Xem Nhiều 12/2022 #️ Bài Tập Thực Hành Về Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel / 2023 # Top 20 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 12/2022 # Bài Tập Thực Hành Về Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Bài Tập Thực Hành Về Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel / 2023 mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Nhằm giúp bạn nắm rõ các kiến thức đã được học, Newtrain xin gửi đến các bạn một số bài tập thực hành về kế toán tổng hợp kèm lời giải của cô Ngô Thị Hoàn.

Bài tập thực hàng kế toán tổng hợp trên web

Bài 1. Phân biệt Tài sản – Nguồn vốn

TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Máy móc thiết bị 4.500 Nguồn vốn kinh doanh 8.895

Nguyên vật liệu 370 Lợi nhuận chưa phân phối 150

Tạm ứng cho CNV 35 Phải trả CNV 60

Công cụ, dụng cụ 120 Thuế phải nộp NS 120

Nhà cửa 1.900 Nguồn vốn đầu tư XDCB 370

Tiền mặt tại quỹ 435 Phải trả người bán 195

Tiền gửi ngân hàng 640 Phải trả khác 160

Thành phẩm 310 Các khoản đi vay 190

Phải thu khách hàng 255 Quỹ đầu tư phát triển 185

Sản phẩm dở dang 90 Quỹ khen thưởng, PL 120

Phải thu khác 140

Quyền sử dụng đất 1.650

Tổng cộng tài sản 10.445 Tổng cộng nguồn vốn 10.445

Bài 2:

TÀI SẢN NGUỒN VỐN

Máy móc thiết bị 480.000 Vay ngắn hạn 45.000

Tạm ứng 6.000 Phải trả người bán 10.000

Cầm cố, Thế chấp, Ký cược, ký quỹ 3.000 Phải trả CNV 3.000

Sản phẩm dở dang 54.000 Các khoản đi vay 196.000

Nguyên vật liệu chính 62.000 Nguồn vốn kinh doanh 1.120.000

Phải thu của khách hàng 3.000 Các khoản phải trả khác 3.000

Tiền mặt 12.000 Lãi chưa phân phối 27.000

Tiền gửi ngân hàng 40.000

Nhà kho 150.000

Vật liệu phụ 11.000

Thành phẩm X

Phương tiện vận tải 200.000

Nhà xưởng SX 300.000

Công cụ 21.000

Hàng đang đi trên đường 12.000

Tổng cộng tài sản (chưa gồm thành phẩm) 1.354.000 Tổng cộng nguồn vốn 1.404.000

Do Tổng Tài sản = Tổng nguồn vốn

X = 1.404.000 – 1.354.000 = 50.000

Bài 3: 

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 20.000.000đ

Nợ TK 111:     80.000.000

Có TK 112: 80.000.000

  Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 30.000.000đ

  Nợ TK 112: 30.000.000

  Có TK 131: 30.000.000

   Nhập kho nguyên vật liệu trả bằng tiền gửi ngân hàng 35.000.000đ

   Nợ TK 152: 35.000.000

   Có TK 112: 35.000.000

    Gửi tiền mặt vào ngân hàng 40.000.000đ

    Nợ TK 112:     40.000.000

    Có TK 111: 40.000.000

     Trả lương cho công nhân viên bằng tiền gửi ngân hàng 50.000.000đ

     Nợ TK 334:     50.000.000

     Có TK 112: 50.000.000

     Bài 4:

     Dùng tiền mặt 50.000.000đ để mở tài khoản ở ngân hàng

     Nợ TK 112:     50.000.000

     Có TK 111: 50.000.000

      Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt 45.000.000đ

      Nợ TK 111: 45.000.000

      Có TK 131: 45.000.000

       Thu tạm ứng của nhân viên bằng tiền mặt 3.000.000đ

       Nợ TK 111: 3.000.000

       Có TK 141: 3.000.000

        Chi tiền mặt trả nợ cho người bán 15.000.000đ

        Nợ TK 331:     15.000.000

        Có TK 111: 15.000.000

        Vay ngắn hạn của ngân hàng để nhập quỹ tiền mặt 10.000.000đ

        Nợ TK 111: 10.000.000

        Có TK 341: 10.000.000

         Chi tiền mặt trả lương cho nhân viên 40.000.000đ

         Nợ TK 334:     40.000.000

         Có TK 111: 40.000.000

         Bài 5:

         Mua hàng hóa nhập kho chưa trả tiền cho người bán 30.000.000đ

         Nợ TK 156: 30.000.000

         Có TK 331: 30.000.000

          Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

          Nợ TK 331: 20.000.000

          Có TK 341: 20.000.000

           Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 20.000.000đ

           Nợ TK 331: 20.000.000

           Có TK 112: 20.000.000

            Mua tài sản cố định hữu hình chưa trả tiền cho người bán 50.000.000đ

            Nợ TK 211: 50.000.000

            Có TK 331: 50.000.000

            Bài 6:

            Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

            Vay ngân hàng trả nợ người bán 60.000

            Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

            Chi tiền mặt vay trả nợ ngân hàng 15.000

            Mua và nhập kho hàng hóa chưa thanh toán cho người bán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT đầu vào được khấu trừ 10.000

            Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

            Mua hàng hóa nhập kho giá mua 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, Số hàng hóa trên đã trả bằng tiền mặt 15.000 còn 205.000 chưa thanh toán.

            Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

            Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 50.000

            Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

            Lời giải:

            Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt 80.000

            Nợ TK 111:        80.000.000

            Có TK 112: 80.000.000

             Vay ngắn hạn ngân hàng trả nợ người bán 60.000

             Nợ TK 331: 60.000

             Có TK 341: 60.000

              Người mua trả nợ bằng tiền mặt 40.000

              Nợ TK 111: 40.000

              Có TK 131: 40.000

               Chi tiền mặt trả nợ vay ngắn hạn 15.000

               Nợ TK 341:     15.000.000

               Có TK 111: 15.000.000

                Nhập kho hàng hóa chưa thanh toán 110.000, trong đó giá trị hàng hóa 100.000, thuế GTGT được khấu trừ 10.000

                Nợ TK 156:      100.000.000

                Nợ TK 1331:       10.000

                Có TK 331: 110.000.000

                 Chuyển tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 50.000

                 Nợ TK 331: 50.000

                 Có TK 112: 50.000

                  Mua hàng hóa nhập kho giá 220.000 trong đó thuế đầu vào được khấu trừ 20.000, trả bằng tiền mặt 100.000 còn 120.000 chưa thanh toán.

                  Nợ TK 156:        200.000.000

                  Nợ TK 1331:        20.000

                  Có TK 331: 120.000.000

                  Có TK 111: 100.000.000

                   Nhận vốn góp liên doanh bằng tài sản cố định hữu hình giá trị 500.000

                   Nợ TK 211: 500.000

                   Có TK 411: 500.000

                    Chi tiền mặt để trả lương cho nhân viên 10.000

                    Nợ TK 334: 10.000

                    Có TK 111: 10.000

                     Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng 35.000

                     Nợ TK 112: 35.000

                     Có TK 131: 35.000

                     File

                     excel bài tập 

                     kế toán tổng hợp

                     BẢNG THANH TOÁN LƯƠNG THÁNG 01/2017

                     STT Họ Tên Lương ngày Lương tháng Ngày nghỉ Lương lãnh Lương kỳ 1 Lương kỳ 2 Ký nhận

                     BAN GIÁM ĐỐC

                     01 Trần Quang Thái        50,000

                     02 Trần Minh Tuấn        45,000

                     2

                     03 Trần Trường Thịnh        45,000

                     5

                     Cộng

                     ? ? ?

                     PHÒNG KINH DOANH

                     01 Nguyễn Trung Hiếu        40,000

                     2

                     02 Hoàng Phương Thảo        40,000

                     03 Lê Thanh Hương        30,000

                     1

                     04 Phùng Quang Đức        30,000

                     2

                     05 Nguyễn Tuấn Phương        28,500

                     06 Trần Đức Tú        28,500

                     4

                     07 Nguyễn Văn Hải        28,500

                     08 Lương Hà Trinh        28,500

                     09 Phạm Thu Hà        28,500

                     3

                     10 Nguyễn Phương Trang        28,500

                     1

                     Cộng

                     ? ? ?

                     PHÒNG KẾ TOÁN

                     01 Nguyễn Văn Hậu        40,000

                     02 Trần Thành Chung        38,000

                     2

                     03 Nguyễn Phan Anh        35,000

                     3

                     04 Lê Ngọc Tân        35,000

                     05 Nguyễn Hồng Ánh        35,000

                     1

                     Cộng

                     ? ? ?

                     TỔNG CỘNG

                     ? ? ?

                     YÊU CẦU:

                     1. Lương tháng = Lương ngày*26

                     2. Lương lãnh = Lương tháng – (Lương ngày * ngày nghỉ)

                     3. Lương kỳ 1 = 2/3 lương

                     4. Lương kỳ 2 = Lương lãnh – Lương kỳ 1

                     5. Hoàn tất các ô tổng cộng

                     1/5

                     (1 Review)

                     Ngô Thị Hoàn

                     Tốt nghiệp cử nhân khoa Kế toán – Kiểm toán Học viện Ngân hàng. Với niềm đam mê và yêu thích giảng dạy, mình thi tuyển làm giảng viên khoa Kế toán trường Kinh tế, kỹ thuật và Thủy sản và theo đuổi công việc giảng dạy gần 10 năm nay. Mình luôn trau dồi, tìm hiểu những phương pháp giảng dạy cô đọng, dễ hiểu nhất giúp học viên của mình không mất nhiều thời gian mà vẫn tích lũy được những kiến thức quan trọng.

                     Tổng Hợp Tất Cả Các Bài Tập Excel Cơ Bản Tới Nâng Cao, Bạn Nên Thực Hành / 2023

                     Cafedev chia sẻ cho ace đầy đủ các bài tập thực thực hành từ cơ bản tới nâng cao, thông qua các bài này chúng ta chắc chắn sẽ thành thạo các thao tác cũng như xử lý trên excel.

                     1. Danh sách các bài tập Excel cơ bản

                     Bài tập hàm Vlookup Bài tập hàm IF Bài tập hàm SUMIFS Bài tập hàm COUNTIF

                     Bài tập hàm Mid, Right, Left

                     Bài tập hàm Min, Max, Average Bài tâp hàm lấy số nguyên (Int) và số dư (mod)

                     Bài tập hàm thời gian: Day, week, month

                     Bài tập hàm xếp hạng Rank

                     Bài tập về lập báo cáo tình hình doanh thu Câu lạc bộ

                     Bài tập hàm excel cơ bản: Toán tử, Logic và Số học

                     Bài tập về thời gian: Tách số tuần và số ngày

                     Bài tập cơ bản số 9: Lập bảng kê nhập xuất nông sản

                     Bài tập cơ bản số 10: Lập báo cáo doanh thu trên excel

                     Bài tập nâng cao: Lập bảng kê nhập hàng/ nguyên vật liệu

                     Bài tập về Quản lý cho thuê phòng khách sạn, nhà nghỉ

                     Bài tập Tính điểm trung bình và xếp loại học sinh

                     Bài tập vẽ biểu đồ trong excel

                     Bài tập về tính toán trên nhiều sheet: Tính tổng đơn giản

                     Link tải bài tập cơ bản

                     2. Danh sách các bài tập Excel nâng cao

                     Bài tập hàm excel nâng cao: Kết hợp nhiều hàm Vlookup Hlookup Match Index IF

                     Bài tập hàm vlookup nâng cao ứng dụng cho việc lập báo cáo bán hàng thực tế

                     Bài tập về Hàm hlookup kết hợp hàm left, value

                     Bài tập hàm IF lồng nhiều hàm IF

                     Bài tập hàm IF kết hợp hàm And và hàm OR Bài tập nâng cao hàm xử lý chuỗi trong excel

                     Bài tập số 8 Tổng hợp tiêu thụ nhiên liệu

                     Link tải bài tập nâng cao

                     Chúc ace thành công.

                     Chào thân ái và quyết thắng!

                     Bạn thấy chất lượng bài viết này tốt không?

                     Tải Bài Tập Excel Kế Toán Có Lời Giải / 2023

                     Phần 1: Bài tập excel kế toán

                     Bao gồm 65 bài tập đa dạng đi từ co bản tới nâng cao: Bài tập excel kế toán cơ bản Bài tập excel kế toán mở rộng Bài tập excel kế toán nâng cao 15 bài tập excel cơ bản cho kế toán – có lời giải 26 bài thực hành excel dành cho kế toán – có lời giải Tổng hợp excel từ cơ bản tới nâng cao có đáp án

                     Tải tài bài tập excel kế toán chat với tư vấn viên giờ hành chính

                     Hình ảnh: Tải bài tập excel kế toán có lời giải

                     Phần 2: Giáo trình tự học Excel Tiếng Việt ( gồm hơn 150 trang) Khởi động làm quen giao diện Thao tác với bảng tính: Thành phần và các thao tác cơ bản, làm việc với ô, cột, hàng và một số các thao tác khác… Làm việc với dữ liệu: Kiểu dữ liệu và cách định dạng, Định dạng dữ liệu, Tìm kiếm dữ liệu, Sắp xếp và lọc dữ liệu Công thức và hàm: giới thiệu chi tiết các phép toán, công thức, hàm… Tìm hiểu một số hàm cơ bản như hàm tài chính, ngày tháng, tìm kiếm và tham chiếu, thống kê, xử lý chuỗi, luận lý, toán học và lượng giác In ấn

                     Phần 3: Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các hàm tính toán cơ bản dùng trong kế toán

                     Phần 4: Hệ thống thông tin excel kế toán Một số kiến thức cơ bản thường dùng trong Excel 1.1. Cài đặt các thông số thể hiện số trong Excel 1.2. Một số thao tác về bảng tính 1.3. Một số hàm thông dụng cơ bản trong Excel 1.4. Một số chương trình thường trú trong Excel hực hành lập sổ kế toán và báo cáo tài chính 2.1. Sơ đồ luồng dữ liệu của Kế toán theo hình thức Nhật ký chung 2.2.Tổ chức dữ liệu kế toán

                     Phần 5 : Thủ thuật thành thạo excel ( bao gồm hơn 240 trang ) Cập nhật những điểm mới trong excel Làm việc với dữ liệu excel Giới thiệu và sử dụng các hàm Khai thác cơ sở dữ liệu Đồ thị trong excel Định dạng trang và in bảng tính Làm việc với macro, templates Phím tắt và thủ thuật

                     Phần 6: Kế toán không thể bỏ qua bí kíp làm chủ excel kế toán như thế nào ( Anh Vmax)

                     Tải tài bài tập excel kế toán chat với tư vấn viên giờ hành chính

                     Sưu tầm

                     Tham gia khóa học bạn sẽ có cơ hội:

                     1. Được làm thực hành trên chứng từ, hóa đơn và sổ sách của doanh nghiệp. 2. Được cài đặt + tặng phần mềm kế toán Misa, Excel… có bản quyền để hỗ trợ học tập 3. Được hướng dẫn và học thực tế trên Laptop (Mỗi học viên sẽ được hướng dẫn sửa bài thực hành riêng, cầm tay chỉ việc ) 4. Học xong khóa học có hỗ trợ việc làm 5. Có thể làm được công việc của một kế toán tổng hợp, + Có thể kê khai thuế GTGT, TNCN, TNDN, + Làm sổ sách kế toán + Tính được giá thành sản xuất, xây dựng + Lập được báo cáo tài chính: bảng cân đối số phát sinh, bảng cân đôi kế toán, bảng lưu chuyển tiền tệ, … + Quyết toán thuế cuối năm: Quyết toán thuế TNDN, thuế TNCN 6. Được hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ cả sau khi đã kết thúc khóa học 7. Được cập nhật kiến thực kế toán, cập nhật chính sách thuế mới nhất định kỳ sau khi kết thúc khóa học

                     Bài Tập Hàm Sumifs L Bài Tập Thực Hành Hàm Sumifs L Cú Pháp Hàm Sumifs / 2023

                     Bài tập hàm sumifs – Hàm sumifs có thể coi như Hàm sumif có 2 điều kiện hoặc nhiều điều kiện, sử dụng hàm sumif trong excel 2003 giống như excel 2007 2010. Tuy nhiên chỉ có phiên bản excel 2007 trở đi mới có thể dùng hàm SUMIFS – đây chính là sự khác biệt lớn các bạn cần nắm được.

                     Tóm tắt nội dung chính:

                     1. Định nghĩa và cú pháp hàm

                     2. Bài tập cơ bản

                     3. Bài tập nâng cao: Tips + Link tải

                     1. Định nghĩa và cú pháp hàm SUMIFS (hàm sumif có nhiều điều kiện)

                     Định nghĩa:

                     Hiểu đơn giản thì Hàm sumifs là hàm cho phép tính tổng theo nhiều điều kiện khác nhau trong cùng một công thức

                     Cú pháp hàm:

                     = Sumifs (Vùng tính tổng, Vùng điều kiện 1, Điều kiện 1, Vùng điều kiện 2, Điều kiện 2, …)

                     Bài viết ad vừa giới thiệu tới các bạn sẽ cung cấp cho các bạn đầy đủ kiến thức từ lý thuyết, ví dụ thực hành, bài giải chi tiết. Đảm bảo các bạn sẽ hiểu cặn kẽ về một trong những hàm excel quan trọng.

                     2. Bài tập thực SUMIFS (Cơ bản)

                     Yêu cầu đưa ra của bài: Tính tổng doanh thu mặt hàng B trong ngày 01/01/2015.

                     Phân tích yêu cầu đề bài để vận dụng cách sử dụng hàm sumifs như sau:

                     Vùng tính tổng (sum_range): Cột doanh số

                     Vùng điều kiện 1: Cột mặt hàng

                     Điều kiện 1: Mặt hàng “B”

                     Vùng điều kiện 2: Cột ngày bán

                     Điều kiện 2: Ngày 01/01/2015.

                     Và bây giờ bạn sẽ biết là phải làm như thế nào để hoàn tất yêu cầu của đề bài rồi đúng không. Hãy email cho ad tại hòm thư: webkynang.vn@gmail.com nếu bạn gặp khó khăn.

                     3.1. Hướng dẫn nhanh các hàm sử dụng để giải bài tập

                     Trong bài tập này chúng ta sẽ phải dùng những hàm chính sau đây để tính toán các chỉ tiêu, tìm kiếm thông tin,…:

                     – Hàm Vlookup: Hàm tìm kiếm theo cột

                     – Hàm Hlookup: Hàm tìm kiếm theo dòng

                     – Hàm Mid: Hàm tách ký tự từ một chuỗi text

                     – Hàm vlookup hoặc hàm hlookup kết hợp hàm if: Sử dụng để tìm giá trị theo nhiều điều kiện khác nhau.

                     Bai tap thuc hanh ham excel – hlookup – sumif – sumifs – if

                     Pass giải nén: chúng tôi

                     Bạn đang xem bài viết Bài Tập Thực Hành Về Kế Toán Tổng Hợp Trên Excel / 2023 trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!