Top 3 # Cover Trong Lol Là J Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Noob, Ff, Cover, Cc, Mvp, Ggwp Là Gì Trong Lol Game Lmht

Logo game Liên Minh Huyền Thoại​

Như các bạn đã biết thì Liên Minh Huyền Thoại là tựa game chiến thuật nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Liên Minh Huyền Thoại là tên gọi ở Việt Nam chúng ta, còn tên quốc tế của game này là Leangue of Legends. Liên Minh Huyền Thoại rất nổi tiếng do vậy mà đã tổ chức thi đấu giải rất nhiều nơi trên toàn thế giới giữa nước này với nước khác. Và vừa qua thì game chiến thuật nổi tiếng này đã tổ chức thi đấu tại Trung Quốc và trong đó có team của Việt Nam ta tham dự.

· Noob : nghĩa là ngốc, và có cách gọi nặng hơn đó là “ngu” (khi bạn phá team thì từ này dường như sẽ dành cho bạn đấy). · FF : nghĩa là bỏ cuộc. Khi bạn nhắm chắc rằng team mình sẽ thua thì người chơi sẽ hay sử dụng từ ff để kêu gọi bỏ cuộc. · Cover: nghĩa là bảo vệ (hãy bảo vệ team của mình đi) · CC : nghĩa là chiêu thức gây choáng, hay còn gọi là stun gây choáng (từ này được dùng khi bạn gây choáng đối phương) · Ggwp: nghĩa là Good game, một trấn đấu hay dành cho bạn và toàn đội. · Mvp: nghĩa là người chơi hay nhất của trận đấu.

· Mid: Chỉ người đi ở giữa · Top: chỉ người đi ở cánh · Jung: viết tắt chỉ người đi rừng · Sp: đầy đủ là Support tức là người hỗ trợ · Creep: là lính · Gank: kết hợp với đồng đội để đánh đối phương · Ulti: là chiêu cuối của mỗi tướng · Feed: chỉ người chơi đã mất quá nhiều mạng,

Ff, Noob, Ad, Afk, Cover, Cc, Mvp, Ggwp Là Gì Trong Lol

– FF: Đầu hàng.

– Noob / Newbie: Ám chỉ những người mới chơi có kĩ năng kém.

– AD / ADC : Xạ thủ – dame chủ lực của team. Người thường đi đường dưới.

– AP / APC / Mid : Pháp sư. Người gây dame phép chủ lực của team.

– Tanker / Top: Những người đi đường trên. Thường là những tướng có sức chống chịu tốt. Càn lướt cho team.

– SP (Support) : Người chơi hỗ trợ cho team. Thông thường hay đi cặp với AD.

– Jungler : Người đi rừng của team.

– Gank : Hỗ trợ người đi đường. Thường là nhiệm vụ của người chơi đi rừng.

– AFK (Away from keyboard) : Ám chỉ người nào đó không điều khiển nhân vật. Có thể do họ gặp việc bận đột xuất hoặc mất mạng…

– CC (Crowd Control) : Các kĩ năng làm tướng hạn chế về di chuyển như làm chậm, choáng, sợ hãi, hất tung….

– MVP : Người chơi tốt nhất trận đấu. Thường là người có chỉ số KDA đẹp, đóng góp nhiều nhất vào thắng lợi của team.

– KDA : Chỉ số Kill – Dead – Assits. Chỉ số này càng cao chứng tỏ người chơi đó đã có trận đấu cực tốt.

– GGWP (Good game well play) : Thường được sử dụng ở cuối mỗi trận đấu. Ám chỉ một trận đấu hay.

– Troll : Chỉ hành động một người chơi nào đó cố tình phá game, giúp đội đối phương, không hợp tác với đồng đội.

– First Blood: hành động giành được mạng đầu tiên trong trận đấu.

– ACE: hành động quét sạch đối thủ.

– Lên bảng đếm số : Chỉ hành động bạn vừa bị hạ gục và đang trong thời gian chờ nhân vật hồi sinh.

– Care : Nguy hiểm.

– Slow : làm chậm đối phương.

– Stun: làm choáng đối phương.

– Bait : dụ địch.

– Combo : Là một chuỗi liên hoàn các kĩ năng, chiêu thức.

– Push : Đi đẩy trụ.

– Ez: có nghĩa là Easy. Ám chỉ trận dấu dễ dàng

– Exp : Điểm kinh nghiệm.

– Feed : Người chơi nào đó chết quá nhiều.

– Last Hit : kết liễu lính (creep) để nhận được vàng.

– Nerf : Giảm sức mạnh.

– Roam: Đảo đường, hỗ trợ các đường khác. Gần tương tự như Gank.

– Snowball : Đẩy mạnh những lợi thế mà mình đang có

– Ăn hành: Ám chỉ người chơi đang bị thua liên tục.

– KS : Ám chỉ bị người khác cướp mất mạng của mình sắp hạ gục.

– Farm : Là hành động tiêu diệt lính để lấy tiền và kinh nghiệm.

– Ulti : Kĩ năng mạnh nhất của một nhân vật.

Adjectives That Start With J

Starting with JA

jacksonian

jacobean

jacobinic

jacobinical

jade

jaded

jagged

jaggy

jailed

jain

jainist

jamaican

jamesian

jammed

jangling

jangly

japanese

jarring

jaundiced

jaunty

javan

javanese

jawed

jawless

jazzy

Starting with JE

jealous

jeering

jeffersonian

jejune

jelled

jellied

jellylike

jerking

jerkwater

jerky

jesting

jesuit

jesuitic

jesuitical

jet

jetting

jeweled

jewelled

jewish

Starting with JI

jiggered

jihadi

jilted

jingling

jingly

jingoistic

jinxed

jittering

jittery

Starting with JO

jobless

jocose

jocular

jocund

joined

joint

jointed

joking

jolly

jolted

jolting

jolty

jordanian

journalistic

jovial

jovian

jowly

joyful

joyless

joyous

Starting with JU

jubilant

judaic

judaical

judgmental

judicable

judicial

judicious

jugular

juiceless

juicy

julian

jumbled

jumbo

jumentous

jumpy

jungian

jungly

junior

junoesque

jural

jurassic

juridic

juridical

jurisdictional

jurisprudential

juristic

just

justifiable

justificative

justificatory

justified

jutting

juvenile

juxtaposed

More Categories for the Adjectives Starting with J

The adjectives in this section all start with the letters J. These adjectives are organized into different categories including, Interesting Adjectives, Positive Adjectives to Describe a Person, Positive Adjectives to Describe an Event, Positive Adjectives to Describe a Place, Negative Adjectives to Describe a Person, Negative Adjectives to Describe an Event, Negative Adjectives to Describe a Place, Heroic Adjectives, Sporty Adjectives, Romantic Adjectives and Shortest/Longest Adjectives.

Interesting Adjectives

jovial: cheerful and friendly

–          she was in a jovial mood

judicial: of, by, or appropriate to a court or judge

–      a judicial inquiry into the allegations

jugular: relating to or located in the region of the neck or throat

–      jugular vein

juvenile: of, for, or relating to young people

–          juvenile crime

juxtaposed: placed side by side often for comparison

–        juxtaposed pictures

Positive Adjectives to Describe a Person

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          her jaunty mood

jocose: playful or humorous

–          a jocose kid

jocular: fond of or characterized by joking

–          she sounded in a jocular mood

jolly: happy and cheerful

–          he was a jolly man full of jokes

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–        she is judicious with clients

Positive Adjectives to Describe an Event

jocund: cheerful and lighthearted

–          a jocund wedding party

joint: shared, held, or made by two or more people, parties, or organizations together

–          sponsored a joint event

joyful: feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness

–          a joyful occasion

joyous: full of happiness and joy

–          scenes of joyous celebration

jubilant: feeling or expressing great happiness and triumph

–          their jubilant victory

Positive Adjectives to Describe a Place

jamaican: of or relating to Jamaica

–          Jamaican island

japanese: of or relating to or characteristic of Japan or its people or their culture or language

–          Japanese restaurant

jesuitical: of or pertaining to the Jesuits, or to their principles and methods

–          Jesuitical monastery

jewish: of or relating to Jews or their culture or religion

–          Jewish temple

joinant: adjoining

–          joinant rooms

Negative Adjectives to Describe a Person

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–          he is jaded with the experience

–          he grew jealous of her success

jittery: nervous or unable to relax

–          caffeine makes me jittery

jobless: unemployed

–          she is jobless for 3 years

jumpy: anxious and uneasy

–          he was tired and jumpy

Negative Adjectives to Describe an Event

jeopardizing: involving potential loss or injury

–     that stupid prank could turn out to be a jeopardizing event in your academic career

jeopardous: perilous; hazardous

–        a jeopardous incident

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–          shallow, jerky, irregular breathing

jumbled: confused; mixed together in an messy way

–        jumbled weather forecast

junky: useless or of little value

–        junky debate

Negative Adjectives to Describe a Place

jagged: having a sharply uneven surface or outline

–          jagged cliffs

jammed: : extremely crowed or filled to capacity

–          the stadium is jammed with fans

jerkwater: small and remote and insignificant

–        a jerkwater college

jinxed: causing or accompanied by misfortune

–        jinxed house

jungly: overgrown with tropical vegetation

–        jungly backyard

Heroic Adjectives

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–          judicious captain

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–          just stateman

Sporty Adjectives

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          the jaunty champion

jiggish: resembling, or suitable for, a jig , or lively movement

–          jiggish player

Romantic Adjectives

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–          her jade eyes

jazzy: marked by conspicuous display

–        her jazzy appearance

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–          her shiny jet hair

–          a jeweled gown

joyous: full of happiness and joy

–          joyous relationship

Shortest Adjectives

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–        jet hair

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–        the jade bracelet

jain: relating to or characteristic of Jainism

–        jain gods

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–        just treatment

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–        jaded with the restaurant food

jaggy: having a sharply uneven surface or outline

–        jaggy lines

javan: of or relating to or characteristic of Java or its inhabitants or its language

–        javan dialect

jawed: of animals having jaws of a specified type

–        jawed creature

jazzy: marked by conspicuous display

–        jazzy outfit

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–        jerky movement

Longest Adjectives

jurisprudential: relating to the science or philosophy of law or a system of laws

–          jurisprudential model

jurisdictional: restricted to the geographic area under a particular jurisdiction

–          jurisdictionallimits of a state

justificative: attempting to justify or defend in speech or writing

–          justificative documents

justificatory: providing justification

–          a justificatory conception of liberalism

jeffersonian: relating to or characteristic of Thomas Jefferson or his principles or theories

–          Jeffersonian democracy

journalistic: of or relating to or having the characteristics of journalism

–          journalistic writing

jacobinical: of or relating to the Jacobins of the French Revolution

–          Jacobinical terrorism

justifiable: capable of being justified

–          justifiable homicide

jacksonian: of or pertaining to Andrew Jackson or his presidency or his concepts of popular democracy

–          jacksonian economic policy

jesuitical: having qualities characteristic of Jesuits or Jesuitism

–          Jesuitical education

Please Share

How To Write A Cover Letter For A Job Application

One of the slyest tricks you’ll come across on a job application is the part where it says that attaching a cover letter is optional.

Sure, some companies genuinely may not care if you include a cover letter, otherwise known as a letter of application, or not, but most hiring managers use this as a way to weed out applicants long before anyone in HR starts sending out emails. They know candidates that care about the job will go the extra mile, and the cover letter is your chance to make a strong first impression.

Although there are as many ways to write a cover letter as there are to skin a cat, the best way is often the simplest way.

In this article, we’ll show you how to write a cover letter that will send your job application to the top of the pile and land you that first crucial phone screen or first interview.

Here are 10 things you need to know about writing a great cover letter. Let’s get into it!

1. What’s the Point of Writing a Cover Letter?

In brief, your job cover letter is a way to tell the people that you want to hire you why they should hire you. It should illustrate your fitness for the role, your professionalism, and your competence, all while revealing a little bit of your personality.

It’s also your opportunity to provide some context for what’s in your resume, explaining anything your resume leaves out and highlighting the parts of your resume that are most relevant to the role.

Sound tough? We promise, it’s not that hard, and once you get the basics down, it’s easy to modify your cover letter slightly for each role, so it’s as relevant as possible to the exact job you’re applying for.

2. How Long Should a Cover Letter Be?

As with resumes, cover letters shouldn’t exceed one page in length; any longer and you risk turning off the hiring manager before they’ve even glanced at your resume.

In terms of word count, this means that you should be aiming for around 500 words.

As a rule of thumb, try to stick to around three paragraphs (four at most), not counting the salutation and sign-off.

Apply today for immediate consideration!

3. What Should a Job Cover Letter Include?

A great cover letter for a job application includes the following parts:

An address and salutation

An introduction that tells the hiring manager who you are and what role you’re applying for

A statement about your interest in the role, and why you’re the best person for the job

A brief section outlining your qualifications and relevant past experience

A quick conclusion that reiterates your interest in the job, the best ways to reach you, and closes with a friendly but professional sign-off

4. What’s the Proper Format for a Cover Letter?

A basic cover letter for a job application should look something like this:

As you can see, the cover letter includes your name, address, and contact information at the top, followed by the date and the recipient’s name and address. The body of the cover letter (again, three paragraphs should do the job) should all fit on one page with room for your sign-off.

(Protip: You can find this and other cover letter templates in Microsoft Word.)

5. What Salutation and Sign-Off Should You Use in a Cover Letter?

As a general rule, you should tailor the language, style, and tone of your cover letter to the type of role and company to which you’re applying. A cover letter for a job at a prestigious law firm, for example, would be very different from a cover letter for a part-time retail position.

“I say, old chap, did that candidate address you as ‘sir’ just a moment ago? I like the cut of his jib.”

That said, the basic salutation that works in almost any situation is “Dear Mr./Ms. [Name].” If you don’t know the hiring manager’s name, you can use a generic salutation like “Dear Hiring Manager” or “Dear Recruiting Manager.” ( Experts recommend avoiding “To whom it may concern” or “Dear Sir/Madam” as they sound antiquated.)

Note: You should also avoid using “Mrs.” when addressing a female hiring manager, even if you know for a fact that she’s married. Use the politely ambiguous “Ms.” instead.

As a sign-off, stick to something simple and professional like “Sincerely” or “Regards.”

6. How Should Your Open Your Cover Letter?

Typically, a cover letter introduction (the first paragraph) should accomplish three goals. It should tell the reader:

Who you are

Why you’re writing to the recipient

Why that person should continue reading

“My name is Dan Shewan, and I am writing to apply for the position of Staff Writer.”

Although there are a few “clever” ways to open your cover letter, most tend to be pretty formulaic. For example:

If you happen to be a referral or you know someone at the company, this would be a good place to mention that, i.e. “My name is Dan Shewan, and I am writing to apply for the position of Staff Writer, which I heard about from your magazine’s editorial assistant, Jane Doe.”

“With more than a decade of editorial experience across a wide range of publications in print and online, I believe I would be an excellent candidate for the role.”

We still need to deal with the third objective of our cover letter’s introduction, though, which is to give the recipient a reason to keep reading. This is where you get a chance to mention how awesome you are:

By including this line, I’m giving the hiring manager that reason to keep reading. I mention how long I’ve been doing what I do, offer a glimpse of the kind of experience they’ll see on my resume, and conclude with a strong, confident statement of intent.

At this point, I’m ready to segue into the real meat of my cover letter.

7. What Goes in the Body of a Letter of Application?

Remember, cover letters are an opportunity to prove you can be the very specific individual that the hiring manager is looking for. This is what the body of your cover letter, the second paragraph, should illustrate.

A great way to do this is to picture yourself in the hiring manager’s shoes.

“It says here you can walk AND chew gum. I’m impressed – so impressed I’m going to continue leaning on my keyboard with my elbow absentmindedly.”

The hiring manager responsible for screening candidates probably has someone pretty specific in mind. She knows what her ideal candidate’s major was at college, what specific skills they have, how many years they’ve been in their field, and the kind of projects they’ve worked on. When it comes to cover letters, hiring managers are looking for one thing – relevance. In short, the hiring manager knows exactly who she’s looking for.

Your cover letter is an opportunity to prove that you are that person, by aligning yourself perfectly with the hiring manager’s idea of her dream candidate.

The second paragraph of your cover letter (which should be the longest and most substantial part) is where you should do that. Tell the recipient, in about 5-7 sentences, why you’re the absolute best person for the job, by highlighting specific elements of your education and past job or life experience that you can bring to the table.

If you’re truly passionate about the job and your field, make sure that shows! Nobody wants to hire someone who’s just desperate for a job, any job.

Here’s an example of a great cover letter body via Ask a Manager:

Notice how the cover letter backs up claims (like “fanatic for details”) with specific examples and evidence ($1.5 million grant award).

8. How Closely Should Your Cover Letter Match the Job Description?

Pretty closely!

Because the person making the decision on who to hire knows what they want, it’s a good idea to look for clues in the job description and mirror those back in your cover letter.

“Must have a Master’s degree or greater, 10+ years of professional experience. Starting salary of $35,000 per annum.”

Tailoring cover letters to the requirements laid out in the job description is one of the best ways to set yourself apart from the competition. In fact, many companies actually use software that scans applicants’ cover letters for specific keywords or phrases from the job description, and failing to include these keywords could exclude you from consideration altogether before the real screening process even begins. This is another reason why matching your cover letter to the job description is so crucial.

We get it: If you’ve been out of work for even a moderate length of time, applying for jobs can be a soul-destroying grind, and after a few months on the market, it’s easy to see why so many people fail to customize every single cover letter they send out, especially if they’re playing a numbers game by applying to dozens of companies every week.

Don’t make this mistake!

Because the hiring manager has done the lion’s share of the thinking for you, the easiest way to make your cover letter more relevant to the specific job you’re applying for is to “mirror” the structure of the job spec in the cover letter. Let’s say you’re applying for an opening for an office and events coordinator role. Here are some of the key job functions and requirements:

“As an experienced events coordinator with considerable expertise in the planning and execution of ambitious corporate events including customer functions, conferences, and executive meetings, I believe I would be an excellent candidate for the role.”

You should use exact terms and language from this list in your cover letter to describe your own applicable experience and skills.

For example, you could open your cover letter with something like this:

“In 2016, I was responsible for the travel and accommodation arrangements of 40 staff members traveling from San Diego, CA to Boston, MA for the INBOUND marketing conference. My primary responsibilities included negotiating with commercial airlines to secure cost-effective flights, handling individual needs such as unique dietary requirements for several delegates for the duration of their stay, and liaising with several nationwide logistics firms to ensure conference booth materials were delivered and set up on time. As a result, we achieved a 35% reduction in year-over-year travel and accommodation expenditure, and secured a more favorable rate with a more efficient nationwide logistics operator.”

Notice how the list of events from the first bullet point is mirrored here?

Mad props to HubSpot’s event planning team

As above, you should back up your claims with examples, borrowing words from the job description itself so that the hiring manager can clearly see you’ve paid attention to the job listing and are a good fit for the job:

In the paragraph above, we’re mirroring the original job spec, but we’re making it more interesting, specific, and relevant. We’ve demonstrated that we can definitely handle the rigors of the job and backed up our assertions with a nice little humblebrag about how we also saved the company a ton of money.

9. What’s the Right Tone for a Cover Letter?

Pay close attention to the language used in the job listing, and reflect this with the language of your cover letter. Be formal when applying for a role with a formal job description. If the description is more fun and “kooky,” you can be a little more creative and casual (within limits).

Many job descriptions reflect a company’s brand voice and values. This means that mirroring the kind of language used in the job description in your cover letter doesn’t just make sense stylistically, but also offers you an additional opportunity to prove that you’re a good culture fit.

10. Do I Need a Cover Letter When Applying to Jobs on LinkedIn?

A beacon of light amidst the darkness

This might shock you, but cover letters used to be actual paper letters that served as the cover of a person’s resume. That they would physically mail to an employer. In an envelope.

Today, of course, most job applications are processed online, and a huge number of these are handled through LinkedIn.

As you might already know, LinkedIn offers an amazingly convenient way to send prospective employers your information, known as “Easy Apply.” This essentially sends a truncated version of your LinkedIn profile directly to a hiring manager’s InMail inbox (LinkedIn’s internal messaging and mail service), from which they can view your entire profile and application package.

Remember how I said that one of the sneakiest tricks in a job application is the part where it says cover letters are optional? Well, I’ll be honest with you – I don’t think I’ve ever included a cover letter for an Easy Apply role on LinkedIn.

That doesn’t mean you shouldn’t, however.

How Do LinkedIn Cover Letters Differ from Regular Cover Letters?

There are even fewer carved-in-stone rules about LinkedIn cover letters than there are for ordinary cover letters. There are, however, some unique considerations you should bear in mind when crafting a cover letter for LinkedIn applications.

For one, there’s the fact that your LinkedIn profile itself combines elements of both your resume and a well-written cover letter. Your LinkedIn profile’s summary essentially functions as its own cover letter, and your profile hopefully contains a great deal of detail about your professional accomplishments (as well as those vital connections that are becoming increasingly important in today’s job market). As such, LinkedIn cover letters may be a little shorter and more rudimentary than the type of cover letter I’ve outlined above.

However you choose to structure your LinkedIn cover letter, keep it brief; the hiring manager already has a lot of information to look over, so don’t waste time.

Many Thanks for Your Time and Consideration

There are almost as many ways to write a cover letter as there are jobs to apply for. However, as long as you manage to pique the hiring manager’s curiosity and maintain a professional and respectful tone, cover letters are just a chance to get your foot in the door.