Top 16 # In Trang Nào Cũng Có Tiêu Đề Trong Excel / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Thay Đổi Tiêu Đề Trang WordPress / 2023

/** * Displays title tag with content. * * @ignore * @since 4.1.0 * @since 4.4.0 Improved title output replaced `wp_title()`. * @access private */ function _wp_render_title_tag() { if ( ! current_theme_supports( 'title-tag' ) ) { return; } }

Hàm bên trên sẽ có chức năng xuất thẻ title ra giữa thẻ head nếu giao diện có hỗ trợ tính năng title-tag. Như bạn thấy trong đoạn code bên trên thì WordPress sử dụng hàm wp_get_document_title() để lấy thông tin tiêu đề trang hiện tại.

/** * Returns document title for the current page. * * @since 4.4.0 * * @global int $page Page number of a single post. * @global int $paged Page number of a list of posts. * * @return string Tag with the document title. */ function wp_get_document_title() { /** * Filter the document title before it is generated. * * Passing a non-empty value will short-circuit wp_get_document_title(), * returning that value instead. * * @since 4.4.0 * * @param string $title The document title. Default empty string. */ $title = apply_filters( 'pre_get_document_title', '' ); if ( ! empty( $title ) ) { return $title; } global $page, $paged; $title = array( ); if ( is_404() ) { $title['title'] = __( 'Page not found' ); } elseif ( is_search() ) { /* translators: %s: search phrase */ $title['title'] = sprintf( __( 'Search Results for "%s"' ), get_search_query() ); } elseif ( is_front_page() ) { $title['title'] = get_bloginfo( 'name', 'display' ); } elseif ( is_post_type_archive() ) { $title['title'] = post_type_archive_title( '', false ); } elseif ( is_tax() ) { $title['title'] = single_term_title( '', false ); /* * If we're on the blog page that is not the homepage or * a single post of any post type, use the post title. */ $title['title'] = single_post_title( '', false ); $title['title'] = single_term_title( '', false ); } elseif ( is_author() && $author = get_queried_object() ) { } elseif ( is_year() ) { $title['title'] = get_the_date( _x( 'Y', 'yearly archives date format' ) ); } elseif ( is_month() ) { $title['title'] = get_the_date( _x( 'F Y', 'monthly archives date format' ) ); } elseif ( is_day() ) { $title['title'] = get_the_date(); } $title['page'] = sprintf( __( 'Page %s' ), max( $paged, $page ) ); } if ( is_front_page() ) { $title['tagline'] = get_bloginfo( 'description', 'display' ); } else { $title['site'] = get_bloginfo( 'name', 'display' ); } /** * Filter the separator for the document title. * * @since 4.4.0 * * @param string $sep Document title separator. Default '-'. */ $sep = apply_filters( 'document_title_separator', '-' ); /** * Filter the parts of the document title. * * @since 4.4.0 * * @param array $title { * The document title parts. * * @type string $title Title of the viewed page. * @type string $page Optional. Page number if paginated. * @type string $tagline Optional. Site description when on home page. * @type string $site Optional. Site title when not on home page. * } */ $title = apply_filters( 'document_title_parts', $title ); $title = implode( " $sep ", array_filter( $title ) ); $title = wptexturize( $title ); $title = convert_chars( $title ); $title = esc_html( $title ); $title = capital_P_dangit( $title ); return $title; }

Như vậy, cái bạn cần thay đổi đó là kết quả trả về của hàm wp_get_document_title(), trong hàm này thì WordPress sử dụng 2 bộ lọc, cho phép bạn lọc kết quả trước và sau khi lấy title. 1. pre_get_document_title: Đây là bộ lọc trước khi WordPress lấy thẻ title, nếu sau khi dùng bộ lọc này mà kết quả trả về là có giá trị khác rỗng thì hàm sẽ lấy giá trị trả về từ bộ lọc.

Ngoài ra, trong hàm còn có sử dụng bộ lọc document_title_separator để thay đổi ký tự phân cách giữa các thành phần trong thẻ tiêu đề.

Bây giờ bạn sẽ thử dùng bộ lọc document_title_parts trước:

function hocwp_theme_custom_title_date( $title ) { if ( ! is_home() ) { if ( is_tax( 'store' ) ) { $title['title'] .= ' ' . date( 'F Y' ); } } return $title; } add_filter( 'document_title_parts', 'hocwp_theme_custom_title_date', 99 );

Trong hàm bên trên, mình tạo bộ lọc để lọc thẻ tiêu đề, tự động thêm tháng năm vào sau tiêu đề cho trang lưu trữ các chuyên mục thuộc taxonomy store. Như bạn thấy trong đoạn code này, giá trị đầu vào là một mảng chứa các thành phần của tiêu đề, bạn chỉ cần chỉnh sửa nội dung chữ ở key title trong mảng.

function hocwp_theme_custom_pre_document_title( $title ) { if ( ! is_home() ) { if ( is_tax( 'store' ) ) { $title = single_term_title( '', false ) . ' ' . date( 'F Y' ); } } return $title; } add_filter( 'pre_get_document_title', 'hocwp_theme_custom_pre_document_title', 99 );

Trong đoạn code ví dụ thứ 2 bên trên, bạn sẽ trả về một giá trị là chuỗi tiêu đề bằng cách sử dụng bộ lọc pre_get_document_title, lúc đầu tiêu đề đầu vào là giá trị rỗng nếu chưa có bộ lọc nào khác phía trước thay đổi nội dung của biến. Và dĩ nhiên thì bạn phải kiểm tra các hàm điều kiện của WordPress để biết trang hiện tại là gì, từ đó mới lấy thông tin thích hợp gán cho thẻ tiêu đề.

Lọc tiêu đề đối với phiên bản WordPress cũ

/** * Display or retrieve page title for all areas of blog. * * By default, the page title will display the separator before the page title, * so that the blog title will be before the page title. This is not good for * title display, since the blog title shows up on most tabs and not what is * important, which is the page that the user is looking at. * * There are also SEO benefits to having the blog title after or to the 'right' * or the page title. However, it is mostly common sense to have the blog title * to the right with most browsers supporting tabs. You can achieve this by * using the seplocation parameter and setting the value to 'right'. This change * was introduced around 2.5.0, in case backwards compatibility of themes is * important. * * @since 1.0.0 * * @global WP_Locale $wp_locale * * @param string $sep Optional, default is '»'. How to separate the various items * within the page title. * @param bool $display Optional, default is true. Whether to display or retrieve title. * @param string $seplocation Optional. Direction to display title, 'right'. */ function wp_title( $sep = '»', $display = true, $seplocation = '' ) { global $wp_locale; $m = get_query_var( 'm' ); $year = get_query_var( 'year' ); $monthnum = get_query_var( 'monthnum' ); $day = get_query_var( 'day' ); $search = get_query_var( 's' ); $title = ''; $t_sep = '%WP_TITLE_SEP%'; $title = single_post_title( '', false ); } if ( is_post_type_archive() ) { $post_type = get_query_var( 'post_type' ); if ( is_array( $post_type ) ) { $post_type = reset( $post_type ); } $post_type_object = get_post_type_object( $post_type ); $title = post_type_archive_title( '', false ); } } $title = single_term_title( '', false ); } if ( is_tax() ) { $term = get_queried_object(); if ( $term ) { } } if ( is_author() && ! is_post_type_archive() ) { $author = get_queried_object(); if ( $author ) { } } $title = post_type_archive_title( '', false ); } if ( is_archive() && ! empty( $m ) ) { $my_year = substr( $m, 0, 4 ); $my_day = intval( substr( $m, 6, 2 ) ); $title = $my_year . ( $my_month ? $t_sep . $my_month : '' ) . ( $my_day ? $t_sep . $my_day : '' ); } if ( is_archive() && ! empty( $year ) ) { $title = $year; if ( ! empty( $monthnum ) ) { } if ( ! empty( $day ) ) { $title .= $t_sep . zeroise( $day, 2 ); } } if ( is_search() ) { /* translators: 1: separator, 2: search phrase */ $title = sprintf( __( 'Search Results %1$s %2$s' ), $t_sep, strip_tags( $search ) ); } if ( is_404() ) { $title = __( 'Page not found' ); } $prefix = ''; if ( ! empty( $title ) ) { $prefix = " $sep "; } /** * Filter the parts of the page title. * * @since 4.0.0 * * @param array $title_array Parts of the page title. */ $title_array = apply_filters( 'wp_title_parts', explode( $t_sep, $title ) ); if ( 'right' == $seplocation ) { $title_array = array_reverse( $title_array ); $title = implode( " $sep ", $title_array ) . $prefix; } else { $title = $prefix . implode( " $sep ", $title_array ); } /** * Filter the text of the page title. * * @since 2.0.0 * * @param string $title Page title. * @param string $sep Title separator. * @param string $seplocation Location of the separator (left or right). */ $title = apply_filters( 'wp_title', $title, $sep, $seplocation ); if ( $display ) { echo $title; } else { return $title; } }

Trong hàm bên trên sẽ có 2 bộ lọc chính cho bạn sử dụng đó là: wp_title_parts và wp_title. Cách sử dụng cũng tương tự như các ví dụ mình gửi ở đầu bài. Với bộ lọc wp_title_parts thì giá trị đầu vào và kết quả đầu ra là một mảng, còn bộ lọc wp_title thì cả đầu vào và đầu tra đều là giá trị kiểu chuỗi.

Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel / 2023

1. Hướng dẫn cách lặp lại tiêu đề trong excel bằng hình ảnh

Chắc bạn cũng biết rằng excel là một công cụ rất mạnh trong việc quản lý dữ liệu dưới dạng bảng biểu. Mà bảng biểu thì phải có các dòng tiêu đề. Hầu hết các bảng dữ liệu như:

Bảng lương nhân viên,

Bảng tổng kết điểm thi của một trường,

Báo cáo nghiên cứu thị trường,

Sổ nhật ký chung, chi tiết tài khoản, sổ nhật ký đặc biệt,… trong kế toán

và nhiều loại báo cáo khác

Chúng có một điểm chung: danh sách gồm hàng trăm thậm chí hàng nghìn dòng dữ liệu. Khi in ra bản cứng (giấy) thì danh sách dữ liệu này sẽ trải dài trên nhiều trang A4. Vậy làm thế nào để hiển thị dòng tiêu đề của báo cáo ở mọi trang in.

Cách lặp lại tiêu đề trong excel 2007 (áp dụng được cho excel 2010 2013)

Bước 1: Chọn Page layout trên thanh ribbon

Bước 2: Chọn Print titles

Bước 4: Nhấn OK để hoàn tất việc lặp lại dòng tiêu đề khi in báo cáo trong excel

Đối với excel 2003 thao tác lặp lại dòng tiêu đề cũng không có gì khó, chỉ hơi khác so với excel 2007 2010 2013 một chút ở phần gọi ra box “rows to repeat at top”.

Bước 2: Chọn thẻ “Sheet” trong cửa sổ Page setup vừa hiện ra

Bước 3: Chọn dòng cần lặp lại trong box “Rows to repeat at top” giống như hướng dẫn ở trên của ad đối với excel 2007.

Bạn thấy không nào, thật quá dễ dàng.

2. Video hướng dẫn cách lặp lại dòng tiêu đề trong excel

Lưu ý:

Sau khi lặp lại dòng tiêu đề bằng tính năng repeat rows at top: Tính năng này chỉ phát huy tác dụng khi in; khi bạn xem báo cáo ở dạng thông thường của excel thì bạn sẽ không thấy sự khác biệt nào.

3. Cách bỏ lặp lại tiêu đề trong excel (xoá dòng tiêu đề)

Rất dễ dàng để xoá bỏ dòng tiêu đề lặp lại trong excel. Các thao tác gần như tương tự với việc bạn tiến hành lặp lại tiêu đề khi in trong excel.

Bước 1: Mở cửa sổ Page setup và chọn thẻ sheet

Bước 2: Xoá phần đang có trong box “rows to repeat at top”

Bước 3: Nhấn ok để hoàn tất việc xoá bỏ dòng tiêu đề lặp lại khi in trong excel

Mẹo Lặp Lại Thanh Tiêu Đề Của Bảng Ở Trang Sau Trong Excel / 2023

Khi làm việc với bảng trong Excel, trường hợp bảng của bạn có nội dung quá dài tràn sang cả trang sau khi in thì việc lặp lại thanh tiêu đề ở trang sau là vô cùng cần thiết. Hãy theo dõi bài viết sau để biết cách lặp lại tiêu đề của bảng ở trang sau trong Excel.

Ví dụ ta có bảng tính như hình dưới.

Do bảng quá dài nên tiêu đề của bảng chỉ hiển thị ở trang đầu tiên. Các trang tiếp theo không có tiêu đề nên khi in ra sẽ rất khó để tham chiếu. Điều chúng ta cần làm bây giờ là cần lặp lại tiêu đề của bảng ở các trang sau khi in. Các bạn hãy làm theo các bước như sau.

Bước 1: Các bạn chọn thẻ Page Layout trên thanh công cụ.

Sau đó nhấn vào biểu tượng mũi tên hướng xuống ở góc dưới bên phải mục Page Setup.

Bước 2: Lúc này, sửa sổ Page Setup hiện ra. Các bạn chọn thẻ Sheet. Sau đó chọn tiếp biểu tượng mũi tên hướng lên trên tại mục Rows to repeat at top.

Bước 3: Bây giờ, cửa sổ Page Setup – Rows to repeat at top hiện ra. Các bạn tiến hành quét vùng tiêu đề cần được lặp lại trong các trang tiếp theo. Sau khi quét xong, các bạn nhấn vào biểu tượng hình mũi tên.

Bước 4: Sau khi quét xong, tại mục Rows to repeat at top sẽ hiện ra ký hiệu của vùng tiêu đề lặp lại. Các bạn nhấn OK để hoàn thành.

Bây giờ, tiêu đề của bảng đã được lặp lại ở các trang sau khi in. Tuy nhiên nó sẽ không hiện ra ở trang tính Excel mà chỉ hiện ra khi in. Các bạn có thể kiểm tra xem tiêu đề có được lặp lại ở các trang sau hay chưa bằng cách nhấn tổ hợp phím tắt Ctrl + P để mở trang in. Tại đây ta có thể thấy trang hiện tại là trang 3 cũng đã được lặp lại tiêu đề.

Tags: công cụ excel, excel, excel cho kế toán, file excel, hàm excel, hàm excel thông dụng, hàm tính excel, kế toán excel, khắc phục lỗi excel, lỗi excel, Mẹo excel, thao tác với excel, thủ thuật excel, tính năng excel

Cách Lặp Lại Tiêu Đề Trong Excel Khi In Đơn Giản, Có Video Hướng Dẫn / 2023

Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel đơn giản, có video hướng dẫn

Bài viết được thực hiện trên laptop với phiên bản Excel 2016, ngoài ra bạn cũng có thể thực hiện trên MacOS với các phiên bản Excel 2003, 2007, 2010, 2013, 2019 với thao tác tương tự.

I. Lợi ích của việc in lặp lại tiêu đề trong Excel

Giúp bạn có thể lặp lại tiêu đề mỗi khi in sang 1 trang mới.

Không cần chỉnh sửa lại định dạng hay vị trí của tiêu đề cũ.

Rất thuận tiện mỗi khi bạn thực hiện in nhiều dữ liệu.

II. Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel 2010, 2013, 2016, 2019

1. Hướng dẫn nhanh

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 3: Ở thẻ Sheet phần Print titles chọn 1 trong 2 điều kiện sau bằng cách nhấn vào dấu mũi tên hướng lên .

Rows to repeat at top: khi bạn muốn in lặp lại dòng cho mọi trang (áp dụng khi bạn muốn lặp lại các tiêu đề được viết theo hàng ngang).

Rows to repeat at top

Columns to repeat at left: khi bạn muốn in lặp lại cột cho mọi trang (áp dụng khi bạn muốn lặp lại các tiêu đề được viết theo hàng dọc).

Columns to repeat at left

Ở đây mình sẽ chọn Rows to repeat at top

Ở thẻ Sheet phần Print titles chọn Rows to repeat at top

Ở đây mình sẽ chọn dòng 1 và dòng 2 vì mình muốn cố định 2 dòng đó cho mọi trang khi in.

Nhấn Print Preview để xem trước

Bước 7: Kết quả sau khi chỉnh sửa xong.

Trang 1:

Hiển thị tiêu đề ở trang 1

Trang 2:

Tiêu đề vẫn hiển thị ở trang 2

Bước 8: Nếu như đã đúng như ý muốn thì bạn nhấn vào OK và in.

III. Cách in lặp lại tiêu đề trong Excel 2007

Thoạt nhìn thì cách làm trong Excel 2007 cũng khá giống như cách làm trong Excel 2010 trở đi. Thế nhưng vẫn còn 1 số chi tiết nhỏ chúng ta cần phải chú ý khi làm ở các phần cuối.

1. Hướng dẫn nhanh

2. Hướng dẫn chi tiết

Rows to repeat at top: khi bạn muốn in lặp lại dòng mọi trang.

Columns to repeat at left: khi bạn muốn in lặp lại 1 cột cho mọi trang.

Bước 5: Nhấn Print Preview để xem trước.

Việc xem các trang xem trước ở phiên bản Excel 2007 này sẽ rất khác so với các phiên bản Excel 2010 trở đi.

Trong phần Print Preview có các thao tác bạn có thể thực hiện như sau:

Print: In.

Page Setup: Chỉnh sửa trang tính nếu muốn chỉnh sửa thêm.

Zoom: Phóng to hình đang xem trước.

Next Page: Trang kế tiếp (dùng khi bạn muốn xem các trang tiếp theo).

Previous page: Trở lại trang trước (dùng khi bạn đang xem trang 2 mà muốn xem lại trang 1).

Show Margins: Hiện tất cả những dòng có định dạng Margins.

Close Print Preview: Đóng giao diện xem trước.

Trang 1:

Tiêu đề được hiển thị ở trang 1

Trang 2:

Tiêu đề được lặp lại ở trang 2

Bước 6: Nếu đúng như bạn mong muốn thì nhấn Print để in.

IV. Cách in lặp lại trong Excel 2003

Để in lặp lại tiêu đề trong Excel 2003 bạn thực hiện như sau:

V. Cách bỏ lặp lại tiêu đề khi in trong Excel

Bước 1: Để con trỏ chuột vào vùng lúc trước chọn in lặp lại tiêu đề.

Để con trỏ chuột vào vùng lúc trước chọn in lặp lại tiêu đề

VI. Video hướng dẫn cách in lặp lại tiêu đê trong Excel

Để hiểu rõ hơn về bài viết bạn có thể tham khảo cách làm trong video sau đây.