Xem Nhiều 5/2023 #️ Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba # Top 13 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 5/2023 # Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Để tách ký tự đầu, cuối hay chỉ định trong Excel, chúng ta hay sử dụng các hàm có sẵn như Left, Right, Mid. Vậy khi thao tác dữ liệu bằng VBA, làm sao bạn có thể tách được chuỗi?.

Thực ra, VBA cũng có các hàm như Left, Right, Mid với chức năng tương tự và bạn có thể tùy biến tách chuỗi theo nhiều cách. Và trong bài viết này mình sẽ chia sẻ với các bạn.

Cú pháp:

Left(String, Length As Long)

Trong đó:

*Vị trí ký tự đầu tiên trong VBA là 1.

Ví dụ:

Sub ham_Left() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Left(chuoi, 3) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “VBA” ra khỏi chuỗi.

Được dùng để tách chuỗi từ bên phải qua trái theo số lượng ký tự được chỉ định.

Cú pháp:

Right(String, Length As Long)

Ví dụ:

Sub ham_Right() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Right(chuoi, 4) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “2013” ra khỏi chuỗi.

Được dùng để tách chuỗi từ một vị trí bất kỳ theo số lượng được chỉ định.

Cú pháp:

Mid(String, Start As Long,[Length])

Trong đó:

Start As Long: vị trí bắt đầu tách chuỗi.

Length: độ dài chuỗi cần tách.

Ví dụ:

Sub ham_Mid() Dim chuoi As String chuoi="VBA Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, 5,5) End Sub

Kết quả: chạy hàm sẽ tách được “Excel” ra khỏi chuỗi.

Cách sử dụng hàm Len với các hàm Left, Right, Mid

Hàm Len là hàm lấy độ dài (số ký tự, bao gồm cả khoảng trắng) của chuỗi. Được sử dụng khá nhiều với các hàm kể trên, vì nó giúp linh động xác định được độ dài chuỗi cũng như vị trí bắt đầu.

Cú pháp:

Len(Expression)

Trong đó:

Expression là một chuỗi, định dạng kiểu String hay Var.

Ví dụ 1: Tách “Microsoft” từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi1() Dim chuoi as String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Left(chuoi, Len("Microsoft")) End Sub

Kết quả trả về là “Microsoft”.

*Vậy lợi ích của hàm Len chính là tự động xác định được chuỗi cần tách mà bạn không cần phải biết trước số ký tự của một chuỗi.

Ví dụ 2: Tách “Excel” từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi2() Dim chuoi As String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, Len("Microsoft") + 2, Len("excel")) End Sub

Phân tích: trong hàm Mid(chuoi, Len(“Microsoft”) + 2, Len(“excel”)) bạn để ý: Len(“Microsoft”) = 9, vì vậy để bắt đầu tại vị trí ký tự của chữ tiếp theo bạn cần cộng thêm 2.

Kết quả trả về là “Excel”.

Ví dụ 3: Tách “2013” bằng hàm Mid từ chuỗi “Microsoft Excel 2013”

Sub tachchuoi3() Dim chuoi As String chuoi = "Microsoft Excel 2013" MsgBox Mid(chuoi, Len("Microsoft Excel") + 2) End Sub

Phân tích: hàm Mid trên không khai báo số ký tự cần tách, như vậy nó sẽ tách chuỗi từ vị trí chỉ định đến cuối chuỗi. Với cách này bạn có thể áp dụng thay cho hàm Right.

Kết quả trả về là “2013”.

Như vậy, bạn đã tìm hiểu qua cách sử dụng các hàm tách chuỗi như Left, Mid, Right và sử dụng Len để linh động xác định vị trí chuỗi cần tách.

Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid, Len Trong Excel

Trung tâm kế toán Hải Phòng hướng dẫn sử dụng sử dụng hàm Left, hàm Right, hàm Mid, hàm Len trong Excel dùng để xử lý chuỗi rất hay. Hướng dẫn công thức và cách sử dụng các hàm trên.

1. Cách sử dụng hàm Left trong Excel

– Hàm LEFT trong Excel được dùng để trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái.

– Công thức cấu trúc hàm LEFT như sau:

LEFT(text, n) hoặc LEFT(text,[number_chars])

Trong đó:

Text: thể hiện chuỗi ký tự

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “ketoanhaiphong.top” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“ketoanhaiphong.top”,6) = ketoan

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text= “ketoanhaiphong.top” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)

n = 6: Số ký tự sẽ trích ra

– Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“ketoanhaiphong.top”,9) = ketoanhai

Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty A, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

Tương tự như hàm LEFT hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải.

– Công thức cấu trúc của hàm Right như sau:

RIGHT(text, n) hoặc RIGHT(text,[number_chars])

Trong đó:

Text: thể hiện chuỗi ký tự

n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 3 ký tự trong chuỗi “ketoanhaiphong.top” từ phía bên phải.

Ta sẽ có công thức như sau: RIGHT(“ketoanthienung.vn”,3) = top

Các tham số trong hàm RIGHT ở công thức này:

Text= “ketoanhaiphong.top” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép)

n = 3: Số ký tự sẽ trích ra

Trở lại với ví dụ trên yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo số hiệu) biết rằng cột này nhận 3 ký tự cuối của Mã số Nhân Viên.

Vì cột phân loại theo Số hiệu nhận 3 ký tự cuối của Mã Số Nhân viên, nên ta áp dụng hàm RIGHT trong trường hợp này.

Công thức cho ô kết quả E3 như sau: E3 =RIGHT(C3,3)

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định

Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel

MID(Text,Start_num, [num_chars])

Giải thích:

Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi đã cho

Là số ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

Lưu ý:

Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về “” (văn bản trống).

Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.

Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Theo ví dụ trên tại cột phân loại theo bậc lương, ta sử dụng hàm Mid như sau:

Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Cấu trúc của hàm Len() trong Excel: Giải thích: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự. Ví dụ về hàm Len() trong Excel

Len(“ketoanhaiphong.top”) = 18

Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “ketoanhaiphong.top”.

Cách Dùng Hàm Xử Lý Chuỗi Trong Excel: Left(), Right(), Mid(), Len()

Hàm Left() trong Excel là một trong những hàm cơ bản trong Excel dùng để xử lý chuỗi. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết về Công thức và cách sử dụng của hàm Left trong Excel.

Chức năng của hàm Left() trong Excel

Hàm Left() dùng để lấy ra n ký tự từ bên Trái của chuỗi (Text).

Cấu trúc của hàm Left trong Excel

LEFT(Chuỗi ,[Số ký tự])

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên trái của Chuỗi đã cho.

Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.

Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Left() sẽ trả về toàn bộ văn bản.

Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.

Ví dụ về hàm Left() trong Excel

LEFT (“Tin Hoc Van Phong”, 3) = Tin

Hàm Left() sẽ lấy ra 3 ký tự từ bên trái của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Chức năng của hàm Right() trong Excel

Hàm Right() dùng để lấy ra n ký tự từ bên phải chuỗi (Text).

Công thức của hàm Right() trong Excel

RIGHT (Chuỗi, [Số ký tự])

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ bên phải của Chuỗi đã cho.

Số ký tự lấy ra phải lớn hơn hoặc bằng không.

Nếu số ký tự lấy ra lớn hơn độ dài của văn bản thì hàm Right() sẽ trả về toàn bộ văn bản.

Nếu số ký tự lấy ra bỏ trống thì nó được gán giá trị mặc định là 1.

Ví dụ về hàm Right() trong Excel

RIGHT(“Tin Hoc Van Phong”,4) = Phong

Hàm Right() sẽ lấy ra 4 ký tự từ bên phải chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Ví dụ 2: Sử dụng Hàm Left() và Right()

Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy điền kết quả vào cột Mã PB và Số hiệu. Biết rằng:

+ Mã PB là 3 ký tự đầu của Mã NV

+ Số hiệu là 3 ký tự cuối của Mã NV

Vì Mã PB chính là 3 ký tự đầu tiên bên trái của chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Left() để lấy ra.

Còn Số hiệu là 3 ký tự cuối bên phải của chuỗi Mã NV nên ta sử dụng hàm Right() để lấy ra.

Áp dụng Công thức hàm Left() và Right() trong Excel ta có Kết quả tại ô B5 = LEFT (A5, 3) và kết quả tại ô C5 = RIGHT (A5, 3).

Chức năng của hàm Mid() trong Excel

Hàm Mid() dùng để lấy ra n ký tự của chuỗi (Text) từ ngay vị trí bắt đầu được chỉ định

Cấu trúc của hàm Mid() trong Excel

MID(Chuỗi ,Vị trí bắt đầu, [Số ký tự])

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần lấy ra.

Vị trí bắt đầu: Vị trí bắt đầu để lấy n ký tự từ trong chuỗi đã cho

Số ký tự: Là số ký tự muốn lấy ra từ ngay vị trí bắt đầu của Chuỗi đã cho.

Nếu vị trí bắt đầu lớn hơn độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về “” (văn bản trống).

Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn độ dài văn bản, nhưng vị trí bắt đầu cộng với số ký tự vượt quá độ dài văn bản, thì hàm Mid() trả về các ký tự đến cuối của văn bản.

Nếu vị trí bắt đầu nhỏ hơn 1 thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Nếu số ký tự là số âm thì hàm Mid() trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ về hàm Mid() trong Excel

Mid (“Tin Hoc Van Phong”, 5, 3) = Hoc

Hàm Mid() sẽ lấy ra 3 ký tự từ vị trí bắt đầu là số 5 (chữ H) của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Chức năng của hàm Len() trong Excel

Hàm Len() dùng để đếm chiều dài (số ký tự) của chuỗi (Text)

Cấu trúc của hàm Len() trong Excel

Chuỗi: Là chuỗi văn bản có chứa các ký tự cần đếm tổng chiều dài bao nhiêu ký tự.

Len(“Tin Hoc Van Phong”) = 17

Hàm Len() sẽ đếm tổng số ký tự của chuỗi “Tin Hoc Van Phong”.

Kết hợp sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len()

Cho bảng Dữ liệu sau. Hãy sử dụng các hàm Left(), Right(), Mid(), Len() điền kết quả vào các cột Loại, Mã Hàng và Công Suất. Biết rằng:

+ Loại là 1 ký tự đầu của Mã SP

+ Mã Hàng là các ký tự thứ 2, 3, 4 của Mã SP

+ Công Suất là các ký tự từ thứ 6 đến hết của Mã SP

Hướng dẫn: Dựa vào mô tả ta có:

Trong đó Len(A3) để đếm tổng chiều dài các ký tự của ô A3 (= 8) rồi sau đó trừ (- 5) 5 ký tự cố định bên trái (AJAN_) ta sẽ được số ký tự cần lấy cho hàm Right() là 3.

Cách Sử Dụng Hàm Right, Hàm Left Trong Excel Hiệu Quả

Hàm LEFT, Hàm RIGHT là 2 hàm thuộc các hàm xử lý chuỗi rất hay dùng đối với người sử dụng Excel. Bài viết này hướng dẫn các bạn chi tiết cách sử dụng 2 hàm này.

1. Cách sử dụng hàm Right trong Excel

Trước tiên ta cần phải biết hàm RIGHT được dùng để làm gì. Câu trả lời như sau: Hàm RIGHT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên phải.

Cấu trúc của hàm Right như sau:

RIGHT(text, n) hoặc RIGHT(text, [number_chars])

Với ý nghĩa của từng ký tự:

Text: thể hiện chuỗi ký tự n: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 2 ký tự trong chuỗi ” chúng tôi ” từ phía bên phải.

Ta sẽ có công thức như sau: RIGHT(“ chúng tôi “,2) = vn

Các tham số trong hàm RIGHT ở công thức này:

Text = “ chúng tôi “ (vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép) n = 2: Số ký tự sẽ trích ra

Trở lại với ví dụ trên yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo số hiệu) biết rằng cột này nhận 3 ký tự cuối của Mã số Nhân Viên.

Vì cột phân loại theo Số hiệu nhận 3 ký tự cuối của Mã Số Nhân viên, nên ta áp dụng hàm RIGHT trong trường hợp này.

Công thức cho ô kết quả E3 như sau: E3 =RIGHT(C3,3)

Sao chép công thức bằng cách kéo xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

2. Cách sử dụng hàm Left trong Excel

Tương tự như hàm RIGHT hàm LEFT trong Excel được dùng để Trích ra “n” ký tự từ chuỗi Text kể từ phía bên trái.

Cấu trúc của hàm Left như sau:

LEFT(text, n) hoặc LEFT(text,[number_chars])

Với ý nghĩa của từng ký tự:

Text: thể hiện chuỗi ký tựn: Số ký tự cần trích ra từ chuỗi ký tự (Tham số này có thể có hoặc không. Nếu không có tham số, Excel sẽ mặc định giá trị là 1).

Ví dụ: Trích ra 6 ký tự trong chuỗi “cntech.vn” từ phía bên trái.

Ta sẽ có công thức như sau: LEFT(“cntech.vn”, 6) = cntech

Các tham số trong hàm LEFT ở công thức này:

Text = “cntech.vn” (Vì ở dạng Text nên chuỗi phải đặt trong dấu ngoặc kép) n = 6: Số ký tự sẽ trích ra

Nếu trích ra 2 ký tự từ chuỗi đó ta sẽ được như sau: LEFT(“cntech.vn”, 2) = cn

Ví dụ từ công việc cụ thể: Dựa vào bảng Danh sách nhân viên của Công ty X, yêu cầu điền kết quả vào cột (Phân loại theo chức vụ) biết rằng cột này nhận 2 ký tự đầu của Mã số Nhân Viên.

Vì cột Phân loại theo Chức vụ nhận 2 chữ cái đầu của Mã số Nhân viên, nên áp dụng hàm xử lý chuỗi LEFT trong EXCEL, kết quả cho ô D3 như sau: D3 =LEFT(C3,2) Sao chép công thức xuống các ô còn lại, ta thu được kết quả như sau:

Bạn đang xem bài viết Cách Sử Dụng Hàm Left, Right, Mid Và Len Trong Vba trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!