Top 15 # Các Hàm Excel Trong Kinh Doanh / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Trucbachconcert.com

Thủ Thuật 10 Hàm Excel Cơ Bản Dành Cho Người Kinh Doanh Online / 2023

– Công dụng của hàm Sum: Hàm SUM trong Excel thường được sử dụng để tính tổng các đối số trên bảng tính. Sử dụng hàm Sum trong Excel giúp bạn tiết kiệm khá nhiều thời gian và công sức so với cách tính thủ công thông thường

– Cú pháp: =SUM (number 1, number 2, …)

Chức Năng: Tính tổng number 1, number 2, …

Trong đó: number 1, number 2, … là các đối số mà bạn muốn tính tổng

– Chú ý:

Ô tính có giá trị logic TRUE được xem là 1, FALSE được xem là 0.

Nếu đối số là mảng hay tham chiếu thì chỉ các giá trị số trong mảng hay tham chiếu đó mới được tính. Các giá trị khác trong mảng hoặc tham chiếu bị bỏ qua.

VD1:

=SUM (2, 3, 4) có giá trị bằng 9.

=SUM (2, 3, TRUE) có giá trị bằng 6.

=SUM (“2″,”3”,1) có giá trị bằng 6.

2.Hàm AVERAGE: Hàm tính trung bình cộng

– Công dụng hàm Average: Hàm AVERAGE trong Excel hỗ trợ tính trung bình cộng của một dãy số trong bảng tính Excel, hỗ trợ người dùng tính toán nhanh hơn nếu số lượng phần tử trong dãy lớn và dài.

– Cú Pháp: AVERAGE(Number1, [Number2], [Number3],…)

Hàm AVERAGE có tối đa 256 đối số, có thể là số, tên, phạm vi hoặc tham chiếu ô có chứa số. Một đối số tham chiếu ô hoặc phạm vi có chứa giá trị logic, văn bản hay ô rỗng thì những giá trị đó sẽ bị bỏ qua, trừ giá trị 0 hoặc được nhập trực tiếp vào danh sách đối số.

Ví dụ: Cho bảng điểm của một số học sinh, tính điểm trung bình cộng các môn học của từng học sinh. Hãy tính trung bình điểm các môn của học sinh

– Công dụng hàm Min/Max: Cách sử dụng hàm MAX và hàm MIN để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hay vùng dữ liệu.

– Cú Pháp:

MAX (number 1, number 2, …)

MIN (number 1, number 2, …)

Trong Đó:

Number 1, number 2 là các đối số hoặc vùng dữ liệu.

– Chức Năng: Trả về giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của các đối số hoặc vùng dữ liệu có chứa số

Ví dụ:

– Đưa về giá trị lớn nhất trong dãy các số 10, -20, 3, 4, 11

Công thức: MAX (10, -20, 3, 4, 11) = 11.

– Đưa về giá trị nhỏ nhất trong các số: 20, 100, 30, 45.

Công thức: MIN (20, 100, 30, 45) = 20.

4.Hàm TRIM: Hàm loại bỏ khoảng trống trong văn bản

– Công dụng hàm Trim: Hàm xóa khoảng trắng dư thừa bỏ khoảng trắng trong Excel

– Cú Pháp: TRIM(Text)

Trong Đó: Text là đoan văn bản chứa khoảng trắng cần loại bỏ

Ví Dụ: Bạn có một bảng tính có cột Họ và Tên chứa các ký tự trắng, bây giờ cần loại bỏ các khoảng trắng này

5.Hàm COUNT/COUNTA: Hàm đếm dữ liệu/đếm số ô không trống

– Công dụng hàm Count/Counta:

Hàm Countđể đếm dữ liệu, các đối tượng trong chuỗi trong một bảng tính nhất định

Hàm Countatrong Excel là hàm cho phép bạn đếm những ô có dữ liệu trong một phạm vi nào đấy.

– Cú pháp hàm Count/Counta

Counta (Value1, [value2], [value3],…)

Trong Đó:

Value1 là đối số bắt buộc, là vùng dữ liệu cần đếm.

Value2 và Value3 là các tùy chọn vì được đặt trong dấu [], không bắt buộc có.

COUNT(vùng chọn để đếm)

Ý Nghĩa: Dùng để đếm số ô chứa dữ liệu Số trong vùng được chọn.

Ví dụ:

– Đếm số Học Sinh đỗ trong đợt thi này, học sinh trượt được ký hiệu là “tr”.

Ví dụ: Đếm số ô không rỗng trong bảng dữ liệu sau:

6. Hàm LEN: Hàm đo độ dài của chuỗi ký tự

– Công dụng hàm Len: Để đo độ dài của chuỗi ký tự bất kỳ bạn có thể sử dụng hàm LEN trong Excel, hàm này trả về độ dài chính xác của chuỗi ký tự từ đó bạn có thể thực hiện những yêu cầu bạn muốn.

– Cú Pháp: LEN (text)

– Trong Đó:

– Chức Năng: Trả về giá trị là độ dài của chuỗi ký tự, kể cả ký tự khoảng trống.

Ví dụ :

Đo độ dài của chuỗi “University of Da Nang”.

Công thức tính sẽ là: =LEN (“University of Da Nang”) = 21.

7.Hàm CONCATENATE: Hàm nối các chuỗi ký tự

– Công dụng hàm CONCATENATE: Tạo ra một chuỗi ký tự từ những ô giá trị có sẵn và thêm vào một số từ để thành một câu hoàn chỉnh?

– Cú Pháp: CONCATENATE (text 1, text 2, …)

– Trong Đó:

Text 1: là chuỗi thứ 1. Bắt buộc.

Text 2 …: tùy chọn. Có thể lên đến tối đa 255 chuỗi. Các chuỗi phải được phân tách nhau bởi dấu phẩy.

– Chức Năng: Dùng để ghép nối các chuỗi văn bản thành một chuỗi duy nhất. Các chuỗi được nối có thể là số, văn bản, ô tham chiếu.

– Công dụng hàm Days: Hàm trả về số ngày giữa 2 ngày trong Excel

– Cú pháp: DAYS(end_date, start_date).

Trong đó:

end_date:Là ngày kết thúc muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

start_date:Là ngày đầu tiên muốn xác định số ngày, là tham số bắt buộc.

– Chú ý:

Nếu end_datevà start_date ở dạng văn bản hàm tự động chuyển sang định dạng ngày bằng cách sử dụng hàm DATEVALUE(date_text) rồi tính toán.

Ví dụ: Tính số năm công tác của các nhân viên dựa vào hàm Days().

– Công dụng Hàm NETWORKDAYS: Thay vì dùng cách thủ công như đếm tay để tính số ngày làm việc. Excel hỗ trợ cho bạn một hàm NETWORKDAYS tính số lượng ngày làm việc toàn thời gian giữa hai ngày một cách chính xác, nhanh gọn.

– Cú Pháp: =NETWORKDAYS(START_DATE,END_DATE,[HOLIDAYS])

– Chức Năng: Trả về số lượng ngày làm việc trừ những ngày lễ và ngày cuối tuần bắt đầu từ ngày start_date và kết thúc bằng ngày end_date..

10.Hàm NOW: Hàm trả về ngày và giờ hiện tại

– Công dụng của hàm Now: Nếu bạn muốn hiển thị ngày và thời gian hiện tại trên trang tính hoặc muốn tính toán dựa trên thời gian hiện tại thì hàm NOW là giải pháp dành cho bạn.

– Cú Pháp: = NOW ()

Cú pháp hàm NOW không sử dụng đối số.

Kết quả của hàm NOW được cập nhật khi bạn thực hiện một công thức hoặc edit một ô giá trị chứ không cập nhật liên tục.

– Chức Năng: Trả về giá trị ngày tháng năm và giờ phút hiện hành.

Các Thủ Tục Liên Quan Đến Giấy Phép Kinh Doanh / 2023

Ngoài ra, chủ doanh nghiệp cũng cần lường trước những rủi ro và có những biện pháp phòng ngừa ngay từ đầu để không tiếp tục trả học phí như nhiều nhà đầu tư đi trước đã phải trả.

Các loại giấy phép kinh doanh chính

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

Giấy đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, kho hàng;

Giấy phép hoạt động đối với các lĩnh vực đặc thù.

Hồ sơ của cá nhân các nhà đầu tư, thành viên góp vốn, bộ qui chế quản trị điều hành giữa các cổ đông;

Hồ sơ đăng ký thành lập;

Hồ sơ và thủ tục tuân thủ sau khi được cấp phép;

Hồ sơ tu chỉnh, cập nhật các thay đổi.

Các rủi ro thường gặp Tên doanh nghiệp không thích hợp

Vi phạm các điều cấm của luật; Quá dài, khó phát âm, gây hiểu nhầm khi dịch sang tiếng Anh hoặc chuyển thành tên viết tắt; Cố gắng bao trùm hết các lĩnh vực ngành nghề dự tính kinh doanh…

Vốn điều lệ không thực tế

Kê khống vốn điều lệ ở mức cao; Kê vốn điều lệ thấp hơn qui mô kinh doanh; Không kê khai góp vốn bằng tài sản dù thực tế đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Điều lệ không rõ ràng và không được thực hiện đủ các thủ tục

Không qui định rõ các qui tắc quản lý điều hành nội bộ; Không được các thành viên ký từng trang, đóng dấu, lưu trữ đúng cách; Không lập và lưu trữ điều lệ tu chỉnh khi có các thay đổi.

Không lập dự án hoặc làm các thủ tục để được ưu đãi thuế

Không xác định các điều kiện được hưởng ưu đãi; Không đăng ký và tối ưu các ưu đãi về thuế; Đăng ký ưu đãi nhưng không đủ và đúng cách thức.

Lựa chọn mô hình doanh nghiệp không thích hợp

Không phù hợp với qui mô và kế hoạch kinh doanh; Không lường trước các rủi ro về trách nhiệm, quản trị điều hành đặc biệt là các doanh nghiệp có nhiều thành viên, có sự tách biệt giữa quyền sở hữu và hoạt động điều hành.

Cơ cấu vốn không hợp lý

Ngoài tiền mặt, không kê khai, đăng ký vốn là các tài sản thực tế đang phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

Không tập hợp và lưu trữ các hồ sơ pháp lý hợp lệ

Không lưu hồ sơ đăng ký thành lập; Không lưu hồ sơ thực hiện các thủ tục tuân thủ sau thành lập; Không lưu hồ sơ nội bộ khác, đặc biệt là bộ qui chế quản trị điều hành nội bộ giữa các cổ đông / chủ sở hữu.

Không cập nhật các quy định mới

Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp năm 2014 có nhiều qui định mới, đòi hỏi các doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) phải chủ động điều chỉnh lại giấy phép đầu tư, đăng ký mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để có thể áp dụng được các qui định mới về đăng ký kinh doanh…

Các thủ tục tuân thủ khác

Không đăng ký thông tin, đăng ký thuế, không treo biển hiệu tại địa điểm được cấp phép;

Không làm thủ tục in ấn và phát hành hóa đơn đúng quy định;

Không làm thủ tục thông báo góp vốn sau khi được cấp phép hoặc có sự thay đổi;

Không làm thủ tục sang tên các tài sản góp vốn, không lập hồ sơ góp vốn;

Không tổ chức lưu trữ hệ thống thông tin doanh nghiệp theo qui định;

Không xin giấy phép chi nhánh, văn phòng, kho bãi;

Không đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh mới;

Kinh doanh ở địa điểm mới và không còn hoạt động tại trụ sở nhưng không thông báo hoặc làm thủ tục thay đổi địa chỉ;

Chuyển nhượng vốn nhưng không làm thủ tục khai và nộp thuế;

Không làm thủ tục thông báo tạm ngưng hợp lệ;

Không làm hồ sơ giải thể hợp lệ.

Tùy theo mỗi hình thức công ty khác nhau sẽ cần các quy trình và thủ tục tương ứng khác nhau.

Bài viết bạn đang xem thuộc chuyên mục Dịch vụ thành lập công ty. Bạn có thể tham khảo các bài viết khác tại website: https://congbo.org/ để biết thêm thông tin cần thiết.

Bravolaw Dịch Vụ Nhanh Gọn – Tiết Kiệm Thời Gian

Thời gian thực hiện: Tùy theo loại hình dịch vụ mà Quý khách hàng có nhu cầu thực hiện.

Chi phí: Là sự thỏa thuận trên tinh thần hợp tác và bền vững giữa Bravolaw và Quý khách hàng, sao cho đạt được HIỆU QUẢ công việc TỐT NHẤT.

Trong tất cả dịch vụ tại Bravolaw

Sẽ không phát sinh thêm chi phí khác.

Tư vấn miễn phí, chuyên nghiệp, tận tình và đến tận nơi.

Cam kết đúng hẹn, tiết kiệm thời gian.

Giao GPKD và con dấu miễn phí tận nhà.

Khách hàng KHÔNG phải đi lên sở KHĐT, KHÔNG phải đi ủy quyền, KHÔNG phải chứng thực CMND/ Hộ chiếu.

Bravolaw Luôn Sẵn Sàng Đồng Hành, Giúp Đỡ & Giải Quyết Các Vấn Đề Của Quý Khách Hàng

Lợi Ích Của Đơn Vị Kinh Doanh Có Logo Được Bảo Hộ / 2023

Mỗi công ty đều sẽ có riêng cho mình một cái gọi là logo đại diện riêng. Nhưng không phải logo của công ty nào cũng có đủ tư cách pháp lý để xuất hiện trên thị trường.

Đối với những logo thiếu đi sự bảo vệ thì khả năng thành công của đơn vị kinh doanh là rất thấp. Ngược lại một logo được bảo hộ dễ có nhiều hơn cơ hội tiếp cận với thế giới bên ngoài.

Từ đó mang lại sự phát triển nhất định cho chủ đơn vị kinh doanh sở hữu logo đó. Vậy thế nào là một logo đã được bảo hộ và lợi ích của nó là như thế nào ? Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn thông qua thông tin được cung cấp dưới đây.

Thế nào là một logo được bảo hộ đúng quy định ?

Bất kỳ logo nào cũng thế, nếu muốn được bảo hộ đều phải qua một quá trình khá phức tạp quy trình đó được gọi là đăng ký bảo hộ logo với cơ quan có thẩm quyền. Đây sẽ là công việc bắt buộc phải làm nếu như chủ doanh nghiệp muốn có một logo được bảo hộ bởi pháp luật.

Quy trình này sẽ diễn ra từ lúc người có yêu cầu nộp đơn để được xét duyệt sự bảo hộ. Sau một khoảng thời gian khá dài xử lý đơn yêu cầu đó, nếu không có bất kỳ tình huống nào xảy ra người nộp đơn sẽ nhận cho mình một tờ giấy chứng nhận.

Tờ giấy đó chính là văn bằng có giá trị chứng minh rằng logo của bạn đã được sự thông qua của pháp luật. Đồng thời khẳng định những quyền lợi phát sinh của người nộp đơn đối với logo đăng ký.

Lợi ích của logo được bảo hộ đối với đơn vị đăng ký

Nếu chủ đơn đăng ký cho logo đó là một đơn vị kinh doanh thì lợi ích sé thiết thực hơn rất nhiều. Đầu tiên đó chính là sự bảo hộ gần như tuyệt đối của pháp luật khi logo bị xâm phạm.

Không một chủ thể nào có thể làm ảnh hưởng đến đơn vị thông qua logo được cả. Bởi lẽ bạn đã có cơ sở pháp lý vững chắc để tự bảo vệ hoặc yêu cầu sự can thiệp của cơ quan chức năng để bảo vệ cho mình.

Một lợi ích quan trọng khác đó chính là sự lan truyền rộng rãi của logo đến với thị trường. Đây chính là tiền đề, điều kiện phát triển quan trọng trong kinh doanh. Khi logo được bảo hộ sẽ được công bố rộng rãi trên cổng thông tin quốc gia cũng chính là một trong những cách thức giúp quảng bá cho logo của bạn.

Bên cạnh đó là sự yên tâm sử dụng đối với logo đã được bảo hộ. Chủ của logo đó có thể tự tin phát triển mà không lo sợ bị nhầm lẫn hay bị lấy cắp, giả mạo.

Hiểu được giá trị cốt lõi của một logo được bảo hộ đối với công ty sẽ bạn giúp chủ động hơn trong việc tiến hành. Khi đó sẽ có được những quyền lợi chính đáng phát sinh từ việc làm ý nghĩa này. Lợi ích có được thực sự sẽ nhiều hơn những gì chúng tôi tư vấn trên đây.

Vì thế nếu muốn hiểu thêm hoặc có ý muốn để cho logo của mình được bảo hộ hãy liên hệ về với Phan law Vietnam. Chúng tôi sẽ tư vấn kỹ càng hơn để bạn có thể hiểu rõ và hỗ trợ khi bạn muốn đăng ký bảo hộ logo. Mọi chi tiết hãy tìm đến Phan Law Vietnam để được hướng dẫn tận tình hơn.

Các Hàm Excel Thường Dùng Trong Kế Toán Bán Hàng Và Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Ban Hàng / 2023

Hàm VLOOKUP

Đây là hàm dò tìm 1 giá trị trong 1 cột nào đó trong excel

Cú pháp: = VLOOKUP(x, vùng tham chiếu, n,0) Tìm giá trị x ở cột thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở cột n

Hàm HLOOKUP

Đây là hàm dùng để tìm kiếm giá trị x trong hàng thứ nhất trong vùng tham chiếu và lấy giá trị tương ứng ở dòng n

Cú pháp: =HLOOKUP(x, vùng tham chiếu,n,0 )

Tìm giá trị x ở vung tham chiếu và lấy giá trị ở dòng thứ n

Hàm SUMIF

Đây là hàm sử dụng để tính tổng các ô chỉ định theo điều kiện được đưa ra.

Chức năng: Tính tổng các ô trong vùng 2 tương ứng với các ô trong vùng 1 đã thỏa mãn điều kiện

Cú pháp: = SUMIF(vùng 1, “điều kiện”, vùng 2)

Hàm SUM

Chức năng: Tính tổng các số

+ Hàm này trong kế toán thường dùng để tính tổng mức lương, tổng số lượng trong tháng, năm ….

– Cú pháp: = SUM(giá trị 1, giá trị2,…) hoặc = SUM (giá trị n: giá trị m) (tính tổng trong khoảng từ m tới n).

Hàm SUBTOTAL

Ở đây hàm SUBTOTAL là hàm tính toán cho một nhóm con số trong một danh sách hoặc bảng dữ liệu tùy theo phép tính toán mà bạn lựa chọn trong đối số thứ nhất.

Cú pháp: =SUBTOTAL(9; Vùng tính tổng).

Hàm MIN

Đây là hàm sẽ trả về giá trị nhỏ nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Chức năng: lấy số nhỏ nhất

+ Hàm này thường dùng trong kế toán để lấy mức lương, số lượng… nhỏ nhất

Cú pháp: = MIN(giá trị 1, giá trị 2…) hoặc = MIN(giá trị n: giá trị m) lấy giá trị nhỏ nhất trong khoảng n tới m

Hàm MAX

Đây là hàm sẽ trả về giá trị lớn nhất trong vùng dữ liệu được nhập vào.

Chức năng: Lấy số lớn nhất

+Hàm MAX này thường dùng trong kế toán để tìm sản lượng, mức lương lớn nhất

Cú pháp: = MAX( giá trị 1, giá trị 2….) hoặc = MAX(giá trị n: giá trị m) tìm giá trị lớn nhất trong đoạn n tới m

Hàm IF

Là hàm điều kiện. Hàm này dùng để trắc nghiệm điều kiện để chọn một trong hai giá trị. Nếu điều kiện đúng thì trả về giá trị 1, và ngược lại nếu điều kiện sai thì trả về giá trị 2.

Chức năng: Trả về giá trị đúng nếu đúng điều kiện, ngược lại trả về giá trị sai

Cú pháp: =IF(điều kiện, giá trị đúng, giá trị sai)

Hàm AND

Hàm AND dùng trong kế toán để kiểm tra điều kiện nào đó có phù hợp hay không và trả về kết quả tương ứng

Chức năng: trả về giá trị “Và” logic của các biểu thức điều kiện

Cú pháp: AND(” các biểu thức điều kiện”)

Hàm OR

Chức năng: Trả về giá trị logic đúng hoặc sai của biểu thức điều kiện

Cú pháp: =OR(” biểu thức điều kiện)

Hàm LEFT

Chức năng: Lấy các ký tự bên trái của chuỗi

Cú pháp: = LEFT ( chuỗi, số ký tự muốn lấy)

Hàm COUNTIF

Hàm COUNTIF dùng để đếm số ô thỏa mãn điều kiện trong phạm vi vùng điều kiện đã được chỉ ra.

Cú pháp: =COUNTIF(vùng điều kiện,điều kiện)

Hàm AVERAGE

Hàm AVERAGE cho kết quả là giá trị trung bình số học của các đối số.

Cú pháp: =AVERAGE(number1,number2,…)

Một số kỹ năng kinh nghiệm cần có khi làm kế toán nhà hàng:

Để làm tốt kế toán nhà hàng trước tiên bạn cần hiểu biết và thường xuyên cập nhật thông tư nghị định mới nhất điều này giúp bạn chủ động hơn trong xử lý tình huống một cách nhanh nhạy hơn.

Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng chăm sóc khách hàng tốt. Vì kế toán bán hàng làm việc trực tiếp với khách hàng, là người sẽ tạo ấn tượng tốt cũng như mối quan hệ với khách hàng của doanh nghiệp về lâu dài.

T ính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận trong công việc

Kỹ năng sử dụng tin học văn phòng tốt là một lợi thế

Thường xuyên kiểm tra, cập nhật các nghiệp vụ mua bán hàng hóa phát sinh. Tránh tình trạng vào sổ thiếu nghiệp vụ.

Lưu trữ và sắp xếp hóa đơn, chứng từ cẩn thận. Tránh trường hợp mất hóa đơn GTGT.

Chú ý khi làm báo giá cho KH. Phải xem xét kỹ xem KH có thuộc đối tượng ưu tiên nào của công ty, doanh nhiệp hay không. Làm báo giá kịp thời theo yêu cầu của KH.

Phải biết cách kiểm tra số liệu nhanh nhất, liên kết với phân hệ kế toán khác để khớp số liệu.​

Quản lý công nợ, liên hệ với KH, tránh tình trạng KH nợ lâu quá, làm ảnh hưởng đến vòng quay vốn.

Các khoản tạm ứng nội bộ phải theo dõi chi tiết, cụ thể, tránh thiếu xót, gây tăng chi phí cho DN.

Chăm sóc KH chu đáo, nhiệt tình, phán ảnh và thu nhận được ý kiến KH để hỗ trợ cho cấp quản lý đưa ra các chiến lược kinh doanh hiệu quả.

Kết nối với chúng tôi: https://www.facebook.com/Trungtamdayhocketoanthuchanh/