intend to send the file to someone then you would need to include the Excel Workbook.

  Steps 1-5 are the same.

  It is important to note that this is not the file. It is an image link to the file at its location. You can work on this as you would a normal workbook and the changes will be saved in the Excel file within the Word document. The file size will grow by the size of the Excel file. So if your Word doc was 500kb and the Excel was 100kb then the Word file would become 600kb.

  The Word file and the workbook would need to be sent together.

  Method 4:  Linking a Specific Data Range

  If you wish to link specific data then a better way would be to just link the data that you need. Not the whole workbook.

   Open the Word Document and the Excel file.

   Go to the word document and select the point where you would like the data inserted.

   If information is changed in the excel file then the data in the Word file will be changes to reflect that change.

   Press f9 to refresh your data at any time.

   Online PC Learning is committed to providing free office tutorials

How To Insert Equations In Microsoft Word

Download Article

Download Article

Modern versions of Word include almost all the symbols and structures a math professor could need. These can either be quickly typed with shortcuts or found in the convenient Equation menu, depending on your preference. The process is a little different if you’re on a Mac, or using Word 2003 or older. Note that the old “Insert Object” method from Word 2003 is not included in modern versions. You can also write equations in Word using the mobile app. This wikiHow shows you how to insert equations in MS Word in all cases.

Microsoft Word for Windows 2016, 2013, 2010, or 2007

Community Q&A

Add New Question

How could I type the elements of a 6 x 2 matrix?

How do I insert a square root?

How do I escape from the equation when I want to keep typing on the same line in MS Word?

Press the Tab key and start typing on the same line.

What do I do if the method doesn’t work when inserting equations in MS Word?

My equation is showing as picture tool format instead of equation tool design. What do I do?

The Office 365 subscription service typically includes the latest version of Word. Follow the instructions for the most recent version that works on your operating system.

To create the second line of an equation, press + . Enter will exit the equation or start a new equation paragraph, depending on your version of Word.

If you are using Word 2007 or later and trying to edit a document created in Word 2003 or earlier, use the → command to unlock equations and other editing features.

Thanks for submitting a tip for review!

If you save the document as a .docx file, people with Word 2003 and earlier will not be able to edit the equations.

This article was co-authored by our trained team of editors and researchers who validated it for accuracy and comprehensiveness. wikiHow’s Content Management Team carefully monitors the work from our editorial staff to ensure that each article is backed by trusted research and meets our high quality standards. This article has been viewed 762,889 times.

How helpful is this?

“Input formula usually makes my blood pressure rise. Using the keyboard is so convenient, and can lower my blood pressure.” …” more

“With the help of this article I found some useful shortcuts, and the speed of writing formulas was increased.”

“I did not have any clue how to insert an equation in Word. It helped me a lot!”

“I was looking for a keyboard shortcut and found it at the very beginning.”

“I need fast reference, and it helped me a lot!”