Xem Nhiều 5/2023 #️ Adjectives That Start With I # Top 5 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 5/2023 # Adjectives That Start With I # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Adjectives That Start With I mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Starting with IA

iambic

iatrogenic

Starting with IB

iberian

ibsenian

Starting with IC

icebound

icelandic

ichorous

icky

iconic

iconoclastic

icosahedral

ictal

icteric

icterogenic

ictic

icy

Starting with ID

ideal

idealised

idealistic

idealized

ideational

idempotent

identical

identifiable

identified

ideographic

ideologic

ideological

idiographic

idiomatic

idiomatical

idiopathic

idiosyncratic

idiotic

idle

idolatrous

idolised

idolized

idyllic

Starting with IF

iffy

Starting with IG

igneous

ignescent

ignitable

ignited

ignitible

ignoble

ignominious

ignorant

ignored

Starting with IL

iliac

ill

illative

illegal

illegible

illegitimate

illiberal

illicit

illimitable

illiterate

illogical

illuminated

illuminating

illusional

illusionary

illusive

illusory

illustrative

illustrious

Starting with IM

imaginable

imaginary

imaginative

imbalanced

imbecile

imbecilic

imbricate

imbricated

imitation

imitative

immaculate

immanent

immaterial

immature

immeasurable

immediate

immemorial

immense

immensurable

imminent

immiscible

immobile

immoderate

immodest

immoral

immortal

immotile

immovable

immoveable

immune

immunised

immunized

immunochemical

immunocompetent

immunocompromised

immunodeficient

immunogenic

immunologic

immunological

immunosuppressed

immunosuppressive

immunotherapeutic

immutable

impacted

impaired

impalpable

imparipinnate

impartial

impassable

impassioned

impassive

impatient

impeccable

impeccant

impecunious

impeded

impeding

impelled

impellent

impelling

impendent

impending

impenetrable

impenitent

imperative

imperceptible

imperfect

imperfectible

imperforate

imperial

imperialist

imperialistic

imperious

imperishable

impermanent

impermeable

impermissible

impersonal

impertinent

imperturbable

imperviable

impervious

impetiginous

impetuous

impious

impish

implacable

implanted

implausible

implemental

implemented

implicated

implicational

implicative

implicit

implike

imploring

impolite

impolitic

imponderable

important

imported

importunate

imposed

imposing

impossible

impotent

impoverished

impracticable

impractical

imprecise

impregnable

impressed

impressible

impressionable

impressionist

impressionistic

impressive

imprisoned

improbable

impromptu

improper

improvable

improved

improvident

improving

improvised

imprudent

impudent

impugnable

impuissant

impulsive

impure

imputable

imputrescible

Starting with IN

in

inaccessible

inaccurate

inactive

inadequate

inadmissible

inaesthetic

inalienable

inalterable

inane

inanimate

inapplicable

inapposite

inappreciable

inappropriate

inapt

inarguable

inarticulate

inartistic

inattentive

inaudible

inaugural

inauspicious

inauthentic

inboard

inborn

inbound

inbred

inbuilt

incalculable

incan

incandescent

incapable

incapacitated

incapacitating

incarnate

incased

incautious

incendiary

incensed

inceptive

incertain

incessant

incestuous

inchoate

inchoative

incident

incidental

incipient

incised

incisive

incitive

inclement

inclined

included

inclusive

incognito

incognizable

incognizant

incognoscible

incoherent

incombustible

incoming

incommensurable

incommensurate

incommodious

incommunicado

incommunicative

incommutable

incomparable

incompatible

incompetent

incomplete

incomprehensible

incomprehensive

incompressible

incomputable

inconceivable

inconclusive

incongruent

incongruous

inconsequent

inconsequential

inconsiderable

inconsiderate

inconsistent

inconsolable

inconspicuous

inconstant

incontestable

incontestible

incontinent

incontrovertible

inconvenient

inconvertible

incorporate

incorporated

incorporative

incorporeal

incorrect

incorrigible

incorrupt

incorrupted

incorruptible

increased

increasing

incredible

incredulous

incremental

incriminating

incriminatory

inculpable

inculpative

inculpatory

incumbent

incurable

incurious

incursive

incurvate

incurved

indebted

indecent

indecipherable

indecisive

indecorous

indefatigable

indefeasible

indefensible

indefinable

indefinite

indehiscent

indelible

indelicate

indentured

independent

indescribable

indestructible

indeterminable

indeterminate

indexical

indexless

indian

indicative

indicatory

indictable

indie

indifferent

indigenous

indigent

indigestible

indignant

indigo

indirect

indiscernible

indiscreet

indiscrete

indiscriminate

indiscriminating

indispensable

indisposed

indisputable

indissoluble

indistinct

indistinguishable

individual

individualised

individualist

individualistic

individualized

indivisible

indocile

indolent

indomitable

indonesian

indoor

indrawn

indubitable

induced

inducive

inductive

indulgent

indurate

indusial

industrial

industrialised

industrialized

industrious

indwelling

inebriated

inedible

ineffable

ineffective

ineffectual

inefficacious

inefficient

inelaborate

inelastic

inelegant

ineligible

ineluctable

inept

inequitable

ineradicable

inerrable

inerrant

inert

inertial

inescapable

inessential

inestimable

inevitable

inexact

inexcusable

inexhaustible

inexorable

inexpedient

inexpensive

inexperienced

inexperient

inexpert

inexpiable

inexplicable

inexplicit

inexpressible

inexpressive

inexpugnable

inexpungeable

inexpungible

inextensible

inexterminable

inextinguishable

inextirpable

inextricable

infallible

infamous

infantile

infatuated

infeasible

infected

infectious

infective

infelicitous

inferential

inferior

infernal

infertile

infinite

infinitesimal

infinitival

infirm

inflamed

inflammable

inflammatory

inflatable

inflated

inflationary

inflected

inflectional

inflexible

inflowing

influent

influential

informal

informational

informative

informatory

informed

infrahuman

inframaxillary

infrangible

infrared

infrasonic

infrequent

infuriated

infuriating

ingenious

ingenuous

inglorious

ingrained

ingratiating

ingratiatory

ingrowing

ingrown

inguinal

inhabitable

inhabited

inhalant

inharmonic

inharmonious

inherent

inheritable

inherited

inheriting

inhibited

inhibitory

inhomogeneous

inhospitable

inhuman

inhumane

inhumed

inimical

inimitable

iniquitous

initial

initiative

initiatory

injectable

injudicious

injured

injurious

inky

inlaid

inland

inmost

innate

inner

innermost

innocent

innocuous

innovational

innovative

innoxious

innumerable

innumerate

innumerous

inodorous

inoffensive

inoperable

inoperative

inopportune

inordinate

inorganic

inpouring

inquiring

inquisitive

inquisitorial

inquisitory

insalubrious

insane

insanitary

insatiable

insatiate

inscribed

inscriptive

inscrutable

insectan

insecticidal

insectivorous

insecure

insensate

insensible

insensitive

insentient

inseparable

inshore

inside

insidious

insightful

insignificant

insincere

insinuating

insipid

insistent

insolent

insoluble

insolvable

insolvent

insomniac

insouciant

inspirational

inspiratory

inspired

inspiring

inspiriting

inst

instant

instantaneous

instigative

instinct

instinctive

institutional

institutionalised

institutionalized

instructional

instructive

instrumental

insubordinate

insubstantial

insufferable

insufficient

insular

insulting

insuperable

insupportable

insurable

insured

insurgent

insurmountable

insurrectional

insurrectionary

insusceptible

intact

intangible

integral

integrated

integrative

integumental

integumentary

intellectual

intelligent

intelligible

intemperate

intended

intense

intensified

intensifying

intensional

intensive

intent

intentional

interactional

interactive

interbred

intercalary

intercellular

interchangeable

interchurch

intercollegiate

interconnected

intercontinental

intercostal

intercrossed

interdenominational

interdepartmental

interdependent

interdisciplinary

interested

interesting

interfacial

interfaith

interfering

intergalactic

interim

interior

interlaced

interlacing

interlineal

interlinear

interlinking

interlobular

interlocking

interlocutory

intermediate

intermeshed

interminable

intermittent

intermolecular

intermural

internal

international

internationalist

internationalistic

internecine

interoceptive

interoperable

interpersonal

interplanetary

interpretable

interpretative

interpreted

interpretive

interracial

interred

interrelated

interrogative

interrogatory

interrupted

interscholastic

interschool

intersectant

intersecting

intersexual

interspecies

interspecific

interstate

interstellar

interstitial

intertidal

intertribal

intervening

intervertebral

interwoven

intestate

intestinal

intimal

intimate

intimidated

intimidating

intolerable

intolerant

intoned

intoxicant

intoxicated

intoxicating

intracellular

intracerebral

intracranial

intractable

intracutaneous

intradepartmental

intradermal

intradermic

intragroup

intralinguistic

intralobular

intramolecular

intramural

intramuscular

intransigent

intransitive

intrapulmonary

intrasentential

intraspecies

intraspecific

intrastate

intrauterine

intravenous

intraventricular

intrepid

intricate

intriguing

intrinsic

intrinsical

introductory

introjected

introspective

introuvable

introversive

introverted

introvertish

introvertive

intruding

intrusive

intuitionist

intuitive

intumescent

inundated

inured

inutile

invading

invalid

invalidated

invalidating

invaluable

invariable

invariant

invasive

inventive

inverse

invertebrate

inverted

invertible

investigative

investigatory

inveterate

invidious

invigorated

invigorating

invincible

inviolable

inviolate

invisible

invitational

invitatory

inviting

involucrate

involuntary

involute

involved

invulnerable

inward

inwrought

Starting with IO

iodinated

iodinating

iodised

iodized

ionian

ionic

ionised

ionized

Starting with IP

ipsilateral

Starting with IR

iraki

iranian

iraqi

irascible

irate

ireful

irenic

iridaceous

iridescent

iridic

irish

iritic

irksome

iron

ironclad

ironed

ironic

ironical

ironlike

ironshod

irrational

irreclaimable

irreconcilable

irrecoverable

irredeemable

irreducible

irrefutable

irregular

irrelevant

irreligious

irremediable

irremovable

irreparable

irreplaceable

irrepressible

irreproachable

irreproducible

irresistible

irresolute

irresponsible

irretrievable

irreverent

irreversible

irrevocable

irrevokable

irritable

irritated

irritating

irritative

irruptive

Starting with IS

ischaemic

ischemic

isentropic

islamic

ismaili

isobilateral

isochronal

isochronous

isoclinal

isoclinic

isocyclic

isogonic

isolable

isolated

isolating

isolationist

isolationistic

isomeric

isometric

isometrical

isomorphic

isomorphous

isopteran

isosceles

isosmotic

isothermal

isothermic

isotonic

isotopic

isotropic

isotropous

israeli

isthmian

Starting with IT

italian

italic

itchy

iterative

itinerant

Starting with IV

ivied

Starting with IX

ix

More Categories for the Adjectives Starting with I

The adjectives listed in the Interesting Adjectives category are those which can make your writing or speech more exciting to read or hear. Moreover, these words can also enhance the style of your writing. The Positive Adjectives lists are composed of descriptive words which refer to desirable characteristics, while the Negative Adjectives categories contain adjectives that refer to undesirable qualities. There are three categories for Positive Adjectives and three for Negative Adjectives because the words are sorted depending on whether they describe a person, an event or a place.

Interesting Adjectives

imperturbable: unable to be upset or excited; calm

–          an imperturbable tranquility

infinitesimal: extremely small

–          an infinitesimal pause

insidious: proceeding in a gradual, subtle way, but with harmful effects

–     sexually transmitted diseases can be insidious and sometimes without symptoms

interim: in or for the intervening period; provisional or temporary

–          an interim arrangement

inveterate: having a particular habit, activity, or interest that is long-established and unlikely to change

–          he was an inveterate gambler

Positive Adjectives to Describe a Person

illustrious: well known, respected, and admired for past achievements

–          his illustrious predecessor

imaginative: having or showing creativity or inventiveness

–          he is making imaginative use of computer software

intelligent: having or showing intelligence, especially of a high level

–          she is intelligent and hardworking

invaluable: extremely useful; indispensable

–          an invaluable member of the team

inventive: having the ability to create or design new things or to think originally

–          she is the most inventive painter around

Positive Adjectives to Describe an Event

informative: providing useful or interesting information

–          a thought-provoking, informative seminar

international: existing, occurring, or carried on between two or more nations

–      international trade

interesting: arousing curiosity or interest; holding or catching the attention

–      an interesting debate

inspiring: having the effect of inspiring someone

–      an inspiring life event

instantaneous: occurring or done in an instant or instantly

–          her reaction was almost instantaneous

Positive Adjectives to Describe a Place

idyllic: like an idyll; extremely happy, peaceful, or picturesque

–      an attractive hotel in an idyllic setting

immense: extremely large or great, especially in scale or degree

–      dining in an immense restaurant

impressive: evoking admiration through size, quality, or skill: grand, imposing, or awesome

–      an impressive view of the mountains

incredible: difficult to believe; extraordinary

–      the waterfalls are incredible

inviting: offering the promise of an attractive or enjoyable experience

–      the sea down there looks so inviting

Negative Adjectives to Describe a Person

insensitive: showing or feeling no concern for others’ feelings

–     he is always insensitive and insulting

irresponsible:  not showing a proper sense of responsibility

–      it would have been irresponsible just to drive on

irreverent: showing a lack of respect for people or things that are generally taken seriously

–      she is irreverent about the whole business of politics

irritable: having or showing a tendency to be easily annoyed or made angry

–      she was tired and irritable

irritating: causing annoyance, impatience, or mild anger

–      an irritating child

Negative Adjectives to Describe an Event

idle: without purpose or effect; pointless

–          idle negotiation

intractable: hard to control or deal with

–      intractable economic problems

irksome: irritating; annoying

–          an irksome experience

irrational: not logical or reasonable

–          an irrational discussion

irresolvable: impossible to solve or settle

–          irresolvable problem

Negative Adjectives to Describe a Place

icy: covered with or consisting of ice; very cold

inscrutable: difficult to understand; causing people to feel curious or confused

–          an inscrutable site

insubstantial: lacking strength and solidity

–          an insubstantial hut

intolerable: unable to be endured

–          an intolerable workplace

isolated: far away from other places, buildings, or people; remote

–          isolated farms and villages

Heroic Adjectives

ideal: satisfying one’s conception of what is perfect; most suitable

–          he is an ideal figure

immovable: not yielding to argument or pressure

–          he remained immovable, in spite of threats

–          an intrepid protector

invincible: too powerful to be defeated or overcome

–          an invincible warrior

invulnerable: impossible to harm or damage

–          the gladiator seemed invulnerable

Sporty Adjectives

impenetrable: impossible to pass through or enter

–          his impenetrable defense against the striker of the opposing team

impetuous: acting or done quickly and without thought or care; moving forcefully or rapidly

–          his impetuous shot selections

incalculable: too great to be calculated or estimated

–          his speed seems incalculable

incontestable: not able to be disputed

–          their victory against the defending champion is incontestable

intense: of extreme force, degree, or strength

–      an intense match between the teams

Romantic Adjectives

immaculate: perfectly clean

–          my immaculate love for you

impeccable: (of behavior, performance, or appearance) in accordance with the highest standards of propriety; faultless

–          a woman of impeccable character

inseparable:  unwilling to be separated; usually seen together

–          we met 18 months ago and have been inseparable ever since

intimate: private and personal; closely acquainted; familiar, close

–          our intimate moments

irresistible: too attractive and tempting to be resisted

–          he finds her irresistible

Shortest Adjectives

in: currently fashionable

–        the in thing to do

icy: covered with or containing or consisting of ice

–        icy northern waters

ill: presaging ill fortune

–        ill omens

icky: soft and sticky

–        an icky insect

idle: without purpose or effect; pointless

–        an idle argument

iffy: subject to accident or chance or change

–        an iffy appeal at best

inky: of the color of black ink

–        an inky hair color

inst: in or of the present month

–        your letter of the 10th inst

iron: extremely robust

–        an iron constitution

ictal: of or relating to a seizure or convulsion

–        an ictal phase

Longest Adjectives

interdenominational: occurring between or among or common to different churches or denominations

–        interdenominational cooperation

–         an internationalistic outlook

immunocompromised: unable to develop a normal immune response usually because of malnutrition or immunodeficiency or immunosuppressive therapy

–        immunocompromised patients

immunosuppressive: of or relating to a substance that lowers the body’s normal immune response and induces immunosuppression

–        immunosuppressive therapy

immunotherapeutic: of or relating to immunotherapy

–        various immunotherapeutic techniques

indistinguishable: not capable of being distinguished or differentiated

–        the two specimens are actually different from each other but the differences are almost indistinguishable

institutionalised: officially placed in or committed to a specialized institution

–        had hopes of rehabilitating the institutionalised juvenile delinquents

institutionalized: established in practice or custom; established as part of an official organization

–        the danger of discrimination becoming institutionalized

interdepartmental: between or among departments

–        interdepartmental competition

interdisciplinary: drawing from or characterized by participation of two or more fields of study

–        interdisciplinary studies

Please Share

Positive Adjectives That Start With I

Ideal list of describing i words is waiting for you. Let these illustrious positive words to inspire you and illuminate your path. Use these adjectives well and let your imagination fly.

INCREDIBLE LIST OF POSITIVE ADJECTIVES STARTING WITH I

Ideal considered the best of its kind or highly satisfactory; optimal; perfect; flawless; conceptual; imaginary.Idealistic elevated in style or nature; relating to idealism or idealist.Idiosyncratic peculiar to someone; eccentric; individual.Idolized regarded with excessive love, glory or praise.

Illimitable without limit; limitless; boundless; immeasurable.Illuminated irradiated, decorated or illustrated by light.Illuminating producing or giving light; tending to increase knowledge or insight; clarifying; enlightening.Illustrious well or widely known; eminent; characterized by nobleness or greatness; conferring honor or luster; renowned.

Imaginative characterized by creativity in action or thought; full of images; creative; conceptive.Imitable capable or worthy of being copied or imitated.Immaculate pure; clear; spotless; free from error or blemish; clean.Immeasurable limitless; vast; impossible to measure or beyond calculation; indefinitely extensive or vast.Immediate instant; occurring at once or near the present time; close at hand.Immense huge; gigantic; extremely large; vast; immeasurable; excellent; exceedingly good.Immortal everlasting; living forever; excessive; great.Immune exempt; invulnerable; secure or protected against.Impartial unbiased; equitable; fair; just.Impassioned fervent; excited; animated; characterized by intense passion.Impeccable perfect; flawless; immaculate; not capable of doing wrong.Impeccant sinless; unerring.Imperturbable calm; unaffected; unmoved; incapable of being disturbed, distracted, agitated or excited.Impish teasingly or annoyingly playful.Important having crucial, important or relevant value; pressing; urgent.Impressive anything that is or creates remarkable or striking impression; appealing.Improved that has changed or been made better; enhanced.Improving getting or become better; beneficial; growing in quantity or quality.Improvisational using, made or done with whatever is available.

A clever, imaginative, humorous request can open closed doors and closed minds. Percy Ross TWEET THIS

In currently fashionable, popular, hot or in style.Incisive intelligently concise and analytical; decisive.Included confined; enclosed.Inclusive including a great deal or everything within its scope; inclosing; encircling.Incomparable so good or outstanding as to be beyond comparison; unsurpassed.Incomplex simple; uncompounded.Incontestable indisputable; certain; incontrovertible; true.Incontrovertible impossible to disprove or deny; unquestionable.Incorrupt unspoiled; free from immorality or corruption; pure.Incredible extraordinary good; amazing; astonishing; wonderful; awe-inspiring; fabulous; marvelous; unlikely.Inculpable innocent; blameless; faultless; free from guilt.Indefatigable tireless; extremely persistent; seemingly or incapable of being fatigued.Independent self-supporting; self-reliant; not dependent.Indestructible impossible to destroy; invincible; ageless or very long lasting.Indispensable essential; obligatory; unavoidable; inevitable; absolutely or vitally necessary.Indisputable undeniable; obviously or certainly true; incontrovertible.Individual special, particular or separate person or thing.Individualistic characterized by expressing individuality.Indivisible incapable of being divided, separated or split.Indomitable invincible; untamable; unconquerable; impossible to subdue.Indubitable unquestionable; evident; clearly or without doubt true.Industrious hard-working; diligent; clever.Inerrant infallible; free from error; unerring.Inexhaustible tireless; never wearying, consumed or used up.Infallible certain; sure; without fault, error or weakness.Infant newly formed or begun.Infinite boundless; unlimited; immense.Influential possessing or exerting influence; effective; potent.Informative instructive; tending to provide or increase knowledge.Informed knowledgeable; educated; instructed.Ingenious brilliant; intellectual; adroit; keen; characterized by inventive imagination, skill and brilliance.Inimitable matchless; unrivaled; incapable of being copied or imitated.Initiate introduced to something new; commenced; begun.Initiative serving or used to initiate; preliminary; introductory.Innocent free from guilt; not harmful; straightforward and true; pure; upright; lawful.Innovative characterized by creativity or the creation of new things or ideas.Innoxious pure; innocent; innocuous; harmless.Inquisitive very curious; very eager to investigate, research or acquire knowledge.Insightful having or showing insight; perceptive; having keen and depth intellect.Inspired affected, moved or animated highly by influence or inspiration.Inspiring stimulating; encouraging; animating; moving; exhilarating.Inspiriting cheerfully animating or encouraging.Instantaneous occurring, completed or done without perceptible delay.Instinctive driven or acted by impulse and without thinking; spontaneous.Instructive serving to instruct, inform or enlighten; conveying knowledge.Instrumental serving, acting or contributing as an aid or means; helpful; conductive; serviceable.Integral having or possessing everything essential; entire; complete; whole; constituent.Integrated united or formed into a whole; combined.Intellectual rational; clever; learned person.Intelligent mentally acute or bright; aware and knowledgeable; skillful.Intense extreme in degree, strength or size; excessive; ardent; fervent; deeply felt; profound.Intent closely directed or controlled; firmly fixed; concentrated; attentiveInteractive acting, working or influencing with each other; mutually active.Interconnected intertwined; connected at multiple levels, points or parts.Interested showing or having curiosity, concern or fascination.Interesting arousing, holding or exciting the attention.Internal within body or inside of something; inner; inherent; real; essential.Intertwined joined, twisted or twined together.Intimate personal; private; familiar; near; close; confidential; innermost.Intoxicating very stimulating or exciting.Intrepid fearless; bold; brave; courageous; undaunted.Intriguing mysterious; curious; interesting.Inventive creative, skillful or adept at inventing; quick or ready at contriving or expedients.Invigorated become or made fresh in spirits or vigor.Invigorating giving energy, strength or vitality.Invincible impossible to defeat, win, overcome or destroy; unconquerable.Inviolable uninjured; undefiled; uncorrupted; immune to attack, violation or assault.Inviting alluring; tempting; attractive.

Irrefragable incontrovertible; clearly right or true; indisputable.Irrefutable undeniable; indisputable; incontrovertible.Irreplaceable that which cannot be replaced or substituted.Irrepressible impossible to control, repress or restrain.Irreproachable free from or not open to blame or criticism; faultless.Irresistible impossible to resist; extremely attractive; overpowering.

Ivory composed or constructed of ivory or resembling ivory.

ps. See also positive verbs starting with i and positive nouns starting with i.

Adjectives That Start With J

Starting with JA

jacksonian

jacobean

jacobinic

jacobinical

jade

jaded

jagged

jaggy

jailed

jain

jainist

jamaican

jamesian

jammed

jangling

jangly

japanese

jarring

jaundiced

jaunty

javan

javanese

jawed

jawless

jazzy

Starting with JE

jealous

jeering

jeffersonian

jejune

jelled

jellied

jellylike

jerking

jerkwater

jerky

jesting

jesuit

jesuitic

jesuitical

jet

jetting

jeweled

jewelled

jewish

Starting with JI

jiggered

jihadi

jilted

jingling

jingly

jingoistic

jinxed

jittering

jittery

Starting with JO

jobless

jocose

jocular

jocund

joined

joint

jointed

joking

jolly

jolted

jolting

jolty

jordanian

journalistic

jovial

jovian

jowly

joyful

joyless

joyous

Starting with JU

jubilant

judaic

judaical

judgmental

judicable

judicial

judicious

jugular

juiceless

juicy

julian

jumbled

jumbo

jumentous

jumpy

jungian

jungly

junior

junoesque

jural

jurassic

juridic

juridical

jurisdictional

jurisprudential

juristic

just

justifiable

justificative

justificatory

justified

jutting

juvenile

juxtaposed

More Categories for the Adjectives Starting with J

The adjectives in this section all start with the letters J. These adjectives are organized into different categories including, Interesting Adjectives, Positive Adjectives to Describe a Person, Positive Adjectives to Describe an Event, Positive Adjectives to Describe a Place, Negative Adjectives to Describe a Person, Negative Adjectives to Describe an Event, Negative Adjectives to Describe a Place, Heroic Adjectives, Sporty Adjectives, Romantic Adjectives and Shortest/Longest Adjectives.

Interesting Adjectives

jovial: cheerful and friendly

–          she was in a jovial mood

judicial: of, by, or appropriate to a court or judge

–      a judicial inquiry into the allegations

jugular: relating to or located in the region of the neck or throat

–      jugular vein

juvenile: of, for, or relating to young people

–          juvenile crime

juxtaposed: placed side by side often for comparison

–        juxtaposed pictures

Positive Adjectives to Describe a Person

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          her jaunty mood

jocose: playful or humorous

–          a jocose kid

jocular: fond of or characterized by joking

–          she sounded in a jocular mood

jolly: happy and cheerful

–          he was a jolly man full of jokes

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–        she is judicious with clients

Positive Adjectives to Describe an Event

jocund: cheerful and lighthearted

–          a jocund wedding party

joint: shared, held, or made by two or more people, parties, or organizations together

–          sponsored a joint event

joyful: feeling, expressing, or causing great pleasure and happiness

–          a joyful occasion

joyous: full of happiness and joy

–          scenes of joyous celebration

jubilant: feeling or expressing great happiness and triumph

–          their jubilant victory

Positive Adjectives to Describe a Place

jamaican: of or relating to Jamaica

–          Jamaican island

japanese: of or relating to or characteristic of Japan or its people or their culture or language

–          Japanese restaurant

jesuitical: of or pertaining to the Jesuits, or to their principles and methods

–          Jesuitical monastery

jewish: of or relating to Jews or their culture or religion

–          Jewish temple

joinant: adjoining

–          joinant rooms

Negative Adjectives to Describe a Person

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–          he is jaded with the experience

–          he grew jealous of her success

jittery: nervous or unable to relax

–          caffeine makes me jittery

jobless: unemployed

–          she is jobless for 3 years

jumpy: anxious and uneasy

–          he was tired and jumpy

Negative Adjectives to Describe an Event

jeopardizing: involving potential loss or injury

–     that stupid prank could turn out to be a jeopardizing event in your academic career

jeopardous: perilous; hazardous

–        a jeopardous incident

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–          shallow, jerky, irregular breathing

jumbled: confused; mixed together in an messy way

–        jumbled weather forecast

junky: useless or of little value

–        junky debate

Negative Adjectives to Describe a Place

jagged: having a sharply uneven surface or outline

–          jagged cliffs

jammed: : extremely crowed or filled to capacity

–          the stadium is jammed with fans

jerkwater: small and remote and insignificant

–        a jerkwater college

jinxed: causing or accompanied by misfortune

–        jinxed house

jungly: overgrown with tropical vegetation

–        jungly backyard

Heroic Adjectives

judicious: having, showing, or done with good judgment or sense

–          judicious captain

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–          just stateman

Sporty Adjectives

jaunty: having or expressing a lively, cheerful, and self-confident manner

–          the jaunty champion

jiggish: resembling, or suitable for, a jig , or lively movement

–          jiggish player

Romantic Adjectives

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–          her jade eyes

jazzy: marked by conspicuous display

–        her jazzy appearance

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–          her shiny jet hair

–          a jeweled gown

joyous: full of happiness and joy

–          joyous relationship

Shortest Adjectives

jet: of the blackest black; similar to the color of jet or coal

–        jet hair

jade: of something having the color of jade; especially varying from bluish green to yellowish green

–        the jade bracelet

jain: relating to or characteristic of Jainism

–        jain gods

just: free from favoritism or self-interest or bias or deception; conforming with established standards or rules

–        just treatment

jaded: tired, bored, or lacking enthusiasm, typically after having had too much of something

–        jaded with the restaurant food

jaggy: having a sharply uneven surface or outline

–        jaggy lines

javan: of or relating to or characteristic of Java or its inhabitants or its language

–        javan dialect

jawed: of animals having jaws of a specified type

–        jawed creature

jazzy: marked by conspicuous display

–        jazzy outfit

jerky: characterized by abrupt stops and starts

–        jerky movement

Longest Adjectives

jurisprudential: relating to the science or philosophy of law or a system of laws

–          jurisprudential model

jurisdictional: restricted to the geographic area under a particular jurisdiction

–          jurisdictionallimits of a state

justificative: attempting to justify or defend in speech or writing

–          justificative documents

justificatory: providing justification

–          a justificatory conception of liberalism

jeffersonian: relating to or characteristic of Thomas Jefferson or his principles or theories

–          Jeffersonian democracy

journalistic: of or relating to or having the characteristics of journalism

–          journalistic writing

jacobinical: of or relating to the Jacobins of the French Revolution

–          Jacobinical terrorism

justifiable: capable of being justified

–          justifiable homicide

jacksonian: of or pertaining to Andrew Jackson or his presidency or his concepts of popular democracy

–          jacksonian economic policy

jesuitical: having qualities characteristic of Jesuits or Jesuitism

–          Jesuitical education

Please Share

Adjectives That Start With S

Starting with SA

sabahan

sabbatarian

sabbatic

sabbatical

sabertoothed

sabine

sable

saccadic

saccharine

sacculate

sacculated

sacerdotal

sacked

saclike

sacral

sacramental

sacred

sacrificeable

sacrificial

sacrilegious

sacrosanct

sad

saddled

sadducean

sadistic

sadomasochistic

safe

sagacious

sage

sagging

sagittal

sagittate

sagittiform

saharan

said

sainted

saintlike

saintly

salable

salacious

salamandriform

salaried

saleable

salient

salientian

saliferous

saline

salivary

sallow

salmon

salt

salted

saltish

saltlike

salty

salubrious

salutary

salvadoran

salvadorean

salvageable

salverform

salvific

salving

same

samoan

sanative

sanctified

sanctimonious

sanctionative

sanctioned

sanctioning

sandaled

sandalled

sandlike

sandpapery

sandy

sane

sanguinary

sanguine

sanguineous

sanious

sanitary

sanitised

sanitized

sapid

sapiens

sapient

sapiential

sapless

saponaceous

saponified

saporous

sapphic

sapphire

sapphirine

sappy

saprobic

saprophagous

saprophytic

saprozoic

sarawakian

sarcastic

sarcoid

sarcolemmal

sarcolemmic

sarcolemnous

sarcosomal

sardinian

sardonic

sartorial

sassy

satanic

satellite

satiable

satiate

satiated

satiny

satiric

satirical

satisfactory

satisfiable

satisfied

satisfying

saturated

saturnine

satyric

satyrical

saucy

saudi

saurian

saute

sauteed

savage

saved

saving

savorless

savory

savourless

savoury

saxatile

saxicoline

saxicolous

saxon

Starting with SC

scabby

scabrous

scalable

scalar

scaled

scaleless

scalelike

scalene

scaley

scalic

scalloped

scaly

scandalmongering

scandalous

scandent

scandinavian

scant

scanty

scaphoid

scapose

scapular

scapulohumeral

scarce

scarecrowish

scared

scarlet

scarred

scary

scathing

scatological

scatterbrained

scattered

scattershot

scatty

scenic

scented

scentless

sceptered

sceptical

sceptred

scheduled

schematic

scheming

schismatic

schismatical

schizoid

schizophrenic

schmaltzy

schmalzy

scholarly

scholastic

schoolboyish

schoolgirlish

schoolwide

sciatic

scientific

scintillant

scintillating

sciolistic

sclerosed

sclerotic

scopal

scorbutic

scorched

scorching

scoreless

scorned

scornful

scotch

scotomatous

scots

scottish

scoundrelly

scoured

scowling

scrabbly

scraggly

scraggy

scrambled

scrappy

scratchy

scrawny

screaky

screaming

screechy

screwball

screwy

scrimpy

scrimy

scripted

scriptural

scrivened

scrofulous

scrotal

scrub

scrubbed

scrubby

scruffy

scrumptious

scrupulous

sculpted

sculptural

sculptured

sculpturesque

scummy

scurfy

scurrilous

scurrying

scurvy

scythian

Starting with SE

seaborne

seafaring

seagirt

seagoing

sealed

seamanlike

seamanly

seamed

seamless

seamy

sear

searching

seared

searing

seasick

seasonable

seasonal

seasoned

seated

seaward

seaworthy

sebaceous

sec

secluded

second

secondary

secondhand

secret

secretarial

secretive

secretory

sectarian

sectional

sectioned

sectorial

secular

secure

sedate

sedative

sedentary

sedgelike

sedgy

sedimentary

seditious

seductive

sedulous

seeable

seeded

seedless

seedy

seeing

seeming

seemly

seeping

seething

segmental

segmented

segregated

seismal

seismic

seismologic

seismological

select

selected

selective

self

selfish

selfless

selfsame

seljuk

sellable

semantic

semestral

semestrial

semiabstract

semiannual

semiaquatic

semiarid

semiautobiographical

semiautomatic

semicentenary

semicentennial

semicircular

semicomatose

semiconducting

semiconductive

semiconscious

semidark

semidetached

semiempirical

semiformal

semihard

semiliquid

semiliterate

semilunar

semimonthly

seminal

seminiferous

seminude

semiofficial

semiopaque

semiotic

semiotical

semiparasitic

semipermanent

semipermeable

semipolitical

semiprecious

semiprivate

semipublic

semirigid

semiskilled

semisoft

semisolid

semisweet

semisynthetic

semite

semiterrestrial

semitic

semitransparent

semitropic

semitropical

semiweekly

sempiternal

senatorial

senecan

senegalese

senescent

senile

senior

sensate

sensational

sensationalistic

sensed

senseless

sensible

sensitised

sensitising

sensitive

sensitized

sensitizing

sensorial

sensorimotor

sensorineural

sensory

sensual

sensuous

sent

sentential

sententious

sentient

sentimental

sepaline

sepaloid

separable

separate

separated

separatist

separative

septal

septate

septic

septicemic

septrional

septuple

sepulchral

sequent

sequential

sequestered

sequined

seraphic

seraphical

serbian

sere

serendipitous

serene

serflike

serial

sericeous

sericultural

seriocomic

seriocomical

serious

serologic

serological

serous

serpentine

serrate

serrated

serried

serrulate

serviceable

servile

servo

servomechanical

sesquipedalian

sessile

set

setaceous

setose

settled

seven

sevenfold

seventeen

seventeenth

seventh

seventieth

seventy

severable

several

severe

severed

sewed

sewn

sexagenarian

sexagesimal

sexed

sexist

sexless

sextuple

sexual

sexy

seychellois

Starting with SH

shabby

shackled

shaded

shadowed

shadowy

shady

shagged

shaggy

shakable

shakeable

shakedown

shaken

shakespearean

shakespearian

shaky

shallow

sham

shamanist

shamanistic

shambolic

shamed

shamefaced

shameful

shameless

shaped

shapeless

shapely

shaping

shared

sharing

sharp

sharpened

shattered

shattering

shatterproof

shaved

shaven

shavian

sheared

sheathed

shed

sheeny

sheepish

sheeplike

sheer

sheetlike

shelflike

shelfy

shelled

shellproof

sheltered

shelvy

shielded

shifting

shiftless

shifty

shimmery

shingly

shining

shinto

shintoist

shintoistic

shiny

shipboard

shipshape

shirty

shivering

shivery

shoaly

shockable

shocked

shocking

shod

shodden

shoddy

shoed

shoeless

shona

shopsoiled

shopworn

shoreward

shorn

short

shortened

shorthand

shortish

shortsighted

shot

shouldered

shouted

showery

showy

shredded

shrewd

shrewish

shrieked

shrill

shrimpy

shrinkable

shriveled

shrivelled

shrubby

shrunken

shuddering

shuddery

shuha

shut

shuttered

shy

Starting with SI

siamese

siberian

sibilant

sibyllic

sibylline

sicilian

sick

sickening

sickish

sickly

side

sidearm

sidelong

sidereal

sidesplitting

sideways

sighted

sightless

sightly

sigmoid

sigmoidal

sign

signal

signed

significant

significative

sikh

silenced

silent

siliceous

silicious

silken

silklike

silky

silly

silty

silvan

silver

silverish

silvern

silvery

simian

similar

simple

simplex

simplistic

simulated

simultaneous

sincere

sinewy

sinful

singable

singaporean

singhalese

singing

single

singsong

singular

sinhala

sinhalese

sinister

sinistral

sinistrorsal

sinistrorse

sinitic

sinkable

sinless

sinning

sintered

sinuate

sinuous

sinusoidal

siouan

sissified

sissy

sissyish

sisterlike

sisterly

sisyphean

sitting

situated

six

sixfold

sixpenny

sixteen

sixteenth

sixth

sixtieth

sixty

sizable

size

sizeable

sized

sizzling

Starting with SK

skanky

skeletal

skeptical

sketchy

skew

skewed

skilful

skilled

skillful

skim

skimmed

skimpy

skinless

skinned

skinnerian

skinny

skint

skintight

skirting

skittish

skyward

Starting with SL

slack

slain

slaked

slanderous

slangy

slanted

slanting

slapdash

slaphappy

slapstick

slashed

slashing

slatey

slatternly

slaty

slaughterous

slav

slaveholding

slaveless

slavelike

slavic

slavish

slavonic

sleazy

sleek

sleeping

sleepless

sleepy

sleepyheaded

sleety

sleeved

sleeveless

slender

sliced

sliding

slight

slighting

slim

slimed

slimy

slippered

slippery

slipping

slippy

slipshod

slithering

slithery

slivery

sloped

sloping

slopped

sloppy

sloshed

slothful

slouchy

sloughy

slovakian

slovenian

slovenly

slow

slowgoing

slubbed

sluggish

sluicing

slumberous

slumbery

slumbrous

slummy

slurred

slushy

sly

Starting with SM

small

smaller

smallish

smarmy

smart

smashed

smashing

smelling

smelly

smiling

smitten

smoggy

smoked

smokeless

smoking

smoky

smoldering

smooth

smoothbore

smoothed

smoothened

smothered

smothering

smouldering

smudgy

smug

smuggled

smutty

Starting with SN

snafu

snakelike

snaky

snappish

snappy

snarky

snarled

snarly

snazzy

sneak

sneaking

sneaky

sneering

sneezy

snide

sniffly

sniffy

snobbish

snobby

snoopy

snooty

snorty

snotty

snowbound

snowy

snub

snuff

snuffling

snuffly

snug

snuggled

Starting with SO

soaked

soapy

soaring

sober

sobering

sobersided

sociable

social

socialised

socialist

socialistic

socialized

societal

sociobiologic

sociobiological

sociocultural

socioeconomic

sociolinguistic

sociological

sociopathic

socratic

sodden

sodding

soft

softened

softening

softheaded

softhearted

softish

soggy

soigne

soignee

soiled

solanaceous

solar

sold

soldierlike

soldierly

sole

soled

soleless

solemn

solicitous

solid

solidified

solitary

solo

solomonic

soluble

solvable

solved

solvent

somali

somalian

somatic

somatogenetic

somatogenic

somatosensory

somber

sombre

some

sometime

somniferous

somnific

somnolent

sonant

songful

songlike

sonic

sonorous

sonsie

sonsy

soothing

sooty

sophistic

sophistical

sophisticated

sophomore

soporiferous

soporific

soppy

sopranino

soprano

sorbed

sorbefacient

sorcerous

sordid

sore

sororal

sorrel

sorrowful

sorrowing

sorry

sorted

soteriological

sotho

sottish

soughing

sought

soulful

soulless

sound

soundable

sounding

soundless

soundproof

soupy

sour

soured

sourish

soused

south

southbound

southeast

southeasterly

southeastern

southeastward

southerly

southern

southernmost

southmost

southward

southwest

southwesterly

southwestern

southwestward

sovereign

soviet

sown

sozzled

Starting with SP

spaced

spacey

spacial

spaciotemporal

spacious

spacy

spangled

spangly

spanish

spanking

spare

sparing

sparkling

sparkly

sparse

spartan

spasmodic

spastic

spatial

spatiotemporal

spattered

spatulate

spavined

spayed

speakable

speaking

special

specialised

specialistic

specialized

specifiable

specific

specified

specious

specked

speckled

speckless

spectacled

spectacular

spectral

spectrographic

spectrometric

spectroscopic

spectroscopical

specular

speculative

speechless

speedy

spellbinding

spellbound

spendable

spendthrift

spent

spermatic

spermicidal

spermous

spheric

spherical

spheroidal

sphingine

spic

spicate

spick

spicy

spiderlike

spiderly

spidery

spiffing

spiffy

spiked

spikelike

spiky

spinal

spindly

spineless

spinnable

spinnbar

spinose

spinous

spiny

spiral

spiraling

spirant

spirited

spiritless

spiritous

spiritual

spiritualist

spiritualistic

spirituous

spiteful

splanchnic

splashed

splashy

splattered

splay

splayfoot

splayfooted

splendid

splendiferous

splenetic

splenic

splinterless

splinterproof

splintery

split

splitting

splotched

spoilable

spoiled

spoilt

spoken

spondaic

spongelike

spongy

spontaneous

spooky

sporadic

sporogenous

sporting

sportive

sportsmanlike

sporty

spotless

spotted

spotty

spousal

spouting

sprawling

sprawly

spread

sprigged

sprightly

springless

springlike

springy

sprouted

spruce

spry

spumy

spunky

spurious

spurned

spurting

Starting with SQ

squab

squabby

squalid

squalling

squally

squamulose

squandered

square

squared

squarish

squashed

squashy

squat

squatty

squawky

squeaking

squeaky

squealing

squeamish

squeezable

squelched

squiffy

squiggly

squinched

squint

squinting

squinty

squirting

squishy

Starting with ST

stabbing

stabile

stabilised

stabilising

stabilized

stabilizing

stable

staccato

stacked

staged

stagey

stagflationary

staggering

stagnant

stagy

staid

stainable

stained

stainless

stale

stalemated

stalinist

stalked

stalkless

stalwart

staminate

standard

standardised

standardized

standby

standing

standoffish

standpat

stannic

stannous

staphylococcal

staple

star

starboard

starchless

starchlike

starchy

staring

stark

starkers

starless

starlike

starlit

starred

starring

starry

starting

startled

startling

starved

starving

statant

stated

stateless

stately

statesmanlike

statesmanly

statewide

static

stationary

statistical

stative

statuary

statuesque

statute

statutory

staunch

steadfast

steadied

steady

steadying

stealthy

steamed

steaming

steamy

stearic

steely

steep

steepish

steerable

stellar

stellate

stemless

stemmatic

stemmed

stenographic

stenographical

stenosed

stenotic

stentorian

stepwise

stereo

stereophonic

stereoscopic

stereotyped

stereotypic

stereotypical

sterile

sterilised

sterilized

sterling

stern

sternal

sternutative

sternutatory

steroidal

stertorous

stewed

sticking

sticky

stiff

stifled

stifling

stigmatic

still

stillborn

stilly

stilted

stimulant

stimulated

stimulating

stimulative

stinging

stingless

stingy

stinking

stinky

stinting

stipendiary

stippled

stipulatory

stirred

stirring

stitched

stochastic

stock

stocked

stockinged

stocky

stodgy

stoic

stoical

stoichiometric

stolid

stoloniferous

stomachal

stomachic

stomatal

stomatous

stone

stoned

stoneless

stonelike

stony

stonyhearted

stooped

stooping

stoppable

stopped

stoppered

storeyed

storied

stormbound

stormproof

stormy

stout

stouthearted

stovepiped

straggling

straggly

straight

straightarrow

straightaway

straightforward

straightlaced

strained

straining

strait

straitlaced

stranded

strange

strangled

strapless

straplike

strapping

strategic

strategical

stratified

stravinskian

stravinskyan

straw

stray

straying

streaked

streaky

streaming

streamlined

streetwise

strengthened

strenuous

strep

streptococcal

streptococcic

stressed

stressful

stretch

stretchable

stretched

stretchy

striate

stricken

strict

strident

strikebound

striking

stringent

stringy

striped

stripped

stripy

strong

stroppy

struck

structural

structured

struggling

strung

stubbled

stubbly

stubborn

stubby

stuck

studded

studied

studious

stuffed

stuffy

stumpy

stung

stunned

stunning

stunted

stupefied

stupefying

stupendous

stupid

stuporous

sturdy

stygian

styleless

stylised

stylish

stylistic

stylized

styptic

Starting with SU

suasible

suave

subacid

subacute

subalpine

subaltern

subaquatic

subaqueous

subarctic

subartesian

subatomic

subclavian

subclinical

subconscious

subcortical

subcutaneous

subduable

subdued

subdural

subfusc

subgross

subhuman

subjacent

subject

subjective

subjugable

subjugated

subjunctive

sublimate

sublimated

sublime

sublimed

subliminal

sublingual

subliterary

sublittoral

sublunar

sublunary

submarine

submerged

submergible

submersed

submersible

submissive

subnormal

subocean

suboceanic

subocular

suborbital

subordinate

subordinating

subordinative

subscribed

subscript

subsequent

subservient

subsidiary

subsidised

subsidized

subsonic

substandard

substantial

substantiating

substantiative

substantival

substantive

substitutable

substitute

subsurface

subterminal

subterranean

subterraneous

subtle

subtractive

subtropic

subtropical

suburban

suburbanised

suburbanized

subversive

succeeding

successful

successive

succinct

succinic

succulent

such

suchlike

suckled

suctorial

sudanese

sudden

sudorific

sudsy

suety

sufferable

suffering

sufficient

suffocating

suffocative

suffrutescent

suffusive

sufi

sugared

sugarless

sugary

suggestible

suggestive

suicidal

suitable

suited

sulcate

sulfuretted

sulfuric

sulfurized

sulfurous

sulky

sullen

sulphuretted

sulphuric

sulphurous

sultry

sumatran

sumerian

summary

summational

summative

summery

sumptuary

sumptuous

sunbaked

sunburned

sunburnt

sundried

sundry

sunk

sunken

sunless

sunlit

sunny

sunrise

sunset

sunstruck

suntanned

super

superable

superabundant

superannuated

superb

supercharged

supercilious

supercritical

supererogatory

superfatted

superficial

superfine

superfluous

superhuman

superimposed

superincumbent

superior

superjacent

superlative

superlunar

superlunary

supernal

supernatant

supernatural

supernaturalist

supernaturalistic

supernormal

supernumerary

superordinate

superpatriotic

superposable

supersaturated

superscript

supersensitised

supersensitive

supersensitized

supersonic

superstitious

supervised

supervisory

supine

supperless

supple

supplemental

supplementary

suppliant

supplicant

supplicatory

supportable

supported

supporting

supportive

supposable

supposed

suppositional

suppositious

supposititious

suppressed

suppressive

suppurative

supranational

supranormal

supraocular

supraorbital

suprasegmental

supreme

surd

sure

surefooted

surface

surficial

surgical

surging

surly

surmisable

surmountable

surmounted

surpassing

surpliced

surplus

surprised

surprising

surreal

surrealistic

surreptitious

surrogate

surrounded

surrounding

surviving

susceptible

suspect

suspected

suspended

suspenseful

suspensive

suspicious

sustainable

sustained

sustentacular

susurrant

susurrous

Starting with SV

svelte

Starting with SW

swagger

swaggering

swampy

swank

swanky

swart

swarthy

swashbuckling

swayback

swaybacked

swazi

swedish

sweeping

sweet

sweetened

sweetheart

sweetish

swell

swelled

sweltering

sweltry

swept

sweptback

sweptwing

swift

swimming

swingeing

swinging

swingy

swinish

swish

swishy

swiss

swollen

swooning

swordlike

sworn

Starting with SY

sybaritic

sycophantic

syllabic

syllabled

syllogistic

sylphic

sylphlike

sylvan

symbiotic

symbolic

symbolical

symmetric

symmetrical

sympathetic

sympathomimetic

sympatric

sympetalous

symphonic

symphonious

symptomatic

symptomless

synaesthetic

synaptic

syncarpous

syncategorematic

synchronal

synchronic

synchronised

synchronized

synchronous

synclinal

syncopated

syncretic

syncretical

syncretistic

syncretistical

syndetic

synecdochic

synecdochical

synergetic

synergistic

synesthetic

synoecious

synoicous

synonymous

synoptic

synoptical

synovial

synsemantic

syntactic

syntactical

syntagmatic

synthetic

synthetical

syphilitic

syrian

syrupy

systematic

systemic

systolic

Interesting Categories for the Adjectives Starting with S

Heroic Adjectives list is also provided which consists of adjectives that appropriately describes a hero/heroine or their heroic deeds. On the other hand, the Sporty Adjectives category includes adjectives that are commonly used to modify an athletic person or a person who loves to engage in physical activities. Moreover, the Romantic Adjectives list is composed of descriptive words that are usually used to convey romantic love or to describe a special someone. Finally, the Shortest/ Longest Adjectives categories are composed of adjectives that have the least and the most number of letters.

Adjectives that Start with S

Interesting Adjectives

sacrosanct:regarded as too important or valuable to be interfered with

–          the individual’s right to work has been upheld as sacrosanct

salacious:  treating sexual matters in an indecent way and typically conveying undue interest in or enjoyment of the subject

–          salacious stories

sallow: (of a person’s face or complexion) of an unhealthy yellow or pale brown color

–          dull and sallow face

salubrious: health-giving; healthy.

–          salubrious weather

sanctimonious: making a show of being morally superior to other people.

–          what happened to all the sanctimonious talk about putting his family first?

svelte: slender and elegant

–          a svelte young woman

Positive Adjectives to Describe a Person

sagacious: having or showing keen mental discernment and good judgment; shrewd.

–          they were sagacious enough to avoid any outright confrontation

sane: of sound mind; not mad or mentally ill

–          hard work kept me sane

scholarly: having or showing knowledge, learning, or devotion to academic pursuits

–          he is a scholarly man

scintillating: brilliantly and excitingly clever or skillful

–          the audience loved his scintillating wit

scrupulous:  diligent, thorough, and extremely attentive to details

–          a scrupulous researcher

supportive: providing encouragement or emotional help

–          the staff are extremely supportive of each other

Positive Adjectives to Describe an Event

salient: most noticeable or important

–          it succinctly covered all the salient points of the case

salutary:  producing good effects; beneficial

–          a salutary reminder of where we came from

satisfactory: fulfilling expectations or needs; acceptable, though not outstanding or perfect

–          the satisfactory performance

scholastic: of or concerning schools and education

–          scholastic achievement

sensational: causing great public interest and excitement

–          a sensational court trial

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way

–          a spectacular show

Positive Adjectives to Describe a Place

sacred: connected with God (or the gods) or dedicated to a religious purpose and so deserving veneration

–          sacred mountain

safe:  affording security or protection

–          put it in a safe place

sanitary: hygienic and clean

–          their kitchen is sanitary

scenic: providing or relating to views of impressive or beautiful natural scenery

–          the scenic route to Brussels

significant: sufficiently great or important to be worthy of attention; noteworthy

–          a significant historical site

spacious: having ample space

–          a spacious room

Negative Adjectives to Describe a Person

sarcastic: marked by or given to using irony in order to mock or convey contempt

–          his sarcastic remarks

sardonic: grimly mocking or cynical

–          Starkey attempted a sardonic smile

scornful: feeling or expressing contempt or derision

–          the justices have been scornful of the government’s conduct

scraggly: ragged, thin, or untidy in form or appearance

–          his scraggly appearance

scrawny: unattractively thin and bony

–          she is a scrawny teenager

surly: bad-tempered and unfriendly

–          he left with a surly expression

Negative Adjectives to Describe an Event

sad: causing or characterized by sorrow or regret; unfortunate and regrettable

–          a sad homecoming

scandalous: causing general public outrage by a perceived offense against morality or law

–          a series of scandalous liaisons

scurrilous: making or spreading scandalous claims about someone with the intention of damaging their reputation

–          a scurrilous interview

sinister: giving the impression that something harmful or evil is happening or will happen

–          there was something sinister about that murmuring voice

strenuous: requiring or using great exertion

–          strenuous exercise

stressful: causing mental or emotional stress

–          corporate finance work can be stressful

Negative Adjectives to Describe a Place

scary: frightening; causing fear

–          a scary cemetery

semiarid: characterized by very little annual rainfall; very dry

–          semiarid region

smelly: having a strong or unpleasant smell

–          smelly bathroom

spooky: sinister or ghostly in a way that causes fear and unease

–          a spooky house

stormy: characterized by strong winds and usually rain, thunder, lightning, or snow

–          a stormy sea

strange: unusual or surprising in a way that is unsettling or hard to understand; unfamiliar or alien

–          a strange bazaar

Heroic Adjectives

selfless: concerned more with the needs and wishes of others than with one’s own; unselfish

–          his act of selfless devotion

spirited: full of energy, enthusiasm, and determination

–      a spirited campaigner for women’s rights

spectacular: beautiful in a dramatic and eye-catching way.

–          spectacular mountain scenery

steadfast: resolutely or dutifully firm and unwavering

–          his steadfast loyalty to the country

strong: having the power to move heavy weights or perform other physically demanding tasks

–      a strong knight

superior: higher in rank, status, or quality

–          a superior officer

sympathetic: feeling, showing, or expressing sympathy

–          the sympathetic guardian

Sporty Adjectives

sinewy: lean and muscular

–          the sinewy runner

skillful: having or showing skill

–          a skillful goalkeeper

speedy: moving quickly

–          a speedy midfielder

sprightly: lively; full of energy

–          a sprightly striker

stunning: extremely impressive

–          the boxer’s stunning uppercut

superb: excellent

–      the gymnast’s superb routine

swift: moving or capable of moving at high speed

–          his swift movements

Romantic Adjectives

sassy: lively, bold, and full of spirit; cheeky

–          she’s a sassy girl

scrumptious: very attractive

–      she is a scrumptious honey

seductive: tempting and attractive; enticing.

–          a seductive voice

showy: having a striking appearance or style, typically by being excessively bright or colorful

–          her showy outfit

slender: gracefully thin

–          her slender neck

sweet:  pleasant and kind or thoughtful

–          sweet girlfriend        

Shortest Adjectives

sad:bad; unfortunate

–      a sad decision

sec:(of champagne) moderately dry

–          a sec champagne

set:fixed and unmoving

–          with eyes set in a fixed glassy stare

shy:wary and distrustful; disposed to avoid persons or things

–          shy of strangers

six:denoting a quantity consisting of six items or units

–          six times

sly:marked by skill in deception

–          sly men often pass for wise

safe:free from danger or the risk of harm

–          a safe trip

sage:having wisdom that comes with age and experience

–          a sage old man

said:being the one previously mentioned or spoken of

–          said party has denied the charges

salt: (of speech) painful or bitter

–          a salt apology

Longest Adjectives

semiautobiographical: of or relating to a work that combines autobiography and fiction

–          a semiautobiographical novel

supernaturalistic: of or relating to supernaturalism

–          supernaturalistic beliefs

scandalmongering: typical of tabloids

–          editor of a scandalmongering journal

sensationalistic: typical of tabloids

–          a sensationalistic news feature

syncategorematic: of a term that cannot stand as the subject or (especially) the predicate of a proposition but must be used in conjunction with other terms

–          `or’ is a syncategorematic term

sadomasochistic: of or relating to sadomasochism

–          sadomasochistic sexual practices

semiterrestrial: chiefly but not exclusively terrestrial

–          semiterrestrial organisms

semitransparent: allowing light to pass through diffusely

–          semitransparent curtains at the windows

servomechanical: of or involving servomechanisms

–          a servomechanical device

sociobiological: of or relating to sociobiology

–          sociobiological factors

Please Share

Bạn đang xem bài viết Adjectives That Start With I trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!