Hướng Dẫn Cách Căn Lề Trong Word 2010, 2013, 2021 Và 2007

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Căn Lề Chuẩn Trong Word 2007, 2010, 2013 Và 2021
 • Hướng Dẫn Cách Căn Lề Trong Word Nhanh Và Chuẩn Xác Nhất
 • How To Insert Page X Of Y Formatting Page Number In Word Document?
 • Working With Fields And Forms In Word 2021
 • Hướng Dẫn Cách Đánh Số Trang Trong Word 2010, 2013 Tự Động
 • 1. Tiêu chuẩn căn lề trong Word

  Theo thông tư số 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản hành chính, quy định căn lề trang văn bản Word hành chính (khổ giấy A4) như sau:

  • Lề trên cách mép trên từ 20 – 25 mm (2 tới 2.5cm).
  • Lề dưới cách mép dưới từ 20 – 25 mm (2 tới 2.5 cm).
  • Lề phải cách mép phải từ 15 – 20 mm (1.5 tới 2 cm).
  • Lề trái cách mép trái từ 30 – 35 mm (3 tới 3.5 cm).

  2. Hướng dẫn cách căn lề trong Word 2010

  Lưu ý, đối với các phiên bản word 2007 và 2010 thì tab Layout được hiển thị là Page Layout.

  Bước 2: Sau khi hộp thoại hiển thị, ở tab Margins, bạn sẽ có những tùy chọn căn lề như sau:

  • Top: Căn lề trên, là khoảng cách từ mép trên của khổ giấy tới dòng đầu tiên của khổ giấy.
  • Bottom: Căn lề dưới, là khoảng cách từ mép dưới cho đến dòng cuối cùng của khổ giấy.
  • Left: Căn lề trái, là khoảng cách từ mép trái khổ giấy tới ký tự đầu tiên bên trái.
  • Right: Căn lề phải, là khoảng cách từ mép phải giấy đến chữ, ký tự cuối cùng bên phải.

  Bước 3: Sau khi căn chỉnh, bạn hãy nhấn OK để lưu cài đặt.

  3. Cách thiết lập căn chỉnh lề mặc định

  Bước 2: Tiếp theo bạn chỉ cần chọn Yes trên bảng xác nhận là đã hoàn tất việc thiết lập căn lề mặc định rồi.

  4. Cách giãn dòng, giãn đoạn trong Word

  Đầu tiên, bạn bôi đen đoạn văn bản cần giãn dòng, giãn đoạn, nếu muốn căn chỉnh cho cả văn bản thì bạn ấn tổ hợp phím Ctrl + A để chọn tất cả văn bản. Tiếp theo, trong phần Paragraph của thẻ Home, các bạn chọn biểu tượng như hình dưới (các bạn cũng có thể nhấn chuột phải và chọn Paragraph) để mở hộp thoại Paragraph.

  Xuất hiện hộp thoại Paragraph, trong thẻ Indents and Spacing, bạn chọn khoảng cách đoạn trước trong phần Before, khoảng cách với đoạn sau After, khoảng cách dòng trong phần Line spacing bao gồm:

  • Single: khoảng cách bằng một dòng bình thường.
  • 1.5 lines: khoảng cách bằng một dòng rưỡi.
  • Double: khoảng cách lớn gấp đôi dòng bình thường.
  • At least: khoảng cách ít nhất.
  • Exactly: khoảng cách bằng.
  • Multiple: khoảng cách gấp số lần.

  Các bạn có thể xem thay đổi trong phần Preview để chỉnh sửa cho phù hợp. Sau đó nhấn OK để đóng hộp thoại Paragraph.

  Để cài đặt giãn dòng, giãn đoạn làm mặc định cho tất cả các trang Word khi bạn tạo mới văn bản Word, các bạn cũng chọn Set As Default trong hộp thoại Paragraph tương tự như với cách căn lề trong Word 2010 mặc định ở trên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Microsoft Office Word 2013
 • Equations Are Displayed As { Embed.equation } In Microsoft Word
 • Chỉnh Lỗi “embed Equation” Trong Word
 • Trộn Thư Trong Microsoft Word
 • Cách Đánh Số Trang Bỏ Trang Đầu Trong Word 2010 Dễ Dàng
 • How To Format Microsoft Word Tables Using Table Styles

  --- Bài mới hơn ---

 • Why I Don’t Use Custom Table Styles In Microsoft Word 2002 And 2003
 • How To Update Table Of Contents In Word
 • Tips For Wrapping Text Around A Word Table
 • Làm Việc Với Bảng Trong Word 2007
 • Bí Kíp Làm Mục Lục Trong Word 2010, Dân Văn Phòng Nào Cũng Cần Biết
 • Apply and Modify Table Styles in Word Documents

  Applies to: Microsoft ® Word ® 2013, 2021, 2021 or 365 (Windows)

  You can apply table styles to your Word tables to format them quickly and consistently. Word is shipped with several built-in table styles or you can create your own. You can edit table styles by modifying borders, shading, character formatting, paragraph formatting and table properties. If your document includes multiple tables, table styles can save a lot of time.

  Note: Buttons and Ribbon tabs may display in a different way (with or without text) depending on your version of Word, the size of your screen and your Control Panel settings. For Word 365 users, Ribbon tabs may appear with different names. For example, the Table Tools Design tab may appear as Table Design.

  Recommended article: How to Keep a Microsoft Word Table Together on One Page

  Table styles and themes

  Every Word document uses a document theme which includes a font theme and color theme. The colors used in table styles are based on the color theme.

  You can select document themes, color themes and font themes using the Themes, Colors or Fonts drop-down menus on the Design tab in the Ribbon:

  Turning gridlines on

  When you are working with tables, it’s a good idea to turn gridlines on. Borders, which are a format, will print. Gridlines do not print.

  To turn on gridlines:

  If your Word document contains multiple tables that you want to format in a consistent way, it’s best to use table styles rather than applying manual or direct formatting to each table.

  To apply a table style to a table:

  1. Hover over the various table styles. The table formatting will change as you move over different table styles in the gallery.

  Below is the Table Styles gallery (the current theme is the Office theme):

  Selecting Table Style Options

  Once you have selected a table style, you can select different Table Style Options (which are affected by the formats in the table style).

  To select Table Style Options:

  1. In Table Style Options, check or uncheck Header Row. If this option is checked, the header row will be formatted differently from the body rows.
  2. In Table Style Options, check or uncheck Total Row. If this option is checked, the last row will be formatted differently from the body rows.
  3. In Table Style Options, check or uncheck Banded Rows or Banded Columns for alternate row or column shading.
  4. In Table Style Options, check First Column or Last Column if you want the first or last column formatted differently from the other columns.

  You can modify a table style in a Word document and all tables using that table style will change.

  To modify a table style:

  1. From the Apply Formatting to drop-down menu, select the element that you want to modify (such as Header row).
  2. Select the desired formatting such as font, font size, font color, fill and border.
  3. From the Apply Formatting to drop-down menu, select the next element that you want to modify.
  4. Select the desired formatting such as font, font size, font color, fill and border.
  5. Repeat for other elements.
  6. Select Only in this document or New documents based on this template. If you select Only in this document, the modified style will only be available for the current document. If you select New documents based on this template, then the table style will be modified for future documents based on the current template (usually the Normal template).

  Below is the Modify Style dialog box:

  You can also modify Table Properties in a table style. Table properties include table alignment, row settings and cell margins.

  To modify Table Properties in a table style:

  1. Select any other formatting options you want to apply to the entire table.
  2. Select Only in this document or New documents based on this template.

  Below is the Table Properties dialog box with the Table tab selected:

  You can also create a new or custom table style.

  To create a custom table style:

  1. Enter a name for the new table in the Name box.
  2. Select the desired formatting.
  3. Select Only in this document or New documents based on this template.

  New Table Style appears at the bottom of the Table Styles gallery:

  Clearing a table style

  To clear a table style and remove formatting:

  Clear appears at the bottom of the Table Styles gallery:

  You can also set a default table style for new tables in the current document or all new documents.

  To set a default table style:

  1. Select This document only or All documents based on the chúng tôi template (the default template in Word is the Normal template).

  If you are working with documents with multiple tables, formatting with table styles can ensure that your tables are formatted consistently and save a lot of time.

  Did you find this article helpful? If you would like to receive new articles, join our email list.

  More resources

  10 Microsoft Word Tips, Tricks and Shortcuts for Selecting in Tables Microsoft Word Tricks to Keep Text Together (Words, Lines or Paragraphs) 14 Shortcuts to Quickly Select Text in Microsoft Word

  Related courses

  --- Bài cũ hơn ---

 • 5 Quick Ways To Split A Table In Your Word Document
 • Sort A Table In Word
 • How To Split Table Horizontally Or Vertically In A Word Document?
 • Using Tables For Organizing And Formatting In Microsoft Word
 • Using Tables In Microsoft Word 2010
 • How To Create Macros In Microsoft Word 2021 And 2021?

  --- Bài mới hơn ---

 • Word Macro Examples & Vba Tutorial
 • Chèn Watermark Vào Word Và Excel 2013
 • Watermark Là Gì? Những Điều Ta Nên Biết Về Watermark.
 • Một Số Kỹ Năng Cần Biết Trong Word
 • Chuyển Văn Bản Thành Bảng Trong Word Và Ngược Lại
 • Applicability: Word 365, 2021, 2021; Windows and MAC OS X operating systems.

  Here’s a question from a reader::

  Enabling the developer tab in Word

  If you don’t see the Developer tab in your Microsoft Word Ribbon, you’ll need to setup your Macro development environment.

  • Open a new Word document. In case that you would like to work on an existing file, ensure that you have a copy for backup, before making any changes.
  • Now, go ahead and make the developer menu visible in the Ribbon.

  Recording a Word Macro – a practical example

  • Now, hit the newly added Developer tab.
  • Go to the Code button group.
   Note: Although it’s possible to assign Macros to buttons , for simplicity we’ll run Macro manually via the View tab or Developer tabs.
  • Execute the sequence of steps you would like to record. In this case, you’ll record the following steps:
   • Select a specific paragraph in your document.
   • Go to the Home tab.
   • Set the font to Times New Roman.
   • Set the Font Size to 16.
   • Center your Text by hitting Ctrl +E.
  • Once Done, return to the Developer tab and hit Stop Recording.
  • Now let us take a look at the auto-generated VBA code. Hit Macros and then highlight the AutoFormat Macro and hit Edit.
   Close the VBA Editor.

  Save your work in a Word Macro enabled template

   In the Save As dialog right hand side, determine your saving location and provide a meaningful name to your Workbook.
  • Choose Word Macro Enabled Document as your document type. Note: Your Word document will be saved with the .docm suffix.
  • Hit the Save Button.

  Executing your macro

  • Open your Word document.
  • Select the Paragraph you would like to automatically format. Just as an example, here’s the paragraph i chose:
  • Go to the View tab.
  • Hit the Macros button.
  • Select your AutoFormat Macro
  • Hit Run – this will apply the macro on the selected paragraph.

  Assigning your Macro to Buttons or keyboard shortcuts

  Note: This is an optional step that should be attempted after you have followed the Macro recording tutorial above.

  OK, so far we got our Macro basics working. Now it’s time to improve a bit our Macro usability in the Word doc. Let me show you how you can associate your Macro with a quick access button, so you can launch it more easily.

  • The Word Options dialog will come up.
  • In the Choose commands from dropdown, select Macros.
  • Hit the Modify… button to define a suitable icon for your Macro.
  • Define a Display name for your button.
  • Hit OK.
  • Now, you can launch your Macro from the Quick Access Toolbar, just above the Ribbon.

  Note: You are able to associate your Word Macro not only with quick access buttons but also with command buttons embedded in your document and specific custom keyboard shortcuts.

  Creating Word Macros using VBA

  With some simple Visual Basic for Applications coding skills we can edit the macros and write programs to automate various kinds of works using VBA.

  Aside Note: FYI – some of the Microsoft Office applications, such as Powerpoint and Outlook, do not have built in macro recorders. Therefore, writing VBA is mandatory for writing Powerpoint macros and automating Outlook.

  • The Visual Basic for applications editor will open up.
  • Let’s assume that we want to manually edit the Macro we have recorded in the pvious step, so that Word not only set the Size, font and alignment of the paragraph, but also the color.
  • Setting the color of a section is achieved using the following VBA command:

   In our case, we’ll want to set it to a random blue, so we’ll append the following snippet to our Recorded macro:

   Here’s how your VBA code should look like:
  • In the VBA Editor hit File and then Save.
  • Back to your document, run your Macro on a paragraph and observe the font color change.

  Useful Word Macro example you can write

  Since publishing this tutorial, many readers asked for more in depth examples of Word Macros. This list covers the most pvalent tasks you can automate using Visual Basic in Word. Here we go:

  Create and Save New Document

  Sub CreateNewDoc() 'This small snippet first creates a new document, then it checks whether a document with the same name already exists before saving. Dim myDoc As New Document Dim filePath As String 'Modify your file path as needed filePath = "C:MyNewDoc.docx" Set myDoc = chúng tôi With myDoc If Dir(filePath) = "" Then .SaveAs2 (filePath) Else 'You have already an existing document MsgBox ("Please use a different file name") End If End With myDoc.Close SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges End Sub

  Open a Word document with VBA

  Sub OpenDoc() 'This code checks whether your document exists and then opens it filePath = "C:MyNewDoc.docx" If Dir(filePath) = "" Then MsgBox ("file doesn't exist") Else chúng tôi (filePath) End If End Sub

  Closing one/all open documents

  Sub CloseDoc() 'This code closes a specific document filePath = "C:MyNewDoc.docx" Documents(filePath).Close SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges End Sub

  Sub CloseAllDocs() 'This code closes all opened documents in your computer Documents.Close SaveChanges:=wdPromptToSaveChanges End Sub

  Saving Word as PDF

  Here’s how to easily automate saving of Word documents as PDF files.

  Sub SaveAsPdf() 'This code saves a word document in a PDF format FileName = Left(CStr(ActiveDocument.Name), Len(CStr(ActiveDocument.Name)) - 5) ActiveDocument.SaveAs2 FileName:="c:" + FileName + ".pdf", FileFormat:=wdFormatPDF End Sub

  Inserting header and footer

  This code sets the header and footer of your Word document first page.

  Sub InsertHeaderFooterFirstPage() Dim myDoc As Document Dim headerText As String Dim footerText As String Set myDoc = ActiveDocument 'Replace the header and footer text as needed headerText = "This document was written by you" footerText = "All rights reserved to you" With myDoc.Sections(1) 'We first ensure that we can set different header and footer texts .PageSetup.DifferentFirstPageHeaderFooter = True 'Setting the header and footer texts .Headers(wdHeaderFooterFirstPage).Range.Text = headerText .Footers(wdHeaderFooterFirstPage).Range.Text = footerText End With End Sub

  Additional Word Macro ideas

  Here are a few more ideas which we’ll be posting in the upcoming future.

  1. Find and Replace (Execute Method)
  2. Insert a paragraph (before and after a selection)
  3. Printing documents programatically
  4. Working with tables

  This concludes our tutorial for today. As you just saw, there is a lot to be done with the Word macro recorder and VBA Macros in Word. In case you are looking for more specific help that goes beyond the scope of this tutorial, kindly contact us via our contact form.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Getting Started With Vba In Office
 • How To Add Or Remove Page Breaks In Word 2021
 • How To Insert Or Remove A Page Break In Microsoft Word 2021 ⋆ Kyocera Intelligence
 • How To Insert, View, Or Delete Section (& Page) Breaks In Microsoft Word
 • Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn Trong Word 2007 2010 2013 2003
 • How To Add Or Remove Page Breaks In Word 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Getting Started With Vba In Office
 • How To Create Macros In Microsoft Word 2021 And 2021?
 • Word Macro Examples & Vba Tutorial
 • Chèn Watermark Vào Word Và Excel 2013
 • Watermark Là Gì? Những Điều Ta Nên Biết Về Watermark.
 • How to Add a Page Break

  Word automatically adds page breaks when add more content than can fit on one page, but sometimes you’ll want to add a break somewhere else — for example, if you’re creating a new section in a long document or you want to create more space around an image or chart.

  There are two simple steps for creating your page break:

  1. Place the cursor where you want to start a new page. If you want to break up a long document and insert a page break between paragraphs, for example, make sure the cursor is in front of the first character that will start the new page.

  If you’ve just finished a paragraph and want to start typing on a new page, the cursor will be at the end of the paragraph and y you can continue to step 2.

  Alternatively, you can use the keyboard shortcut CTRL+Enter to quickly add a page break.

  Other Kinds of Page Breaks

  Word also offers additional types of breaks you can add to your document.

   Column Break: If your document is formatted into multiple columns, you can force text from the first column to move to the next one. This is a better option than pssing Enter a few times to move the text to the next column, since doing that could mess up your formatting if the font size changes or you edit the text.
   Text Wrapping: If you have a picture or other object in your document and want to add a caption, the text wrapping break will keep the caption with the object while making the rest of the document flow around both the object and your caption.
   Next Page: This works just like the page break under the Insert menu, except it also creates a new section with the option to use entirely different formatting from the pvious sections. For example, you can use a different section to rotate a page to landscape or portrait mode, add a different header or footer, or format the section into columns without affecting the rest of the document.
   Continuous Break: Creates a new section, like the next page break, but doesn’t start you on a new page.
   Even and Odd Page Breaks: Insert a section break and also take you to the next even or odd page (depending on which break type you select) so you can format your alternating pages in a document differently (e.g., right or left pages in a book).

  How to Remove Page Breaks

  You can remove page breaks you’ve added and also adjust where Word’s automatic page breaks appear.

  To remove a manual page break:

  3. Hit Delete.

  Although you can’t remove automatic page breaks, you can adjust where they land and thus keep specific paragraphs or lines together.

  • Window/Orphan control: Makes sure at least two lines of a paragraph are at the top or bottom of a page
  • Keep with next: Makes sure no breaks happen between your selected paragraphs
  • Keep lines together: Prevents a page break in the middle of a paragraph
  • Page break before: Adds a page break before your selected paragraph

  1. Highlight the paragraphs or lines you want to keep together.

  3. Under the Line and Page Breaks tab, select one or more of these options:

  All of these options help you better control your document’s formatting and flow.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How To Insert Or Remove A Page Break In Microsoft Word 2021 ⋆ Kyocera Intelligence
 • How To Insert, View, Or Delete Section (& Page) Breaks In Microsoft Word
 • Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn Trong Word 2007 2010 2013 2003
 • How To Remove A Page Break In Word 2010
 • How To Insert A Page Break In Word 2010
 • Using Mail Merge In Word 2021 For Mac

  --- Bài mới hơn ---

 • How To Insert A Page Break In Word 2010
 • How To Remove A Page Break In Word 2010
 • Cách Ngắt Trang, Ngắt Đoạn Trong Word 2007 2010 2013 2003
 • How To Insert, View, Or Delete Section (& Page) Breaks In Microsoft Word
 • How To Insert Or Remove A Page Break In Microsoft Word 2021 ⋆ Kyocera Intelligence
 • Follow

  Applies To: Word for Office 365 for Mac Word 2021 for Mac

  When you have bulk mail to send to people on your mailing list, you can use mail merge to create a batch of personalized letters. Each letter that is produced has identical layout, formatting, text, and graphics. Only specific sections of the letter vary and are personalized.

  There are three files involved in creating and printing letters using the mail merge process:

  • Your main document

   This document contains text and graphics (a logo or image, for example) that are identical for each version of the merged document. The body of the letter is an example of identical content.

  • Your mailing list

   This document contains the data that is used to populate information in the letter. Your mailing list has names, for example, and your main document is the letter that will be addressed to the names in your list.

  • Your merged document

   This document is a combination of the main document and the mailing list. Mail merge pulls information from the mailing list and puts it in your main document, resulting in a personalized for each person.

  Follow the steps below to create and print personalized letters using mail merge.

  Step 1: Prepare the main document

  Before you begin the mail merge, ppare your letter. If you’re letting people know about an upcoming event, for example, include the name, date, time, and location of the event. It’s those details that would be important to all recipients of your letter.

  1. In Word, type the body of the letter you want to send to everyone.

  Step 2: Set up your mailing list

  Tips

  • If you don’t have a mailing list, you can create one during mail merge. Before you start the mail merge process, collect all of your data records, and add them to your data source.

  • If you want to use your Outlook contacts, make sure Outlook is your default email program. To do this, open Apple Mail, and on the Mail menu, choose Preferences. On the General tab, next to Default email reader, select Microsoft Outlook

  • You can also use your Apple contacts, make sure Apple mail is your default mail program.

  • Use FileMake pro database as your datasource for mail merge.

  Step 3. Link your mailing list to your main document

  1. On the Mailings tab, choose Select Recipients, and then choose an option.

  2. If you selected Create a New List, follow these steps:

   1. In the Edit List Fields dialog box, Word automatically creates fields for some basic information, such as first name, last name, and address. If you want to add a new field-for example, a message field-add it now, so you can fill it in when you type the entries. Under New field name, type the name of the field you want to add and then choose the plus sign (+).

    Tip: To change the order of the fields, select the field you want to move, and then use the up or down arrows to move the field where you want in the list.

   2. When all of the fields are set up the way you want them, choose Create to create the list.

  3. If you selected Use an Existing List, follow these steps:

   1. Browse to the file you want to use and choose Open.

  4. If you selected Choose from Outlook Contacts or Apple Contacts, follow these steps:

   1. Choose Filter Recipients to select the recipients you want to include.

   2. For Outlook contacts, in the Query Options dialog box, next to List mail merge recipients by, select Complete record. In the list of contacts, select the contacts you want to send bulk mail, and then choose OK.

   3. For Apple contacts, in the Query Options dialog box, under Apple Group Contacts, choose the group you want send bulk mail and then choose OK.

   4. For FileMaker Pro Database, choose the database file in the Choose a FileMaker Pro Database to use as a Data Source dialog box and choose Open

  Step 4: Add personalized content to your letter

  1. On the Mailings tab, choose Insert Merge Field and select the field you want to add.

   Continue adding fields until you’ve added all the information you want on your letter.

  2. Format the fields in the letter so it looks the way you want the rest of your envelopes to look. For example, include a space between First and Last name fields and pss Return to start a new line for the Address field.

   Tip: To sort your recipient list or remove recipients, on the Mailings tab, choose Filter Recipients, and then choose Sort Records or Filter Records. When you’re done, choose OK.

  Step 5: Preview and print the letters

  1. On the Mailings tab, choose Preview Results to see how your letter look. Use the left and right arrows on the Mailings tab, to scroll through each letter.

  2. To make additional formatting changes, choose Preview Results again, which lets you add or remove merge fields.

  Step 6: Save your personalized letter

  When you save the mail merge document, it stays connected to your mailing list so that you can use it for your next bulk mailing.

  To reuse your mail merge document To change addresses in mail merge document

  This article was originally published here.

  Was this article helpful?

  0 out of 0 found this helpful

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Từ Bảng Biểu Trong Word 2003
 • Cách Sửa Lỗi Định Dạng Số Khi Sử Dụng Trộn Thư Trong Word
 • 3 Cách Sửa Lỗi Định Dạng Số Khi Dùng Mail Merge Trong Microsoft Word
 • Cách In Hợp Đồng Lao Động Hàng Loạt Bằng Mail Merge
 • Dùng Mail Merge Trong Outlook 2021 Gửi Mail Hàng Loạt
 • How To Merge Cells In Word 2021 Tables

  --- Bài mới hơn ---

 • Dùng Mail Merge Trong Outlook 2021 Gửi Mail Hàng Loạt
 • Cách In Hợp Đồng Lao Động Hàng Loạt Bằng Mail Merge
 • 3 Cách Sửa Lỗi Định Dạng Số Khi Dùng Mail Merge Trong Microsoft Word
 • Cách Sửa Lỗi Định Dạng Số Khi Sử Dụng Trộn Thư Trong Word
 • Hướng Dẫn Trộn Văn Bản Từ Bảng Biểu Trong Word 2003
 • The steps in this guide are going to show you how to merge two or more cells in a table that you have created in your Microsoft Word document.

  1. Select the Layout tab at the top of the window, to the right of Table Design.

  In fact, you may have even merged cells in Microsoft Excel before, which likely led you to look for a way to merge cells in Word. Fortunately you have the ability to select cells in a Microsoft Word table, then take those selected cells and combine them into one large single cell. Our guide below will show you how to merge cells in Word and help you achieve your desired table formatting.

  How to Merge Table Cells in Microsoft Word 2021

  The steps in this article were performed in the Microsoft Word for Office 365 version of the application, but will also work in other recent versions including Microsoft Word 2021 and Microsoft Word 2021.

  Step 1: Open your document containing the table with cells that you wish to merge.

  Step 4: Drag your mouse to select the rest of the cells to include in the merge. I am merging the top row of my table in the image below, as indicated by the gray fill color appearing in those cells.

  Step 5: Select the Layout tab to the right of the Table Design tab at the top of the window.

  Step 6: Choose the Merge Cells option in the Merge section of the ribbon.

  How to Unmerge Cells in Word 2021

  Now that you know how to merge cells in Word tables, it’s also helpful to know how to undo that merge in case you accidentally merge the wrong cells, or discover that you need to change your layout.

  Word handles this with a Split Cells tool. This allows you to select the merged cells in your table, then specify the number of rows or columns that the merged cells should be split into.

  Step 1: Select the merged cell that you wish to split into multiple cells.

  Find out how to add space between your Word table cells if it seems like the data in your cells is too close to the data in surrounding adjacent cells.

  Disclaimer: Most of the pages on the internet include affiliate links, including some on this site.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Trộn Văn Bản Trong Word 2007, 2010, 2013
 • How To Underline In Word, With Double, Wave,long Underlines For Blank Space,change Color,type Extend
 • Change To Uppercase In Excel And Word
 • How To Auto Capitalization In Word 2021
 • Cách Tăng Số Lần Undo Trong Word, Excel, Powerpoint…
 • How To Auto Capitalization In Word 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Change To Uppercase In Excel And Word
 • How To Underline In Word, With Double, Wave,long Underlines For Blank Space,change Color,type Extend
 • Cách Trộn Văn Bản Trong Word 2007, 2010, 2013
 • How To Merge Cells In Word 2021 Tables
 • Dùng Mail Merge Trong Outlook 2021 Gửi Mail Hàng Loạt
 • In this post, chúng tôi will guide to you auto capitalization in word 2021,2013,2010,2007. Also, we will change lowercase to uppercase, sentence case… If you do not know to do it, Please, follow these steps below.

  While typing, turning Caps Lock on and off will sometimes take you a lot of time, or you sometimes even forget to do it, leading to troublesome editing, or sometimes the Shift key is also inconvenient when you have to type too much and your hands begin to get tired. Understanding that, today I will guide you how to automatically capitalize, enable/disable auto capitalization after a dot or capitalize the first letter of a sentence in Word.

  I. Lowercase to uppercase in word.

  #1. Change lowercase to uppercase by Shift + F3 (Available for every versions)

  You can lower case or upper case a sentence or a text using a combination key of Shift + F3. This way is best used when you forget to lower or upper a sentence, or even a whole paragraph. Just select the content, then pss Shift + F3 until you are satisfied with the result.

  The whole content has been capitalized.

  Choose UPPERCASE if you want to upper case the sentence.

  And the result. You can do the same with other options.

  II. Auto Capitalization in Word 2021.

  + 1st: While working in Word, go to File and choose Option.

  + 2nd: Here, select Proofing then select Auto Correct Option.

  + To automatically capitalize after dot, choose 3rd: Here you will have a lot of choices of automatically capitalize:

  1. Correct Two Initial Capitals.

  2. Capitalize first letter of sentences.

  3. Capitalize first letter of table cells.

  4. Capitalize names of days.

  5. Correct accidental usage of caps lock key.

  Capitalize first letter of sentences. But I recommend you check all the boxes for the best experience.

  If you don’t want these settings to apply to certain words, you can choose Exceptions.

  CONCLUSION

  Very simple, right? So now you can save a lot of time, minimize mistakes and still be able to complete your document successfully. Long texts are now no longer a big fear.

  My tutorial for today only comes here. Hope it helps you and good luck.

  Author-hhchi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Tăng Số Lần Undo Trong Word, Excel, Powerpoint…
 • 3 Cách Để Hoàn Tác Việc Xóa
 • Editing Documents In Microsoft Word 2003
 • List Of Unusual Words Beginning With U
 • Positive Adjectives That Start With U
 • 351 Strong Verbs To Make Your Writing Pop, Fizz And Sparkle

  --- Bài mới hơn ---

 • Our Words Our City: A Night Of Inspiration At Busboys And Poets
 • List Of Unusual Words Beginning With C
 • Positive Adjectives That Start With D
 • List Of Unusual Words Beginning With D
 • List Of Unusual Words Beginning With V
 • Why do the words jump off this page?

  Why does this writing feel energetic and strong?

  Why is it so fast-paced?

  And do you wonder why your draft text seems a tad limp in comparison?

  It happens to all of us.

  First drafts often require an injection of power and pizzazz. First drafts are full of weak verbs, and weak verbs make your writing limp, flabby, and listless.

  In contrast, strong verbs add action, vitality, color, and zest. So, the “secret” to writing with gusto is to choose stronger verbs.

  What are strong verbs?

  Strong verbs engage your senses, and help readers picture a scene (verbs in bold):

  You feel the air reverberating when he slams his fist on the table. The teacups jiggle, his face reddens, and his voice thunders.

  Strong verbs allow readers to visualize actions. Instead of only reading words, they’re drawn into your writing, experiencing your story.

  But strong verbs don’t need to convey powerful action. Subtle action can evoke powerful feelings, too. For instance:

  He cradles the baby, strokes her dark hair, tickles her chin, and hums a lullaby.

  Strong verbs are pcise and concrete. In contrast, weak verbs are abstract and generic-they don’t help you visualize a scene. Examples of weak verbs are “to be,” “to provide,” “to add,” and “to utilize.” You can’t picture these words.

  You can’t picture “provide feedback,” but you can visualize “shouting,” “lecturing,” and “scribbling.”

  Strong verbs breathe life into abstract ideas

  Over the weekend, I read Ray Bradbury’s “Zen in the Art of Writing.” I enjoyed his word choice, and I loved how his verbs breathe life into abstract concepts, like storytelling and the Muse.

  For instance, he describes how he started writing stories based on lists of nouns:

  And the stories began to burst, to explode from those memories, hidden in the nouns, lost in the lists.

  And he writes about the Muse:

  The Muse, then, is the most terrified of all the virgins. She starts if she hears a sound, pales if you ask her questions, spins and vanishes if you disturb her dress.

  And on eating books:

  I tore out the pages, ate them with salt, doused them with relish, gnawed on the bindings, turned the chapters with my tongue!

  Strong verbs in business writing

  You might think strong verbs are only for fiction writers.

  But that’s untrue.

  Here’s Nancy Duarte in her book ” Resonate ” (about engaging your audience with story-based psentations):

  Throughout history, psenter-to-audience exchanges have rallied revolutions, spad innovation, and spawned movements.

  And:

  When a great story is told, we lean forward, and our hearts race as the story unfolds.

  And:

  Haven’t you often wished you could make customers, employees, investors, or students snap, crackle, pop, and move to the new place they need to be in order to create a new future?

  Here’s an example of Apple’s copy:

  So whether you’re listening to music, watching videos, or making speakerphone calls, iPhone 7 lets you crank it up. Way, way up.

  And:

  Apple Watch Series 2 counts more than just steps. It tracks all the ways you move throughout the day, whether you’re walking between meetings, doing cartwheels with your kids, or hitting the gym.

  “To do” in the last sentence is, of course, a weak verb. Apple’s copywriters could have changed “doing cartwheels with your kids” into “cartwheeling with your kids” without disrupting the rhythm and making the sentence stronger.

  It is nouns and verbs, not their assistants, that give good writing its toughness and color.

  ~ Strunk and White (in the Elements of Style)

  How to choose strong verbs

  No clear distinction exists between strong and weak verbs. It’s a gliding scale, and it’s up to you as a writer to decide how strong you’d like your verbs to be.

  For instance, “to walk” is stronger than “to go” because it gives you an indication of how someone moved. But stronger options would be: to saunter, to hike, to shuffle, to trudge, to stride, or to plod. Each of these verbs gives you an indication of how someone walked:

  • to saunter: picture a girl walking rather leisurely, perhaps peeking into the shop windows
  • to hike: picture a woman in walking boots with a backpack, walking at a good pace
  • to shuffle: picture an elderly woman moving ahead gingerly, hardly lifting her feet
  • to trudge: picture a girl in wellies making a big effort, perhaps walking through the snow or mud
  • to stride: picture a lady walking as if on the catwalk, with long strides
  • to plod: picture a tired woman with sagging shoulders, walking rather tiredly

  Strong verbs can also be used for abstract language. For instance, you could say you generated ideas during your brainstorm session. But how did your ideas arrive? For instance:

  • A few ideas popped into your mind
  • Your mind exploded with ideas
  • A stream of ideas burst forward
  • Ideas first trickled, then gushed forth
  • The brainstorm session spawned a stream of ideas

  Strong verbs are more pcise than weak verbs; they can paint clear pictures-even of abstract activities like thinking and generating ideas.

  How to play with your verbs

  While quietly sitting at her wooden desk, she slowly formulated her thoughts and worked really hard to write her blog post. The next day she felt apphensive and nervously hit publish. Would her audience be interested enough to read her content word-by-word?

  To add energy to the text, the first step is to strip the content back to its bare bones:

  While quietly sitting at her wooden desk, she slowly formulated her thoughts and worked really hard to write her blog post. The next day she felt apphensive and nervously hit publish. Would her audience be interested enough to read her content word-by-word?

  The stripped down version lacks nuance and color. So, let’s try stronger verbs and add a little context:

  For hours, she sat at her desk. She wracked her brain, and slaved over her words to produce a blog post. And the next day? She hit publish with trepidation. Would her audience gobble up her words?

  The thesaurus is your friend. Use a thesaurus to find more pcise alternatives for weak verbs.

  Your word choice shapes your voice

  Finding your voice is about experimentation.

  Write a first draft quickly using the words coming up into your mind.

  Then, review your draft. In which sentences can you replace weak with strong verbs?

  Which verbs can be more pcise? Which verbs are sensory? Which verbs have a strong emotional connotation?

  Play with your words. Have fun. And discover your voice.

  A list of 351 strong verbs to inspire your writing

  The list below is not exhaustive as many more strong verbs exist.

  You can use a thesaurus to find other strong verbs, or keep an eye out for interesting verbs while reading.

  To determine whether a verb is strong, ask yourself whether the verb has a sensory connotation. Does it make you hear, feel, smell, taste or see something? Does it paint a clear picture?

  Onomatopoeic verbs

  Onomatopoeic words expss a sound, so they’re a sub segment of sensory verbs.

  The word onomatopoeia comes from the Greek for making words-the sound has formed the word that repsents it.

  Sensory verbs

  Sensory verbs are strong because they paint clear pictures in readers’ minds and make them feel something.

  Examples: To sparkle, to shine, to brighten, to wipe out, to muddle, to dazzle, to spark, to glow, to shimmer, to glimmer, to beam, to ripple, to tickle, to thrill, to explode, to burst, to guzzle, to gobble up, to breeze through, to drool, to spit, to roar, to thunder, to reverberate, to resonate, to rumble, to flavor, to smooth, to rub, to tremble, to whisper, to vibrate, to pulsate, to throb, to quiver, to buzz, to sip, to slurp, to slobber, to blemish, to applaud, to clash, to bounce, to blend, to shake, to savor, to tantalize, to tittilate, to pinch, to stroke, to brush, to bathe, to hose, to douse, to shower, to drench, to spray, to sprinkle, to trickle, to splash, to seep, to slide, to slump, to tumble, to nose-pe, to fly, to float, to clog, to swoop, to propel, to dig in, to dip, to surge, to wolf down, to shovel, to gulp down, to roll, to soar, to curl up, to unfold, to weave, to swipe, to tear, to polish, to pale, to vanish, to spin, to weave, to intertwine, to buckle down, to button up, to pierce, to stick to

  Strong action verbs-intransitive

  Action verbs propel a sentence forward, keeping readers engaged.

  Instead of using weaker words like walk or move, try to describe the movement more pcisely so readers can imagine the movement.

  Intransitive verbs can stand on their own, without an object. For instance, I walk is intransitive because there’s no object that is walked by me. I hit you is transitive-you are the object as you are hit by me.

  Examples: To stumble, to wobble, to swing, to lurch, to glide, to zip, to sail, to crash, to pe, to tiptoe, to pussyfoot, to duck, to flip-flop, to dilly-dally, to linger, to stall, to sway, to sink, to spurt, to hurry, to dash, to nip, to race, to whiz, to flit, to chew, to stroll, to sashay, to amble, to plod, to ramble, to loiter, to meander, to roam, to snake, to gallivant, to twist, to dance, to jig, to jive, to waltz, to tango, to swirl, to hop, to trip, to skip, to whirl, to gallop, to stride, to zoom, to trot, to dart, to sprint, to shoot, to leap

  Strong action verbs-transitive

  Below follow examples of words related to holding, pushing, or hitting something.

  You can use these verbs for both concrete and abstract concepts. For instance, you can jump-start an engine or you can jump-start your career. You can squeeze a stress ball, or you can squeeze more to-do’s into your calendar. A cow regurgitates grass, and a blogger may regurgitate worn-out topics.

  Negative emotional verbs

  A verb like to fail has a strong negative connotation but doesn’t necessarily paint an unambiguous or vivid picture in a reader’s mind. Failure comes in different forms-you can marginally fail an exam or your start-up can fail utterly, and the feelings associated can vary. Do you sob for days? Do you fret you’re a failure? Do you feel crippled or bruised by the failure? Do you feel devastated or shrug your shoulders?

  Below follow examples of more sensory verbs with negative connotations:

  Examples: To choke, to strangle, to smother, to gag, to suffocate, to throttle, to cry, to howl, to sob, to blubber, to scream, to groan, to moan, to fret, to fume, to bleed, to nag, to steal, to kidnap, to ransack, to loot, to pilfer, to plunder, to snitch, to puke, to vomit, to yelp, to bark, to growl, to grumble, to mutter, to spout, to suck, to scold, to plummet, to collapse, to skid, to agitate, to slave, to labor, to wreck, to ruin, to cripple, to devastate, to decimate, to trash, to shatter, to torpedo, to sabotage, to capsize, to maul, to crush, to slash, to bruise, to hijack

  Positive emotional verbs

  The verbs below paint strong positive imagery in your reader’s mind.

  Your apple tree can blossom, and your blog can flourish. A magician might be spellbinding, but your blog posts can hypnotize readers, too.

  Examples: To flourish, to thrive, to bloom, to blossom, to mushroom, to smile, to grin, to cheer, to raise, to boost, to lift, to bolster, to invigorate, to energize, to excite, to enliven, to fortify, to hearten, to embolden, to animate, to arouse, to hypnotize, to spellbind, to sweep off one’s feet, to fall in love, to treasure, to unclog, to clarify, to disentangle, to liberate, to relieve, to release, to unshackle, to cuddle, to nestle, to huddle, to snuggle, to embrace, to hug, to kiss, to massage, to cradle, to enfold, to envelop, to sprout

  Note: This post was originally published on 14 February 2021; an expanded version was published on 12 June 2021.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 4 Types Of Weak Words: How To Spice Up Bland Content
 • Five Weak Words That Make Your Writing Less Effective
 • 25 Sports Phrases You Might Hear As Workplace Jargon
 • List Of Unusual Words Beginning With R
 • Positive Adjectives That Start With O
 • Tổ Hợp Phím Tắt Thêm Dòng Trong Word Cực Nhanh

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Tắt Autotext Trong Word, Xóa Từ Viết Tắt
 • Hướng Dẫn Cách Bôi Đen Nhanh Văn Bản, Bôi Đen Dùng Bàn Phím Trong Word, Excel
 • Sử Dụng Hiệu Quả Phím Ctrl Trong Ms Word
 • Xem Tài Liệu Word Ở Chế Độ Toàn Màn Hình
 • Hướng Dẫn Copy Định Dạng Trong Excel Với Format Painter
 • Cũng giống như Excel hay Windows, Micorsoft Word cũng cung cấp rất nhiều phím tắt (hotkey) giúp bạn thao tác nhanh hơn, làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn rất nhiều.

  Cách chèn hàng, cột trong Word 2003

  Cách 1: Muốn chèn thêm cột vào bảng biểu đã có, ta chỉ việc chọn (bôi đen) cột ở gần vị trí cần chèn, tiếp theo nhấp chuột phải và chọn Insert Columns. Sẽ có một cột tự động được chèn vào bên trái cột được chọn.

  Trong Insert sẽ có 4 lựa chọn mà bạn cần:

  – Insert Columns to Left (Chèn cột vào bên trái)

  – Insert Columns to Right (Chèn cột vào bên phải)

  – Insert Rows Above (Chèn hàng vào bên trên)

  – Insert Rows Below (Chèn hàng vào bên dưới)

  Cách 2: Sau khi bôi đen cột, bạn vào Table, chọn Insert, sau đó chọn Columns to the Left nếu muốn chèn cột ở bên trái hoặc chọn Columns to the Right nếu muốn chèn cột về bên phải cột đang chọn. Tương tự cho cách thêm dòng vào bảng.

  Cách 3

  Bôi đen cột hoặc hàng cạnh vị trí bạn muốn chèn cột hoặc hàng.

  Mở thẻ ribbon Layout, trong mục Rows & Columns có 4 lựa chọn mà bạn cần:

  – Insert Above: để chèn thêm hàng lên trên

  – Insert Below: để chèn thêm hàng xuống dưới

  – Insert Left: để chèn thêm cột sang trái

  – Insert Right: để chèn thêm cột sang phải

  Cách chèn hàng, cột đối Với Word 2007, 2010, 2013, 2021

  Chèn thêm cột vào bảng biểu

  Cách 1

  Đầu tiên, chọn cột gần vị trí muốn chèn, sau đó nhấp phải chuột, chọn Insert, rồi chọn Insert Columns to the Left nếu muốn chèn cột về bên trái cột đánh dấu hoặc Insert Columns to the Right nếu muốn chèn cột về bên phải cột hiện tại.

  – Và đây là kết quả sau khi chèn thêm cột vào bên trái ( Insert Columns to the Left)

  – Và đây là kết quả sau khi chèn thêm cột vào bên phải ( Insert Columns to the Right)

  Chèn thêm dòng vào bảng biểu

  Để chèn dòng vào bảng biểu ta làm tương tự, chọn dòng gần vị trí cần thêm dòng mới, nhấp chuột phải, chọn Insert, sau đó chọn Insert Rows Above để thêm dòng vào bên trên dòng được chọn, hoặc nhấp vào Insert Rows Below để thêm dòng vào bên dưới dòng hiện tại.

  – Và đây là kết quả sau khi chèn thêm dòng phía trên ( Insert Rows Above)

  Mẹo: Nếu muốn chèn nhiều dòng hoặc nhiều cột vào bảng biểu, bạn chọn (bôi đen) số dòng (cột) bằng số lượng dòng (cột) bạn muốn thêm vào và thực hiện theo các thao trên.

  Cách xóa cột và hàng trong Word

  Cách 1

  Để xóa hàng hay cột bị dư thừa trong Word, các bạn làm như sau:

  Bước 1: Bôi đen cột và hàng bạn cần xóa

  Chọn Delete Columns nếu muốn xóa cột.

  Chọn Delete Rows nếu muốn xóa hàng.

  Cách 2

  Bước 1: Bôi đen cột và hàng bạn cần xóa

  Chọn Delete Columns nếu muốn xóa cột.

  Chọn Delete Rows nếu muốn xóa hàng.

  Cách chèn thêm cột vào bảng biểu trong WORD

  Đối Với Word 2021, 2021, 2013

  Bước 1: Chèn thêm cột vào bảng biểu

  Đầu tiên, chọn cột gần vị trí muốn chèn, sau đó nhấp phải chuột, chọn Insert, rồi chọn Insert Columns to the Left nếu muốn chèn cột về bên trái cột đánh dấu hoặc Insert Columns to the Right nếu muốn chèn cột về bên phải cột hiện tại.

  Để chèn dòng vào bảng biểu ta làm tương tự, chọn dòng gần vị trí cần thêm dòng mới, nhấp chuột phải, chọn Insert, sau đó chọn Insert Rows Above để thêm dòng vào bên trên dòng được chọn, hoặc nhấp vào Insert Rows Below để thêm dòng vào bên dưới dòng hiện tại.

  Cách 1: Muốn chèn thêm cột vào bảng biểu đã có, ta chỉ việc chọn (bôi đen) cột ở gần vị trí cần chèn, tiếp theo nhấp chuột phải và chọn Insert Columns. Sẽ có một cột tự động được chèn vào bên trái cột được chọn.

  Chèn thêm dòng, cột vào bảng biểu trong Word thật sự cần thiết đối với những dân văn phòng trong quá trình thao tác dữ liệu bảng biểu trong Word. Ngoài ra, đối với nhiều người dùng sử dụng Google Docs – ứng dụng hỗ trợ soạn thảo văn phòng trực tuyến được cung cấp miễn phí bởi Google, trong quá trình thêm dòng, cột vào bảng cũng khá đơn giản nhưng do giao diện khá mới mẻ lại thực hiện trực tiếp trên nền web sẽ gặp đôi chút khó khăn. Và nếu như bạn đọc đang ở trong tình trạng đó thì bài viết hướng dẫn cách thêm dòng, cột vào bảng trong Google Docs trước đó sẽ giúp bạn thực hiện việc này dễ dàng và nhanh nhất.

  Danh sách phím tắt Word thường dùng

  Phím tắt Word với chuột

  Bạn cũng có thể sử dụng các thao tác với chuột để thực hiện một số hành động phổ biến trong Word, có thể gọi chúng là các phím tắt với chuột.

  Nhấp, giữ và kéo: Để chọn một phần văn bản, bạn nhấp chuột tại điểm đầu cần chọn, giữ chuột và kéo đến hết phần văn bản.

  Nhấp đúp chuột: Chọn từ sát con trỏ chuột.

  Nhấp chuột 3 lần liên tiếp: Chọn cả dòng/đoạn văn bản.

  Ctrl + con lăn chuột: Phóng to và thu nhỏ tài liệu.

  Tổng kết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Phím Tắt Trong Word 2007, 2010, 2013
 • Chuyển Đổi Giữa Các Chế Độ Hiển Thị Trong Word 2010
 • Tạo Mục Lục Cho Văn Bản Trong Microsoft Word
 • Công Cụ Đếm Ký Tự Online
 • (Archives) Microsoft Word 2007: Using Multilevel List Numbering
 • Using The Navigation Pane In Word 2010 And Later

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Sử Dụng Word 2007
 • How To Create Multilevel Numbered Headings In Word 2021
 • (Archives) Microsoft Word 2003: Outlining: Bullet & Numbering Options
 • Đánh Dấu, Đánh Số Đoạn Văn Và Danh Sách Đa Cấp Trong Word 2003
 • (Archives) Microsoft Word 2007: Using Multilevel List Numbering
 • Microsoft revamped its document map as the Navigation Pane in Word 2010. The Navigation view is shown here in a document that uses the built-in heading styles. It combines the map, an expanded search or find feature, and a page display in the one pane.

  One way to see the Navigation Pane is to check the box on the View Tab. Another is to use the keyboard shortcut Ctrl+F (find).

  The key to using the Navigation Pane to reorganize a document is to use the built-in heading styles to organize it to start with. See Moving/Reorganizing Pages in Microsoft Word.

  See also: Outlining in Microsoft Word. The Outline view works in all versions of Word, at least since Word 97.

  I had planned on writing a page on using the Navigation Pane because I think it is an underused feature. It appears that a number of other writers have beat me to it. I don’t think I can add much. Here, though, is a note about controlling its size and display at startup: Navigation Pane Settings at Word Startup.

  It is common to have Headings applied to something other than a whole paragraph not show up in the Navigation Pane. This is because they have been applied as ” Linked Styles.” Here is a link to my article on this: Headings that do not show up in the Navigation Pane or in a Table of Contents.

  Beginning with Word 2013, the icons on the tabs in the Navigation Pane were replaced with words. Here is the Navigation Pane in Word 2021:

  Here is the Google search for Navigation Pane. Like many searches, it came up with a lot of good material and a bunch of ad sites. Here are some of the best I’ve found.

  General look without going into depth on the three different functions of the Navigation Pane – Find/Search, Document Map, Page View. Ads are a little distracting.

  Note that Word for the Mac introduced a similar structure called the Sidebar with Word 2021. It is similar but not the same.

  Return to Questions List Download this FAQ in Word 97 format

  Changes / suggestions / ideas can be sent to Charles Kenyon .

  Page views since 13 April 2004

  Many people visit this site and use the information it contains.

  It costs money to keep on line and effort to update.

  If you have received assistance here

  please consider making a donation if you can.

  Thank you. ckk

  Copyright 2000-2021 Charles Kyle Kenyon

  FAQ provided as an adjunct / hobby as a part of my web site as a criminal defense lawyer.

  --- Bài cũ hơn ---

 • How Can You Turn A Word Task Pane On And Off?
 • Hướng Dẫn Sử Dụng Navigation Pane Trong Word
 • Displaying The Navigation Pane When Opening A Document
 • Cách Tạo & Chỉnh Sửa Menu Trong WordPress * Kiến Càng
 • Hướng Dẫn Tạo Navigation Menu Nổi Trên WordPress
 • Tin tức online tv