Xem Nhiều 6/2023 #️ Các Hàm Thông Dụng Có Sẵn Trong Php # Top 10 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 6/2023 # Các Hàm Thông Dụng Có Sẵn Trong Php # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Các Hàm Thông Dụng Có Sẵn Trong Php mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bạn đã biết qua hàm (function) là cái gì trong PHP rồi, và bạn có biết rằng khi lập trình trong PHP, chúng ta đa phần là sử dụng các hàm của nó để xây dựng ứng dụng của mình. Hiện nay trong ngôn ngữ PHP có sẵn khoảng hơn 1000 hàm khác nhau, chưa kể bạn còn có các hàm có sẵn của WordPress hoặc có thể tự tạo hàm cho riêng mình.

Trong bài viết này, mình sẽ liệt kê cho bạn một số hàm có sẵn thường dùng nhất trong PHP để bạn có thể thực hành và nhớ nó, sau này chắc chắn sẽ có nhiều cơ hội dùng đến.

Các hàm xử lý chuỗi

Các hàm trong danh sách này là những hàm sẽ có chức năng thao tác, xử lý trên các dữ liệu kiểu chuỗi.

Hàm này quá quen thuộc với chúng ta rồi, nó được dùng để in một dữ liệu chuỗi nào đó ra màn hình.

<?php echo 'I love You!';

Hàm này sẽ tự động chuyển đổi một chuỗi nào đó sang dạng mã hoá MD5.

<?php $password = '123456'; echo md5( $password );

Hàm này được sử dụng để cắt các ký tự trong một chuỗi và chuyển nó thành dạng mảng.

<?php print_r (str_split('123456789'));

Nếu bạn muốn đếm có bao nhiêu từ trong một chuỗi thì dùng hàm này.

<?php $string = "Rose are red. Violet are blue."; echo str_word_count( $string );

Kết quả sẽ trả về là 6.

Nếu bạn muốn đếm độ dài của một chuỗi, nghĩa là nó có bao nhiêu ký tự bao gồm các ký tự khoảng trắng và ký tự đặc biệt thì dùng hàm strlen() này.

<?php $string = "Rose are red. Violet are blue."; echo strlen( $string );

Hàm này cũng rất được thường xuyên sử dụng như là hỗ trợ để tách một phần trong một chuỗi. Bạn có thể chỉ định nó tách dựa theo điểm neo bắt đầu hoặc kết thúc của một chuỗi.

Trước tiên mình có ví dụ như sau để tách chữ youtube.com.

<?php $url = 'https://www.youtube.com/watch?v=AN_-0PIVD-Q'; echo substr($url, 12, -20);

Bạn cũng có thể chỉ tách ký tự ở điểm bắt đầu mà không cần khai báo điểm kết thúc như thế này.

<?php $url = 'https://www.youtube.com/watch?v=AN_-0PIVD-Q'; echo substr($url, 12); Hoặc sử dụng số âm để tách từ phải sang trái. <?php $url = 'https://www.youtube.com/watch?v=AN_-0PIVD-Q'; echo substr($url, -11); <?php $string = array( 'PHP is fun', 'WordPress is useful', 'CSS is art', 'Javascript is excellent' ); $search = array( 'fun', 'useful', 'art', 'excellent', ); $replace = array( 'good', 'powerful', 'beautiful', 'attractive' ); $output = str_replace( $search, $replace, $string ); print_r( $output );

Kết quả sẽ trả về là:

Array ( )

Hoặc đơn giản hơn thì có:

<?php echo str_replace( 'Black', 'Red', 'Black is Good' );

Các hàm hữu ích khác

Nếu bạn cần hiển thị ngày tháng hiện tại hay ở thời gian nào đó thì có thể sử dụng hàm date(), nó sẽ hiển thị ra với định dạng ngày tháng theo quy tắc bạn đã thiết lập.

Ví dụ:

<?php echo date('d/m/Y'); <?php phpinfo();

Kết quả:

Mặc dù cái này không phải là hàm nhưng mình xin đưa vào đây luôn cho bạn biết trước vì mình không muốn tạo thêm ra nhiều bài mới không cần thiết. Trong PHP có hỗ trợ một số Magic Constrant để bạn sử dụng nhằm lấy thông tin một cái gì đó trong ngữ cảnh hiện tại (Ví dụ lấy đường dẫn tập tin hiện tại). Bao gồm:

Ví dụ:

<?php echo __DIR__;

hoặc

<?php function test_magic() { return __FUNCTION__; } echo test_magic(); Lời kết

Tạm thời bài này mình chỉ giới thiệu bấy nhiêu thôi vì mình biết là kiến thức PHP của bạn còn hạn chế nên mình sẽ chưa vội giới thiệu thêm một số hàm trong PHP, nhưng bấy nhiêu thôi bạn cũng đã biết mình sử dụng hàm như thế nào rồi, và quan trọng hơn là bạn có thể nhớ nó nhằm sử dụng sau này khi cần thiết.

Ở bài sau, mình sẽ nói qua một chút về các hàm có sẵn trong WordPress để bạn ứng dụng thực tế hơn các hàm trong lúc làm việc.

Các Hàm Cơ Bản Trong Php

– hàm echo()

– hàm md5()

– hàm str_split()

– hàm count()

– hàm str_word_count()

– hàm strlen()

– hàm substr()

– hàm str_replace()

– hàm date()

– hàm phpinfo()

– hàm isset()

Các hàm trong danh sách này là những hàm sẽ có chức năng thao tác, xử lý trên các dữ liệu kiểu chuỗi.

echo()

Hàm này quá quen thuộc với chúng ta rồi, nó được dùng để in một dữ liệu chuỗi nào đó ra màn hình.

Cú pháp: echo 'string';

VD:

<?php echo 'Tôi yêu Việt Nam!'; Kết quả trả về dòng chữ : Tôi yêu Việt Nam

Hàm này sẽ tự động chuyển đổi một chuỗi nào đó sang dạng mã hoá MD5.

Cú pháp: string md5(‘string’);

VD:

<?php $password = '123456'; echo md5($password); Kết quả: d41d8cd98f00b204e9800998ecf8427e

Hàm này được sử dụng để cắt các ký tự trong một chuỗi và chuyển nó thành dạng mảng

Cú pháp: str_split(‘string’);

VD:

<?php print_r(str_split("Hello")); count()

Hàm này đếm và trả về số phần tử của mảng.

VD:

<?php $cars=array("Volvo","BMW","Toyota"); echo count($cars); Kết quả trả về: 3

Nếu bạn muốn đếm có bao nhiêu từ trong một chuỗi thì dùng hàm này.

Cú pháp: str_word_count ('string');

VD:

<?php echo str_word_count("Hello world!"); Kết quả trả về: 2

Nếu bạn muốn đếm độ dài của một chuỗi bao gồm các ký tự khoảng trắng và ký tự đặc biệt thì dùng hàm strlen() này.

VD:

<?php echo strlen("Hello"); Kết quả trả về: 5

Hàm này cũng rất được thường xuyên sử dụng như là hỗ trợ để tách một phần trong một chuỗi. Bạn có thể chỉ định nó tách dựa theo điểm neo bắt đầu hoặc kết thúc của một chuỗi.

VD:

<?php echo substr("Tôi Yêu Việt Nam", 0,7); echo substr("Tôi Yêu Việt Nam", 0,-2); Tôi Yêu Tôi Yêu Việt N

VD:

<?php $string = array( 'PHP is fun', 'WordPress is useful', 'CSS is art', 'Javascript is excellent' ); $search = array( 'fun', 'useful', 'art', 'excellent', ); $replace = array( 'good', 'powerful', 'beautiful', 'attractive' ); Array ( )

Hàm định dạng ngày giờ trong PHP.

VD:

<? php echo date(DATE_ATOM,mktime(0,0,0,10,3,1975)); Thứ Sáu Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 năm 2018 08:29:23 Chiều ngày 3 tháng 10 năm 1975 là Thứ Sáu Thứ Sáu, ngày 2 tháng 11 18 20:29:23 -0400 1975-10-03T00: 00: 00-04: 00

Tham số format có thể chứa những ký hiệu sau:

d - định dạng ngày bao gồm 2 chữ số vd: 01, 15

m - định dạng tháng

Y - định dạng năm dạng 1999, 2000

h - định dạng giờ dạng 12 giờ

H- định dạng giờ dạng 24 giờ

i - định dạng phút

s - định dạng giây

Hàm isset() được dùng để kiểm tra một biến nào đó đã được khởi tạo trong bộ nhớ của máy tính hay chưa, nếu nó đã khởi tạo (tồn tại) thì sẽ trả về TRUE và ngược lại sẽ trả về FALSE.

VD:

if (isset($var)){ echo 'Biến var đã tồn tại'; }else{ echo 'Biến var chưa tồn tại'; }

Các hằng này trả về thông tin về một số ngữ cảnh hiện tại.

Các Hàm Thông Dụng Trong Excel

Các hàm thông dụng trong Excel.ABS (number): Tính trị tuyệt đối của một số (giá trị tuyệt đối của một số là số luôn luôn dương). CEILING (number, significance) : Làm tròn lên một số (cách xa khỏi số 0) đến bội số gần nhất của significance. COMBIN (number, number_chosen) : Trả về số tổ hợp được chọn từ một số các phần tử. Thường dùng để xác định tổng số nhóm có được từ một số các phần tử. EVEN (number) : Làm tròn một số đến số nguyên chẵn gần nhất EXP (number) : Tính lũy thừa cơ số e của một số FACT (number) : Tính giai thừa của một số FACTDOUBLE (number) : Tính giai thừa cấp hai của một số FLOOR (number, significance) : Làm tròn xuống một số đến bội số gần nhất GCD (number1, number2, …) : Tìm ước số chung lớn nhất của các số INT (number) : Làm tròn một số xuống số nguyên gần nhất LCM (number1, number2, …) : Tìm bội số chung nhỏ nhất của các số LN (number) : Tính logarit tự nhiên của một số LOG (number) : Tính logarit của một số LOG10 (number) : Tính logarit cơ số 10 của một số MDETERM (array) : Tính định thức của một ma trận MINVERSE (array) : Tìm ma trận nghịch đảo của một ma trận MMULT (array1, array2) : Tính tích hai ma trận MOD (number, divisor) : Lấy phần dư của một phép chia. MROUND (number, multiple) : Làm tròn một số đến bội số của một số khác MULTINOMIAL (number1, number2, …) : Tính tỷ lệ giữa giai thừa tổng và tích giai thừa các số ODD (number): Làm tròn một số đến số nguyên lẻ gần nhất PI () : Trả về giá trị con số Pi POWER (number, power) : Tính lũy thừa của một số PRODUCT(number1, number2, …) : Tính tích các số QUOTIENT (numberator, denominator) : Lấy phần nguyên của một phép chia RAND () : Trả về một số ngẫu nhiên giữa 0 và 1 RANDBETWEEN (bottom, top) : Trả về một số ngẫu nhiên giữa một khoảng tùy chọn ROMAN (number, form) : Chuyển một số (Ả-rập) về dạng số La-mã theo định dạng tùy chọn ROUND (number, num_digits) : Làm tròn một số theo sự chỉ định ROUNDDOWN (number, num_digits) : Làm tròn xuống một số theo sự chỉ định ROUNDUP (number, num_digits) : Làm tròn lên một số theo sự chỉ định SERIESSUM (x, n, m, coefficients) : Tính tổng lũy thừa của một chuỗi số SIGN (number) : Trả về dấu (đại số) của một số SQRT (number) : Tính căn bậc hai của một số SQRTPI (number) : Tính căn bậc hai của một số được nhân với Pi SUBTOTAL (function_num, ref1, ref2, …) : Tính toán cho một nhóm con trong một danh sách tùy theo phép tính được chỉ định SUM (number1, number2, …) : Tính tổng các số SUMIF (range, criteria, sum_range) : Tính tổng các ô thỏa một điều kiện chỉ định SUMIFS (sum_range, criteria_range1, criteria1, criteria_range2, criteria2, …) : Tính tổng các ô thỏa nhiều điều kiện chỉ định[/url] SUMPRODUCT (array1, array2, …) : Tính tổng các tích của các phần tử trong các mảng dữ liệu SUMSQ (number1, number2, …) : Tính tổng bình phương của các số SUMX2MY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của hiệu bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị SUMX2PY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của tổng bình phương của các phần tử trong hai mảng giá trị SUMXMY2 (array_x, array_y) : Tính tổng của bình phương của hiệu các phần tử trong hai mảng giá trị TRUNC (number, num_digits) : Lấy phần nguyên của một số (mà không làm tròn) Theo: giaiphapexcel

Các Hàm Cơ Bản Thông Dụng Trong WordPress Có Thể Bạn Chưa Biết

bloginfo() và get_bloginfo() là hàm lấy dữ liệu wordpress của website bạn đang sử dụng. Nó lấy các dữ liệu chung như:

+ Tiêu đề trang web

+ Đường dẫn trang web

+ Version của wordpress đang dùng…

Hàm get_bloginfo() là hàm lấy dự liệu trả về. Dữ liệu của get_bloginfo() có thể đem đi xử lý, còn bloginfo() cũng tương tự như dự liệu của hảm này tự động in ra luôn.

<?php bloginfo($info);

Trong đó $info là tham số các dữ liệu cần lấy:

name : Hiển thị tên của trang web

siteurl : Hiển thị địa chỉ trang chủ URL Website

description : Hiển thị mô tả của trang web

wpurl : Hiển thị địa chỉ url của trang web được thiết lập url từ bảng wp_options của database

url : Hiển thị địa chỉ của trang Web

charset : Hiển thị kiểu Charset Encoding của website ví dụ "UTF-8"

version : Hiển thị phiên bản WordPress hiện tại đang sử dụng

html_type : Hiển thị kiểu Content Type của WordPress mặc định là "text/html"

language : Hiển thị ngôn ngữ site đang sử dụng

stylesheet_url : Hiển thị địa chỉ đến file chúng tôi

stylesheet_directory : Hiển thị link đến thư mục theme hiện tại

rss_url : Hiển thị địa chỉ RSS 0.92 feed

rss2_url : Hiển thị the RSS 2.0 feed

<?php bloginfo('name');

Nếu bạn muốn tạo thêm các vị trí menu trong WordPress (Menu Location) thì sẽ cần sử dụng hàm register_nav_menus(). Cách sử dụng rất đơn giản lắm nè.

<?php register_nav_menus( array( ) );

Và để hiển thị một menu location nào đó ra ngoài template. Bạn có thể sử dụng hàm wp_nav_menu() như bên dưới.

3.Hàm Áp dụng trong vòng lặp của Query Post WordPress

Hiển thị ID của bài viết

Hiển thị ra tên của bài viết

Hiển thị Link bài viết

Hiển thị trích dẫn của bài viết

Hiển thị ngày tháng năm của bài viết, bạn cũng có thể thay đổi d/m/y thành d-m-y hoặc d-m-y h:m

Hiển thị tác giả của bài viết

Ví Dụ:

Bạn có 1 vòng lặp lấy ra tên và link các bài viết:

5.Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress hỗ trợ lấy danh sách

Hiển thị danh sách tác giả của Website

Hiển thị danh sách các Pages

A:Nhận tên website /** * Add tên website vào Footer Admin * @author Nguyễn Toàn */ function remove_footer_admin () { echo get_bloginfo('name');; } add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

B:Cố định 1 tên

function remove_footer_admin () { echo 'Cam Ranh Media - CEO & Founder Nguyễn Toàn'; } add_filter('admin_footer_text', 'remove_footer_admin');

7.Hàm trở về phiên bản biên soạn Classic Editor

add_filter('use_block_editor_for_post', '__return_false'); function remove_wp_admin_bar_logo() { global $wp_admin_bar; } add_action('wp_before_admin_bar_render', 'remove_wp_admin_bar_logo', 0); /** * Kiểm tra bài viết có hình đại hiện hay không. Nếu không có thì thay thế ảnh not found */ add_filter( 'post_thumbnail_html', 'cr_thumbnail_html' ); function cr_thumbnail_html( $html ) { if(!is_admin()){ if ( empty( $html ) ) } return $html; } /** * Loại bỏ tài nguyên chặn hiển thị CSS */ function add_rel_preload($html, $handle, $href, $media) { if (is_admin()) return $html; $html = <<<EOT EOT; return $html; } add_filter( 'style_loader_tag', 'add_rel_preload', 10, 4 ); function wps_deregister_styles() { wp_dequeue_style( 'wp-block-library' ); wp_dequeue_style( 'wp-block-library-theme' ); } add_action( 'wp_print_styles', 'wps_deregister_styles', 100 ); function footer_enqueue_scripts() { remove_action('wp_head', 'wp_print_scripts'); remove_action('wp_head', 'wp_print_head_scripts', 9); add_action('wp_footer', 'wp_print_scripts', 5); add_action('wp_footer', 'wp_print_head_scripts', 5); } add_action('after_setup_theme', 'footer_enqueue_scripts'); /** * Loại bỏ toàn bộ các thông báo cập nhật bất kể của WordPress Core, plugin hay theme */ function remove_core_updates(){ } add_filter('pre_site_transient_update_core','remove_core_updates'); add_filter('pre_site_transient_update_plugins','remove_core_updates'); add_filter('pre_site_transient_update_themes','remove_core_updates');

13.Hàm get dynamic_sidebar

Khi làm WP bạn cần biết các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress

Các hàm cơ bản thông dụng trong WordPress xảy ra khi nào?

WordPress là gì?

WordPress là một phần mềm nguồn mở ( Open Source Software 1) được viết bằng ngôn ngữ lập trình website PHP và sử dụng hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL. Đây cũng là bộ đôi ngôn ngữ lập trình website thông dụng nhất hiện tại.

Có nên sử dụng WordPress không?

CMS WordPress cũng như mọi mã nguồn khác. Mỗi loại thường có ưu và nhược điểm riêng của từng loại. Do đó, việc có nên sử dụng WordPress không là quyền của mọi người.

Bạn đang xem bài viết Các Hàm Thông Dụng Có Sẵn Trong Php trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!