Xem Nhiều 3/2023 #️ Adjectives That Start With D # Top 12 Trend | Trucbachconcert.com

Xem Nhiều 3/2023 # Adjectives That Start With D # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Adjectives That Start With D mới nhất trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Starting with DA

dabbled

dacitic

dactylic

daedal

daft

daily

dainty

daisylike

dalmatian

damaged

damaging

damascene

damask

damn

damnable

damnatory

damned

damning

damp

dampish

danceable

dandified

dandy

dandyish

dangerous

danish

dank

dantean

dantesque

dapper

dappled

daredevil

daring

dark

darkened

darkening

darkish

darkling

darling

darned

darwinian

dashed

dashing

dastard

dastardly

datable

dateable

dated

dateless

daughterly

daunted

daunting

dauntless

daylong

dazed

dazzled

dazzling

Starting with DE

dead

deadened

deadening

deadlocked

deadly

deadpan

deaf

deafened

deafening

dear

deathless

deathlike

deathly

debased

debasing

debatable

debauched

debile

debilitated

debilitating

debilitative

debonair

debonaire

deboned

debonnaire

decadent

decalescent

decapitated

decasyllabic

decayable

decayed

deceased

deceitful

decent

decentralised

decentralising

decentralized

decentralizing

deceptive

decided

deciding

deciduous

decimal

decipherable

deciphered

decisive

deckled

declamatory

declarable

declarative

declaratory

declared

declassified

declivitous

decollete

decomposable

decompositional

decompound

deconsecrated

deconstructionist

decorated

decorative

decorous

decreased

decreasing

decreed

decrepit

decrescendo

decumbent

decurved

decussate

dedicated

dedifferentiated

deducible

deductible

deductive

deep

deepening

defamatory

defeasible

defeated

defective

defenceless

defendable

defending

defenseless

defensible

defensive

deferent

deferential

defervescent

defiant

deficient

defiled

definable

defined

definite

definitive

deflated

deflationary

deflective

defoliate

defoliated

deformational

deformed

deft

defunct

degage

degenerate

degenerative

degraded

degrading

degressive

dehiscent

dehumanised

dehumanized

dehydrated

deictic

deific

deist

deistic

dejected

delayed

delectable

deleterious

deliberate

deliberative

delible

delicate

delicious

delighted

delightful

delimited

delineate

delineated

delineative

delinquent

deliquescent

delirious

deliverable

delphian

delphic

deltoid

delusional

delusive

delusory

deluxe

demagogic

demagogical

demanding

demeaning

demented

democratic

demode

demographic

demolished

demoniac

demoniacal

demonic

demonstrable

demonstrated

demonstrative

demoralised

demoralising

demoralized

demoralizing

demosthenic

demotic

demulcent

demure

demythologised

demythologized

denary

denatured

denaturised

denaturized

dendriform

dendritic

dendroid

dendroidal

deniable

denigrating

denigrative

denigratory

denominational

denotative

denotive

dense

dental

dentate

dented

denticulate

denudate

denuded

denumerable

denunciative

denunciatory

departed

departmental

dependable

dependant

dependent

depicted

depictive

depilatory

depilous

depletable

depleted

deplorable

depopulated

depraved

deprecating

deprecative

deprecatory

depreciating

depreciative

depreciatory

depressant

depressed

depressing

deprived

deranged

derelict

derisive

derisory

derivable

derivational

derivative

derived

dermal

dermatologic

dermatological

dermic

derogative

derogatory

descendant

descendent

descending

describable

described

descriptive

desecrated

desegrated

desensitising

desensitizing

deserted

deserved

deserving

desiccate

desiccated

designate

designative

designed

designing

desirable

desired

desirous

deskbound

desolate

despairing

desperate

despicable

despised

despiteful

despoiled

despondent

despotic

despotical

destined

destitute

destroyable

destroyed

destructible

destructive

desultory

detachable

detached

detailed

detectable

detected

detergent

determinable

determinant

determinate

determinative

determined

determining

deterministic

deterrent

detersive

detestable

detested

detonative

detractive

detrimental

deuced

deuteranopic

devalued

devastating

developed

developing

developmental

deviant

deviate

devilish

devious

devoid

devoted

devotional

devouring

devout

deweyan

dewy

dexter

dexterous

dextral

dextrorotary

dextrorotatory

dextrorsal

dextrorse

dextrous

Starting with DI

diabatic

diabetic

diabolic

diabolical

diachronic

diacritic

diacritical

diadromous

diagnosable

diagnostic

diagonal

diagonalizable

diagrammatic

diagrammatical

dialectal

dialectic

dialectical

diamagnetic

diamantine

diametral

diametric

diametrical

dianoetic

diaphanous

diaphoretic

diaphyseal

diaphysial

diarrheal

diarrheic

diarrhetic

diarrhoeal

diarrhoeic

diarrhoetic

diastolic

diatomic

diatonic

diazo

dicarboxylic

dicey

dichotomous

dichromatic

dickensian

dickey

dicky

diclinous

dicotyledonous

dictated

dictatorial

dictyopteran

didactic

didactical

diestrous

diestrual

dietary

dietetic

dietetical

different

differentiable

differential

differentiated

difficult

diffident

diffuse

diffused

diffusing

diffusive

digestible

digestive

dighted

digital

digitate

digitigrade

dignified

dignifying

digressive

dilapidated

dilatory

dilettante

dilettanteish

dilettantish

diligent

dilute

diluted

diluvial

diluvian

dim

dimensional

dimensioning

diminished

diminishing

diminuendo

diminutive

dimmed

dimorphic

dimorphous

dingy

dinky

diocesan

dioecian

dioecious

dioestrous

dioestrual

dionysian

diploid

diplomatic

diplomatical

dipolar

dipped

dipterous

dipylon

dire

direct

directed

directing

directional

directionless

directive

direful

dirigible

dirt

dirty

disabled

disabling

disabused

disaffected

disagreeable

disappointed

disappointing

disapproving

disarming

disarranged

disarrayed

disastrous

disavowable

disbelieving

discalceate

discalced

discarded

discernable

discernible

discerning

discharged

disciform

disciplinal

disciplinary

disciplined

disclike

disclosed

discoid

discoidal

discombobulated

discomfited

discomposed

discomycetous

disconcerted

disconcerting

disconfirming

disconnected

disconsolate

discontent

discontented

discontinued

discontinuous

discordant

discorporate

discouraged

discouraging

discourteous

discoverable

discovered

discreditable

discredited

discreet

discrepant

discrete

discretional

discretionary

discriminable

discriminate

discriminating

discriminative

discriminatory

discursive

disdainful

diseased

disembodied

disenchanted

disenchanting

disenfranchised

disentangled

disfigured

disfranchised

disgraced

disgraceful

disgruntled

disguised

disgusted

disgustful

disgusting

disharmonious

disheartened

disheartening

dished

disheveled

dishevelled

dishonest

dishonorable

dishonored

dishonourable

dishy

disillusioned

disillusioning

disinclined

disinfectant

disingenuous

disinherited

disintegrable

disintegrative

disinterested

disjoined

disjoint

disjointed

disjunct

disjunctive

disklike

dislikable

disliked

dislocated

dislogistic

disloyal

dismal

dismantled

dismayed

dismaying

dismissed

dismissible

dismissive

disobedient

disobliging

disordered

disorderly

disorganised

disorganized

disoriented

disorienting

disparaging

disparate

dispassionate

dispensable

dispensed

dispersed

dispersive

dispirited

dispiriting

displeased

displeasing

disposable

disposed

dispossessed

disproportional

disproportionate

disputable

disputatious

disputative

disputed

disqualified

disqualifying

disquieted

disquieting

disregarded

disreputable

disrespectful

disrupted

disruptive

dissatisfactory

dissatisfied

dissected

disseminative

dissentient

dissenting

dissentious

dissident

dissilient

dissimilar

dissimulative

dissipated

dissociable

dissociative

dissoluble

dissolute

dissolvable

dissolved

dissonant

dissuasive

distaff

distal

distant

distasteful

distensible

distinct

distinctive

distinguishable

distinguished

distortable

distorted

distracted

distrait

distraught

distressed

distressful

distressing

distributed

distributional

distributive

distrustful

disturbed

disturbing

disunited

disused

disyllabic

dithyrambic

diurnal

divalent

divergent

diverging

divers

diverse

diversified

diversionary

diverted

diverting

dividable

divided

divinatory

divine

divisible

divisional

divisive

divorced

dizygotic

dizygous

dizzy

Starting with DJ

djiboutian

Starting with DO

doable

docile

doctoral

doctorial

doctrinaire

doctrinal

documental

documentary

documented

doddering

doddery

dodgy

dogged

dogging

doglike

dogmatic

dogmatical

dolabrate

dolabriform

doleful

dolichocephalic

dolichocranial

dolichocranic

dolomitic

dolorous

dolourous

doltish

domed

domestic

domesticated

domiciliary

dominant

dominated

dominating

domineering

dominical

dominican

donatist

done

donnean

donnian

donnish

doomed

doped

dopey

dopy

dorian

doric

dormant

dormie

dormy

dorsal

dorsoventral

dosed

dostoevskian

dostoyevskian

doting

dotted

dotty

double

doubled

doubtful

doubting

doughy

dour

dovish

dowdy

dowered

dowerless

down

downbound

downcast

downfield

downhearted

downhill

downlike

downmarket

downright

downscale

downstage

downstair

downstairs

downstream

downtown

downtrodden

downward

downwind

downy

dozen

dozy

Starting with DR

drab

draconian

drafty

dragging

draggled

drained

draining

dramatic

dramaturgic

dramaturgical

draped

drastic

draughty

drawn

dread

dreaded

dreadful

dreamed

dreamless

dreamlike

dreamy

drear

dreary

drenched

dress

dressed

dressy

dried

drifting

drilled

drinkable

dripless

drippy

driven

driving

drizzling

drizzly

droll

drooping

droopy

dropping

dropsical

drowsing

drowsy

drudging

drugged

drugless

drumhead

drunk

drunken

drupaceous

dry

Starting with DU

dual

dualistic

dubious

dubitable

ducal

duckbill

ductile

ductless

dud

due

dulcet

dull

dulled

dumb

dumbfounded

dumbfounding

dumbstricken

dumbstruck

dumfounded

dumfounding

dummy

dumpy

dun

duncical

duncish

duodecimal

duodenal

duple

duplex

duplicable

duplicatable

duplicate

duplicitous

durable

dural

dusky

dustlike

dusty

dutch

duteous

dutiable

dutiful

Starting with DW

dwarfish

dwindling

Starting with DY

dyadic

dyed

dying

dynamic

dynamical

dynastic

dysfunctional

dysgenic

dyslectic

dyslexic

dyslogistic

dyspeptic

dysphemistic

dysphoric

dysplastic

dyspneal

dyspneic

dyspnoeal

dyspnoeic

dystopian

More Categories for the Adjectives Starting with D

The section for the Shortest/Longest Adjectives contains adjectives with the least and the most number of letters, while the Interesting Adjectives category presents adjectives that can add flair to your speech or writing. The lists of Positive Adjectives contain descriptive words for the desirable qualities of a person, event, or place, while the Negative Adjectives lists consist of those which describe the undesirable characteristics of a person, event, or place.

For the Heroic Adjectives category, the descriptive words included are simply those which describe a hero or a heroine or their deeds. Moreover, the next category which is the Sporty Adjectives is composed of words which modifies a person who participates in sports or other physical activities. Lastly, the Romantic Adjectives list includes adjectives that are commonly used to express romantic love or to describe a loved one.

Aside from enumerating adjectives, this article also provides the meaning of each adjective and an example on how the word is used.

Interesting Adjectives

daffy:silly; mildly eccentric.

–      daffy anecdotes

doltish: heavy and dull and stupid

–      doltish character

draconian: of or relating to Draco or his harsh code of laws

–      Draconian measures

dubious: fraught with uncertainty or doubt

–      dubious compliment

dulcet: pleasing to the ear

–          the dulcet tones of the cello

Positive Adjectives to Describe a Person

dependable: worthy of reliance or trust

–          dependable worker

desirable: worth having or seeking or achieving

–      a desirable suitor

devoted: dedicated exclusively to a purpose or use

–      devoted to poetry

devout: deeply religious

–      devout Christian

docile: willing to be taught or led or supervised or directed

–      docile student

Positive Adjectives to Describe an Event

diplomatic: using or marked by tact in dealing with sensitive matters or people

–          diplomatic affairs

diverse: many and different

–      diverse treatment methods

dramatic: suitable to or characteristic of drama

–          dramatic entrance

dramaturgical: relating to the technical aspects of drama

–      dramaturgical scene

dreamlike: resembling a dream

–      dreamlike experience

Positive Adjectives to Describe a Place

delightful: greatly pleasing or entertaining

–      delightful casino

deluxe: elegant and sumptuous; ostentatiously rich and superior in

–      deluxe hotel room

democratic: representing or appealing to or adapted for the benefit of the people at large

–      democratic country

–          developed city

domestic: of or relating to the running of a home or to family relations; existing or occurring inside a particular country; not foreign or international

–          domestic town

Negative Adjectives to Describe a Person

deceitful: marked by deliberate deceptiveness especially by pretending one set of feelings and acting under the influence of another

–          she was a deceitful scheming little thing

disruptive: characterized by unrest or disorder or insubordination

–          disruptive behavior

dogmatic: characterized by assertion of unproved or unprovable principles

–          dogmatic old man

domineering: assert one’s will over another in an arrogant way.

–          domineering wife

dumb: unable to speak, most typically because of congenital deafness; stupid

–          dumb child

Negative Adjectives to Describe an Event

destructive: causing destruction or much damage

–          destructive interference

distressing: bad; unfortunate

–          distressing life events

dreadful: extremely disagreeable and unpleasant; causing fear or dread or terror

–      dreadful storm

dreary: dull, bleak, and lifeless; depressing

–          dreary outcome

dull: lacking interest or excitement

–          dull house party

Negative Adjectives to Describe a Place

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank prison cell

disgusting: highly offensive; arousing aversion or disgust

–      disgusting man-made canal

disorderly: lacking organization; untidy

–      disorderly room

drafty: cold and uncomfortable because of currents of cool air

–          drafty old cabin

dusty: covered with, full of, or resembling dust.

–      dusty library

Heroic Adjectives

dauntless: invulnerable to fear or intimidation

–          dauntless explorers

debonair: having a cheerful, lively, and self-confident air

–          debonair gentleman

decisive: having or showing the ability to make decisions quickly and effectively.

–          a decisive blow

determined: strongly motivated to succeed

–          determined to save her

dogged: stubbornly unyielding

–          dogged persistence

Sporty Adjectives

deft: skillful in physical movements; especially of the hands

–          deft tennis player

deserving: worthy of being treated in a particular way

–          deserving of the title

dextrous: possessing or done with dexterity

–      dextrous team captain

distinguished: used of a person’s appearance or behavior; befitting an eminent person

–          distinguished athlete

dynamic: characterized by constant change, activity, or progress

–          dynamic basketball team

Romantic Adjectives

dainty: delicately beautiful

–      dainty apperance

dandyish: affecting extreme elegance in dress and manner

–      dandyish teenager

darling: beloved

–      darling wife

–      dashing beauty

dazzling: shining intensely

–          dazzling night gown

Shortest Adjectives

dim: lacking in light

–          dim light

dry:free from moisture or liquid; not wet or moist.

–          dry eye

dud: failing to detonate; especially not charged with an active explosive

–          dud mine

due: owed and payable immediately or on demand

–          payment is due

dun: of a dull greyish brown to brownish grey color

–          dun and dreary prairie

daft: informal or slang terms for mentally irregular

–          daft husband

damn: expletives used informally as intensifiers

–          turn that damn thing off!

damp: slightly wet

–          damp clot

dank: unpleasantly cool and humid

–          dank cellar

dark: with little or no light

–          it’s too dark to see much

Longest Adjectives

deconstructionist: of or concerned with the philosophical theory of literature known as deconstructionism – deconstructionist principles

dedifferentiated: having experienced or undergone dedifferentiation or the loss of specialization in form or function

–          the most severely dedifferentiated of all schizophrenic patients

disproportionate: not proportionate

–          disproportionate shares

decompositional: causing organic decay

–          decompositional reactions

discombobulated: having self-possession upset; thrown into confusion

–          the hecklers pelted the discombobulated speaker

disenfranchised: deprived of the rights of citizenship especially the right to vote

–          disenfrenchised masses took to the streets

disproportional: out of proportion

–          disproportional elements

dissatisfactory: not up to expectations

–          dissatisfactory performance

distinguishable: capable of being perceived as different or distinct

–          a project distinguishable into four stages

This article can serve as a reference if you are at a loss for adjectives that can best describe a specific person, place, thing or event. Through these lists, you will learn about new word options and enhance your vocabulary.

Please Share

Positive Adjectives That Start With D

Do you dare to put these dainty and dazzling describing d words into use? I’m sure you do. Develop and “decorate” your vocabulary with these driven and dynamic positive words.

DASHING LIST OF POSITIVE ADJECTIVES STARTING WITH D

Character, in the long run, is the decisive factor in the life of an individual and of nations alike. – Theodore Roosevelt TWEET THIS

Didactic morally instructive; perceptive.Different various; diverse; distinct; not the same; unusual.Dignified respectable; expressing or having dignity; stately; showing or having self-esteem.Diligent performing with care, intense focus and concentration; assiduous; industrious.Dinkum real; genuine.Diplomatic marked or using by sensitivity, tact and shrewdness in dealing with others; artful.Direct frank; lineal; candid; straightforward.Disarming capable of allaying suspicion or hostility; winning confidence or favor.Discerning shrewd; acute; sagacious; perceptive; sensitive; having good judgment or keen insight.Disciplined under control; possessing mental discipline; trained mentally by instructions.Discreet distinct; differing; free from pretension; modest: unobtrusively sympathetic and perceptive.Discrete distinct; separate; disjunctive; individual.Discriminating perceptive; analytical; distinguishing.Dispassionate not affected by bias or prejudice; calm.Distinct very clear; marked; variegated; different; notable; easily perceived.Distinctive having a special quality, attributes, style attractiveness etc.; notable; different from others; capable of being classified.Distinguished noted; specified; characterized by excellence or speciality.Distinguishing characteristic; peculiar; distinctive.Diverse various; different; distinct; multiform.Diverting entertaining; amusing; pleasing.Divine heavenly; perfect; godlike; sacred; beautiful.

Only divine love bestows the keys of knowledge. Arthur Rimbaud TWEET THIS

Doable feasible; possible to do; capable to be executed.Docile willing and ready to be taught; easily managed or handled; amenable.Doe-eyed having gentle, dark and large eyes (especially of a woman).Dogged showing or having the unyielding and persevering attitude to get or do something; steadfast.Dominant ruling; governing; prevailing; controlling; most influencing.Doting characterized by giving affection and love.Doubtless certain; assured; without doubt; free from fear or failure.Doughty brave; valiant; spirited; able.Down-to-earth realistic; practical.

The only durable sense of success is if you’ve followed your calling. Jim Harrison TWEET THIS

Dreamlike fantastic; resembling a dream.Dreamy serene; soothing; sexy; attractive; wonderful; fantasy-like.Driven passionate to achieve goals; strongly motivated.Driving intense; forceful; acting with vigor; impelling; energetic; active.Droll amusingly odd.

Dulcet pleasing or sweet to the ear or taste; melodious; harmonious; very pleasant in a gentle way; agreeable.Duplicate identical; double.Durable stable; lasting; enduring; not consumed or depleted by use (especially in economics).Dutiful ready to perform; controlled by a sense of duty; respectful; obliging.

Dynamic active; changing; energetic; powerful; in motion.Dynamite outstanding; superb.

ps. Take a peek of positive verbs starting with d and positive nouns starting with d also.

Adjectives That Start With H

Starting with HA

habilimented

habitable

habited

habitual

hackneyed

hadal

hadean

haemal

haematal

haematic

haematogenic

haematological

haematopoietic

haemic

haemolytic

haemophilic

haemopoietic

haemorrhagic

haggard

hagridden

haired

hairless

hairlike

hairsplitting

hairy

haitian

halal

halcyon

hale

half

halfhearted

halfway

hallowed

hallucinating

hallucinatory

hallucinogenic

halt

halting

hammered

hammy

handed

handelian

handheld

handicapped

handled

handleless

handless

handmade

handsewn

handsome

handstitched

handwoven

handwritten

handy

hangdog

hanoverian

haphazard

hapless

haploid

haploidic

happy

haptic

harassed

hard

hardback

hardbacked

hardbound

hardcore

hardcover

hardened

hardfisted

hardheaded

hardhearted

hardline

hardscrabble

hardworking

hardy

harebrained

harmful

harmless

harmonic

harmonical

harmonious

harmonised

harmonizable

harmonized

harnessed

harried

harrowing

harsh

hasidic

hassidic

hastate

hasty

hatched

hated

hateful

hatless

hatted

haughty

haunted

haunting

hawaiian

hawkish

haywire

hazardous

hazel

hazy

Starting with HE

headed

headfirst

headless

headlike

headlong

heady

healed

healing

healthful

healthier

healthy

hearable

heard

hearing

hearsay

heartbreaking

heartbroken

heartening

heartfelt

heartless

heartrending

heartsick

heartwarming

hearty

heatable

heated

heathen

heathenish

heathlike

heatless

heavenly

heavenward

heavy

heavyhearted

heavyset

hebdomadal

hebdomadary

hebephrenic

hebraic

hebraical

hebrew

hebridean

hectic

hedged

hedonic

hedonistic

heedful

heedless

hefty

hegelian

heightening

heinous

held

heliac

heliacal

helical

heliocentric

hellenic

hellenistic

hellenistical

hellish

helmeted

helminthic

helpful

helpless

hemal

hematal

hematic

hematogenic

hematologic

hematological

hematopoietic

hemic

hemimetabolic

hemimetabolous

hemimetamorphic

hemimetamorphous

hemingwayesque

hemiparasitic

hemispheric

hemispherical

hemodynamic

hemolytic

hemophilic

hemopoietic

hemorrhagic

hemostatic

hempen

henpecked

hep

hepatic

hepatotoxic

heralded

heraldic

heraldist

herbaceous

herbal

herbivorous

herculean

here

hereditary

heretical

heritable

hermaphrodite

hermaphroditic

hermeneutic

hermetic

hermitic

hermitical

heroic

heroical

hertzian

hesitant

hesitating

hesperian

het

heterocercal

heterocyclic

heterodactyl

heterodox

heterodyne

heteroecious

heterogeneous

heterogenous

heteroicous

heterologic

heterological

heterologous

heterometabolic

heterometabolous

heterosexual

heterosporous

heterothermic

heterotrophic

heterozygous

heuristic

hewn

hex

hexadecimal

hexagonal

hexangular

hexed

Starting with HI

hibernal

hibernating

hick

hidden

hidebound

hideous

hidrotic

hiemal

hierarchal

hierarchic

hierarchical

hieratic

hieratical

hieroglyphic

hieroglyphical

hifalutin

high

highborn

highbrow

highbrowed

higher

highfalutin

highfaluting

highflying

highland

hilar

hilarious

hilly

himalayan

hind

hinder

hindering

hindermost

hindi

hindmost

hindoo

hindu

hindustani

hip

hiplength

hipless

hipped

hippocratic

hircine

hired

hirsute

hispanic

hispaniolan

hispid

histologic

histological

historic

historical

historied

histrionic

hitlerian

hitless

hittite

Starting with HM

hmong

Starting with HO

hoar

hoarse

hoary

hobnailed

hogged

hoggish

hokey

holey

holistic

hollow

hollywood

holographic

holographical

holometabolic

holometabolous

holophytic

holozoic

holy

home

homebound

homegrown

homeless

homelike

homely

homemade

homeopathic

homeostatic

homeothermic

homeric

homesick

homespun

homeward

homey

homicidal

homiletic

homiletical

hominal

homing

hominian

hominid

hominine

homocentric

homocercal

homochromatic

homocyclic

homoecious

homoerotic

homogeneous

homogenised

homogenized

homogenous

homoiothermic

homologic

homological

homologous

homonymic

homonymous

homophile

homophobic

homophonic

homophonous

homosexual

homosporous

homostyled

homostylic

homostylous

homothermic

homozygous

homy

honduran

honest

honey

honeycombed

honeyed

honeylike

honied

honorable

honorary

honored

honorific

honourable

hoofed

hooflike

hooked

hooklike

hooved

hopeful

hopeless

horary

horizontal

hormonal

horned

hornless

hornlike

horny

horrendous

horrible

horrid

horrific

horrified

horrifying

hortative

hortatory

horticultural

hospitable

hostile

hot

hotheaded

hottish

hourlong

hourly

housebound

housebroken

housewifely

howling

hoydenish

Starting with HU

huddled

hueless

huffish

huffy

huge

hugoesque

hulking

hulky

human

humane

humanist

humanistic

humanitarian

humanlike

humble

humbled

humbling

humdrum

humic

humid

humified

humiliated

humiliating

humongous

humoral

humorless

humorous

humourless

humourous

humpbacked

humped

hunchbacked

hunched

hundred

hundredth

hungarian

hungry

hunted

hurried

hurrying

hurt

hurtful

husbandly

hushed

husky

huxleian

huxleyan

Starting with HY

hyaline

hyaloid

hyaloplasmic

hybrid

hydrated

hydraulic

hydric

hydrocephalic

hydrodynamic

hydroelectric

hydrographic

hydrographical

hydrokinetic

hydrolyzable

hydrometric

hydropathic

hydrophilic

hydrophobic

hydrophytic

hydroponic

hydrostatic

hydrous

hydroxy

hygienic

hygienical

hygrophytic

hygroscopic

hymenal

hymeneal

hymenopterous

hyoid

hypaethral

hyperactive

hyperbolic

hyperboloidal

hypercatalectic

hypercritical

hyperemic

hyperfine

hypermetropic

hyperopic

hypersensitised

hypersensitive

hypersensitized

hypertensive

hyperthermal

hypertonic

hypertrophied

hypethral

hypnagogic

hypnogogic

hypnoid

hypnotic

hypnotised

hypnotized

hypoactive

hypochondriac

hypochondriacal

hypocritical

hypodermal

hypodermic

hypoglycaemic

hypoglycemic

hypognathous

hypophyseal

hypophysectomised

hypophysectomized

hypophysial

hypotensive

hypothalamic

hypothermic

hypothetic

hypothetical

hypotonic

hypovolaemic

hypovolemic

hysteric

hysterical

More Categories for the Adjectives Starting with H

A sentence without any adjectives seems stiff and dull. When a message is void of this word type, the audience is more likely to respond indifferently because the writer or speaker is conveying a vague idea. One effective way to improve the structure and make the speech or writing more interesting and provoking is by adding adjectives. This article contains various lists of adjectives that start with H. These descriptive words are sorted into different categories namely, Interesting Adjectives, Positive Adjectives to Describe a Person, Positive Adjectives to Describe an Event, Positive Adjectives to Describe a Place, Negative Adjectives to Describe a Person, Negative Adjectives to Describe an Event, Negative Adjectives to Describe a Place, Heroic Adjectives, Sporty Adjectives, Romantic Adjectives and Shortest/Longest Adjectives.

Interesting Adjectives

hackneyed: lacking significance through having been overused; unoriginal and trite

–      hackneyed old sayings

haphazard: lacking any obvious principle of organization

–      the kitchen drawers contained a haphazard collection of silver souvenir spoons

haughty: arrogantly superior and disdainful

–      a look of haughty disdain

heavenward: directed toward heaven or the sky

–      the soul in its heavenward flight

hermetic: complete and airtight

–          a hermetic seal that ensures perfect waterproofing

Positive Adjectives to Describe a Person

hardworking: tending to work with energy and commitment; diligent

–      even the hardworking employees got stiffed at bonus time

harmless: not able or likely to cause harm; inoffensive

–           he’s pretty harmless

hearty: loudly vigorous and cheerful

–      a hearty and boisterous character

helpful: giving or ready to give help

–      people are friendly and helpful

hip: following the latest fashion, especially in popular music and clothes

–          it’s becoming hip to be environmentally conscious

Positive Adjectives to Describe an Event

halcyon: denoting a period of time in the past that was idyllically happy and peaceful

–      the halcyon days of the mid-1980s, when profits were soaring

hallowed: worthy of religious veneration

–      hallowed tradition

happy: fortunate and convenient

–      happy incident

heady: having a strong or exhilarating effect

–      the heady days of the birth of the women’s movement

heartening: cheerfully encouraging

–          heartening event in his life

Positive Adjectives to Describe a Place

habitable: suitable or good enough to live in

–      habitable planet

harmonious: free from disagreement or dissent

–      harmonious village

historic: famous or important in history, or potentially so

–      we are standing on a historic site

holy: dedicated or consecrated to God or a religious purpose; sacred

–      a holy temple

hospitable: pleasant and favorable for living in

–      the Sonoran desert is one of the least hospitable places on earth

Negative Adjectives to Describe a Person

haggard: looking exhausted and unwell, especially from fatigue, worry, or suffering

–      I trailed on behind, haggard and disheveled.

halfhearted: without enthusiasm or energy

–      after two years of halfhearted effort, he dropped out of school

harsh: cruel or severe

–      harsh military leader

hateful: arousing, deserving of, or filled with hatred

–      a hateful brother

heedless: showing a reckless lack of care or attention

–      a heedless kid

Negative Adjectives to Describe an Event

hapless: unfortunate

–      hapless accident

harrowing: acutely distressing

–          harrowing presentation

haunting: continually recurring to the mind

–      haunting memories

heartbreaking: causing or marked by grief or anguish

–      a heartbreaking loss

hideous: ugly or disgusting to look at

–          hideous crime

Negative Adjectives to Describe a Place

harmful: causing or likely to cause harm

–      harmful forest

hazardous: risky; dangerous

–      hazardous canal zone sites

hellish: of or like hell

–      an unearthly, hellish landscape

horrible: very unpleasant; causing or likely to cause horror; shocking

–      a horrible place to stay

hostile: unfriendly; antagonistic

–      hostile environment

Heroic Adjectives

hardy: robust; capable of enduring difficult conditions

–      hardy soldier

heroic: having the characteristics of a hero or heroine; very brave

–      heroic deeds

honorable: bringing or worthy of honor

–      an honorable man

hopeful: feeling or inspiring optimism about a future event

–      a hopeful guardian

humanitarian: concerned with or seeking to promote human welfare

–          his humanitarian efforts

Sporty Adjectives

hasty: done or acting with excessive speed or urgency; hurried

–          hasty shot

healthy: in good health

–      he tries to stay healthy for his future matches

hefty: large, heavy, and powerful

–      hefty football player

hurried: done in a hurry; rushed

–      a hurried jab

husky: strong; hefty

–          husky professional wrestler

Romantic Adjectives

handsome: good-looking

–      a handsome man

heartfelt: sincere; deeply and strongly felt

–      heartfelt gratitude

heavenly: very pleasing; wonderful; of heaven; divine

–      she smells heavenly

honest: free of deceit and untruthfulness; sincere

–      I have been totally honest with you.

humble: having or showing a modest or low estimate of one’s own importance

–      beautiful yet humble

Shortest Adjectives

hep: informed about the latest trends

–       a hep teenager

het: made warm or hot

–       a het pool

hex: of or pertaining to a number system having 16 as its base

–       a hex number series

hip: following the latest fashion, especially in popular music and clothes     

–       hip clothes

hot: having a high degree of heat or a high temperature

–       it was hot inside the hall

hale: strong and healthy

–       only just sixty, very hale and hearty

half: consisting of one of two equivalent parts in value or quantity

–       half chicken

halt: disabled in the feet or legs

–       a halt commander

hard: not easy; requiring great physical or mental effort to accomplish or comprehend or endure

–       hard task

hazy: vague, indistinct, or ill-defined

–       hazy outline

Longest Adjectives

hypophysectomised: having the pituitary gland removed by surgery

–       hypophysectomized tadpoles

hypophysectomized: having the pituitary gland removed by surgery

–       hypophysectomized rats

hemimetamorphous: (of an insect with aquatic young) undergoing incomplete metamorphosis in which the young does not resemble the adult

–       hemimetamorphous prospect

heterometabolous: insect development in which the young hatch in a form very similar to the adult and then mature without a pupal stage

–       heterometabolous development

hemimetamorphic: of, relating to, or being marked by hemimetamorphosis

–       hemimetamorphic insect species

heterometabolic: of or relating to or exhibiting heterometabolism

–       heterometabolic state

hypercatalectic: (verse) having an extra syllable or syllables at the end of a metrically complete verse or in a metrical foot

–       hypercatalectic poetry

hypersensitised: having an allergy or peculiar or excessive susceptibility (especially to a specific factor)

–        a hypersensitised nervous system

hypersensitized: having an allergy or peculiar or excessive susceptibility (especially to a specific factor)

–       hypersensitized reaction

hypochondriacal: suffering from hypochondria

–       hypochondriacal disorder

Please Share

Adjectives That Start With U

Starting with UB

ubiquitous

Starting with UG

ugandan

ugly

Starting with UK

ukrainian

Starting with UL

ulcerated

ulcerative

ulcerous

ulnar

ult

ulterior

ultimate

ultimo

ultra

ultraconservative

ultramarine

ultramicroscopic

ultramodern

ultramontane

ultranationalistic

ultrasonic

ultraviolet

Starting with UM

umbellar

umbellate

umbelliferous

umbelliform

umber

umbilical

umbilicate

umbrageous

umbrella

umbrellalike

umpteen

umpteenth

umptieth

umteen

umteenth

Starting with UN

unabashed

unabated

unable

unabridged

unabused

unaccented

unacceptable

unaccepted

unaccessible

unaccommodating

unaccompanied

unaccountable

unaccredited

unaccustomed

unachievable

unacknowledged

unacquainted

unacquisitive

unactable

unadaptable

unadapted

unaddicted

unaddressed

unadjustable

unadjusted

unadoptable

unadorned

unadulterated

unaerated

unaesthetic

unaffected

unaffecting

unaffectionate

unaffiliated

unaffixed

unafraid

unaged

unaggressive

unagitated

unaided

unaired

unairworthy

unalarming

unalert

unalienable

unalike

unalloyed

unalterable

unaltered

unambiguous

unambitious

unamended

unanalyzable

unanalyzed

unangry

unanimated

unanimous

unannealed

unannounced

unanswerable

unanswered

unanticipated

unapologetic

unappareled

unapparent

unappealable

unappealing

unappeasable

unappendaged

unappetising

unappetizing

unappreciated

unappreciative

unapprehensive

unapproachable

unarbitrary

unarguable

unargumentative

unarmed

unarmored

unarmoured

unarticulate

unarticulated

unartistic

unary

unascertainable

unascribable

unashamed

unasked

unassailable

unassertive

unassignable

unassigned

unassisted

unassuming

unassured

unasterisked

unattached

unattackable

unattainable

unattended

unattired

unattractive

unattributable

unauthentic

unauthorised

unauthorized

unavailable

unavailing

unavenged

unavoidable

unavowed

unawakened

unaware

unawed

unbacked

unbaffled

unbalanced

unbalconied

unbanded

unbaptised

unbaptized

unbarred

unbarreled

unbarrelled

unbearable

unbeatable

unbeaten

unbecoming

unbefitting

unbeholden

unbeknown

unbeknownst

unbelievable

unbelieving

unbeloved

unbelted

unbendable

unbending

unbeneficed

unbent

unbiased

unbiassed

unbigoted

unbitter

unbleached

unblemished

unblended

unblessed

unblinking

unbloody

unblushing

unbodied

unbolted

unbooked

unbordered

unborn

unbound

unbounded

unbowed

unbraced

unbrainwashed

unbranched

unbranching

unbranded

unbreakable

unbridgeable

unbridled

unbroken

unbrushed

unburdened

unburied

unburnished

unbuttoned

uncamphorated

uncanny

uncapped

uncarbonated

uncaring

uncarpeted

uncarved

uncastrated

uncategorised

uncategorized

uncaulked

uncaused

unceasing

uncensored

unceremonial

unceremonious

uncertain

uncertified

unchained

unchallengeable

unchallenged

unchangeable

unchanged

unchanging

uncharacteristic

uncharged

uncharitable

uncharted

unchartered

unchaste

uncheckable

unchecked

uncheerful

unchewable

unchivalrous

unchristian

unchristianly

unchristlike

uncial

uncivil

uncivilised

uncivilized

unclad

unclaimed

unclassifiable

unclassified

unclean

uncleanly

unclear

uncleared

unclimbable

unclipped

unclogged

unclothed

unclouded

uncluttered

uncoated

uncoiled

uncollected

uncollectible

uncolored

uncoloured

uncolumned

uncombable

uncombed

uncombined

uncomely

uncomfortable

uncommercial

uncommercialised

uncommercialized

uncommitted

uncommon

uncommunicative

uncomparable

uncompartmented

uncompassionate

uncompensated

uncompetitive

uncomplaining

uncomplete

uncompleted

uncomplicated

uncomplimentary

uncompounded

uncomprehended

uncomprehending

uncomprehensible

uncompromising

unconcealed

unconcerned

unconditional

unconditioned

unconfessed

unconfined

unconfirmed

unconformable

unconformist

unconfused

uncongenial

unconnected

unconquerable

unconquered

unconscientious

unconscionable

unconscious

unconsecrated

unconsidered

unconsolable

unconsolidated

unconstipated

unconstitutional

unconstrained

unconstricted

unconstructive

unconsumed

unconsummated

uncontaminated

uncontaminating

uncontested

uncontrived

uncontrollable

uncontrolled

uncontroversial

unconventional

unconverted

unconvertible

unconvinced

unconvincing

uncooked

uncool

uncooperative

uncoordinated

uncordial

uncorrectable

uncorrected

uncorrelated

uncorroborated

uncorrupted

uncounted

uncoupled

uncousinly

uncouth

uncovered

uncrannied

uncreased

uncreative

uncritical

uncropped

uncrossed

uncrowded

uncrowned

uncrystallised

uncrystallized

unctuous

uncultivable

uncultivatable

uncultivated

uncultured

uncurbed

uncured

uncurled

uncurtained

uncurved

uncurving

uncut

undamaged

undatable

undated

undaunted

undeceived

undecided

undecipherable

undeciphered

undeclared

undecomposable

undecomposed

undecorated

undedicated

undefeated

undefendable

undefended

undeferential

undefiled

undefinable

undefined

undelineated

undemanding

undemocratic

undemonstrative

undeniable

undenominational

undependable

undepicted

under

underactive

underage

underarm

underbred

underclass

underclothed

undercoated

undercover

underdeveloped

underdone

underdressed

undereducated

underemployed

underfed

underground

underhand

underhanded

underhung

underivative

underived

underlying

undermanned

undermentioned

undernourished

underpopulated

underprivileged

undersea

undersealed

undersexed

undershot

undersize

undersized

underslung

understaffed

understandable

understanding

understated

understood

underwater

underway

underweight

undescended

undescriptive

undeserved

undeserving

undesigned

undesirable

undesired

undesiring

undesirous

undestroyable

undetectable

undetected

undeterminable

undetermined

undeterred

undeveloped

undeviating

undiagnosable

undiagnosed

undifferentiated

undigested

undignified

undiluted

undiminished

undimmed

undiplomatic

undirected

undiscerning

undischarged

undisciplined

undisclosed

undiscouraged

undiscoverable

undiscovered

undiscriminating

undisguised

undismayed

undisputable

undisputed

undissolved

undistinguishable

undistinguished

undistorted

undistributed

undisturbed

undiversified

undividable

undivided

undoable

undocumented

undogmatic

undogmatical

undomestic

undomesticated

undone

undrained

undramatic

undraped

undrawn

undreamed

undreamt

undressed

undried

undrinkable

undue

undulant

undulate

undulatory

undutiful

undyed

undying

undynamic

uneager

unearned

unearthly

uneasy

uneatable

uneconomic

uneconomical

unedifying

unedited

uneducated

uneffective

unelaborate

unelaborated

unembarrassed

unembellished

unembodied

unemotional

unemphatic

unemployable

unemployed

unenclosed

unencouraging

unencumbered

unended

unending

unendowed

unendurable

unenergetic

unenforceable

unenforced

unengaged

unenlightened

unenlightening

unenlivened

unenterprising

unenthusiastic

unentitled

unenviable

unequal

unequaled

unequalised

unequalized

unequalled

unequipped

unequivocal

unerasable

unerect

unerring

unessential

unestablished

unethical

uneven

uneventful

unexacting

unexampled

unexceeded

unexcelled

unexceptionable

unexceptional

unexchangeable

unexcitable

unexcited

unexciting

unexclusive

unexcused

unexhausted

unexpansive

unexpected

unexpendable

unexpended

unexpired

unexplainable

unexplained

unexploded

unexploited

unexplorative

unexploratory

unexplored

unexportable

unexpressed

unexpressible

unexpressive

unexpurgated

unextended

unfaceted

unfading

unfailing

unfair

unfaithful

unfaltering

unfamiliar

unfashionable

unfastened

unfastidious

unfathomable

unfathomed

unfattened

unfavorable

unfavourable

unfearing

unfeasible

unfeathered

unfed

unfeeling

unfeigned

unfeminine

unfenced

unfermented

unfertile

unfertilised

unfertilized

unfettered

unfilled

unfilmed

unfinished

unfirm

unfit

unfitting

unfixed

unflagging

unflappable

unflattering

unflavored

unflavoured

unflawed

unfledged

unflinching

unfluctuating

unflurried

unflustered

unfocused

unfocussed

unforbearing

unforced

unforceful

unforeseeable

unforeseen

unforesightful

unforested

unforethoughtful

unforfeitable

unforgettable

unforgivable

unforgiving

unformed

unfortunate

unfounded

unframed

unfree

unfrequented

unfretted

unfriendly

unfrightened

unfrosted

unfrozen

unfruitful

unfueled

unfulfilled

unfunctional

unfunded

unfunny

unfurnished

unfurrowed

ungainly

ungallant

ungarbed

ungarmented

ungathered

ungeared

ungenerous

ungentle

ungentlemanlike

ungentlemanly

ungetatable

unglamorous

unglamourous

unglazed

ungodly

ungovernable

ungoverned

ungraceful

ungracious

ungraded

ungrammatical

ungrasped

ungrateful

ungratified

ungratifying

ungreased

ungregarious

ungroomed

ungrudging

ungual

unguaranteed

unguarded

unguiculate

unguiculated

unguided

ungulate

ungulated

ungummed

ungusseted

unhallowed

unhampered

unhappy

unhardened

unharmed

unharmonious

unhatched

unhazardous

unheaded

unhealed

unhealthful

unhealthy

unhearable

unheard

unhearing

unheated

unheeded

unheeding

unhelpful

unheralded

unhesitating

unhewn

unhindered

unhinged

unholy

unhomogenised

unhomogenized

unhoped

unhopeful

unhuman

unhumorous

unhurried

unhurt

unhygienic

uniate

unicameral

unicellular

unicuspid

unidentifiable

unidentified

unidimensional

unidirectional

unifacial

unified

unifilar

unifoliate

uniform

uniformed

unifying

unilateral

unilluminated

unilluminating

unimaginable

unimaginative

unimagined

unimodal

unimpaired

unimpassioned

unimpeachable

unimpeded

unimportant

unimposing

unimpregnated

unimpressed

unimpressionable

unimpressive

unimprisoned

unimproved

unincorporated

unindustrialised

unindustrialized

uninebriated

uninfected

uninflected

uninfluenced

uninfluential

uninformative

uninformed

uninhabitable

uninhabited

uninhibited

uninitiate

uninitiated

uninjectable

uninjured

uninominal

uninquiring

uninquisitive

uninspired

uninspiring

uninstructed

uninstructive

uninsurable

uninsured

unintegrated

unintelligent

unintelligible

unintended

unintentional

uninterested

uninteresting

uninterrupted

unintimidated

unintoxicated

unintrusive

uninucleate

uninventive

uninvited

uninviting

uninvolved

union

unionised

unionized

uniovular

uniovulate

uniparous

unipolar

unique

unironed

unisex

unisexual

unitarian

unitary

united

univalent

univalve

universal

universalist

universalistic

univocal

unjointed

unjust

unjustifiable

unjustified

unkempt

unkept

unkeyed

unkind

unkindled

unkindly

unknowable

unknowing

unknowledgeable

unknown

unlabeled

unlabelled

unlaced

unladylike

unlamented

unlatched

unlaureled

unlaurelled

unlawful

unleaded

unlearned

unleavened

unlettered

unlicenced

unlicensed

unlifelike

unlighted

unlikable

unlike

unlikeable

unlikely

unlimited

unlined

unlipped

unlisted

unlit

unliterary

unlittered

unlivable

unliveable

unliveried

unloaded

unlobed

unlocated

unlocked

unlogical

unlovable

unloved

unlovely

unloving

unlubricated

unlucky

unmade

unmalicious

unmalleable

unmalted

unmanageable

unmanful

unmanlike

unmanly

unmanned

unmannered

unmannerly

unmapped

unmarked

unmarketable

unmarred

unmarried

unmatchable

unmatched

unmated

unmeaning

unmeasurable

unmeasured

unmechanical

unmechanised

unmechanized

unmediated

unmedical

unmedicative

unmedicinal

unmelodic

unmelodious

unmelted

unmemorable

unmentionable

unmercenary

unmerchantable

unmerciful

unmerited

unmeritorious

unmethodical

unmilitary

unmindful

unmined

unmingled

unmistakable

unmitigable

unmitigated

unmixable

unmixed

unmoderated

unmodernised

unmodernized

unmodifiable

unmodified

unmodulated

unmolested

unmortgaged

unmotivated

unmotorised

unmotorized

unmourned

unmovable

unmoved

unmoving

unmown

unmusical

unmutilated

unmyelinated

unnameable

unnamed

unnatural

unnaturalised

unnaturalized

unnavigable

unnecessary

unneeded

unneighborly

unneighbourly

unnerved

unnerving

unneurotic

unnotched

unnoted

unnoticeable

unnoticed

unnourished

unnumberable

unnumbered

unnumerable

unobjectionable

unobjective

unobligated

unobliging

unobservable

unobservant

unobserved

unobstructed

unobtainable

unobtrusive

unobvious

unoccupied

unoffending

unofficial

unoiled

unopen

unopened

unopposable

unopposed

unordered

unorganised

unorganized

unoriented

unoriginal

unornamented

unorthodox

unostentatious

unowned

unoxygenated

unpackaged

unpaid

unpainful

unpaintable

unpainted

unpaired

unpalatable

unparallel

unparalleled

unpardonable

unparented

unparliamentary

unpartitioned

unpassable

unpasteurised

unpasteurized

unpatented

unpatriotic

unpatronised

unpatronized

unpatterned

unpaved

unpeaceable

unpeaceful

unpeopled

unperceivable

unperceived

unperceiving

unperceptive

unperformed

unpermed

unpermissive

unperplexed

unpersuadable

unpersuaded

unpersuasive

unperturbed

unpictured

unpicturesque

unpierced

unpigmented

unpillared

unpitying

unplaced

unplanned

unplanted

unplayable

unplayful

unpleasant

unpleasing

unpledged

unploughed

unplowed

unplumbed

unpointed

unpolished

unpolitical

unpolluted

unpompous

unpopular

unpopulated

unportable

unposed

unpotted

unpowered

unpracticed

unpractised

unprecedented

unpredictable

unpredicted

unpredictive

unprejudiced

unpremeditated

unprepared

unprepossessing

unpresentable

unpresidential

unpressed

unpretending

unpretentious

unpreventable

unpriestly

unprincipled

unprintable

unproblematic

unprocessed

unprocurable

unproductive

unprofessional

unprofitable

unprogressive

unpromised

unpromising

unprompted

unpronounceable

unprophetic

unpropitious

unprotected

unprotective

unprovable

unproved

unproven

unprovocative

unprovoked

unprovoking

unpublishable

unpublished

unpunctual

unpunished

unpurified

unqualified

unquenchable

unquestionable

unquestioned

unquestioning

unquiet

unquotable

unraised

unranked

unratable

unratified

unreachable

unreached

unreactive

unread

unreadable

unready

unreal

unrealised

unrealistic

unrealizable

unrealized

unreasonable

unreasoning

unreassuring

unreceptive

unreciprocated

unrecognisable

unrecognised

unrecognizable

unrecognized

unreconcilable

unreconciled

unreconstructed

unrecorded

unrecoverable

unredeemable

unredeemed

unreduced

unrefined

unreflected

unreflective

unreformable

unreformed

unrefreshed

unregenerate

unregenerated

unregistered

unregretful

unregretting

unregulated

unrehearsed

unrelated

unrelaxed

unreleased

unrelenting

unreliable

unrelieved

unremarkable

unremarked

unremedied

unremitting

unremorseful

unremunerative

unrenewable

unrenewed

unrentable

unrepaired

unrepeatable

unrepentant

unreplaceable

unreportable

unreported

unrepresentative

unrepressed

unreproducible

unrequested

unrequited

unresentful

unreserved

unresistant

unresisting

unresolvable

unresolved

unrespectable

unresponsive

unrested

unrestrained

unrestricted

unrestrictive

unretentive

unretrievable

unrevealed

unreverberant

unrevised

unrevived

unrewarded

unrewarding

unrhetorical

unrhymed

unrhythmic

unrhythmical

unrifled

unrigged

unrighteous

unrimed

unripe

unripened

unrivaled

unrivalled

unromantic

unroofed

unrouged

unruffled

unruly

unsaddled

unsafe

unsaid

unsalable

unsalaried

unsaleable

unsalted

unsanctified

unsanctioned

unsanded

unsanitary

unsaponified

unsarcastic

unsated

unsatiable

unsatiated

unsatisfactory

unsatisfiable

unsatisfied

unsatisfying

unsaturated

unsaved

unsavory

unsavoury

unscalable

unscathed

unscheduled

unscholarly

unschooled

unscientific

unscripted

unscrupulous

unsealed

unseamanlike

unseamed

unseasonable

unseasoned

unseaworthy

unsectarian

unsecured

unseductive

unseeable

unseeded

unseeing

unseemly

unseen

unsegmented

unsegregated

unselected

unselective

unselfconscious

unselfish

unsensational

unsent

unsentimental

unserviceable

unservile

unsettled

unsexed

unsexy

unshackled

unshaded

unshadowed

unshakable

unshaken

unshaped

unshapely

unshapen

unshared

unsharpened

unshaved

unshaven

unsheared

unsheathed

unshelled

unshielded

unshockable

unshod

unshoed

unshorn

unshrinkable

unshrinking

unshuttered

unsighted

unsightly

unsigned

unsilenced

unsinkable

unsized

unskilled

unskillful

unsleeping

unsloped

unsmiling

unsmooth

unsmoothed

unsnarled

unsociable

unsocial

unsoiled

unsold

unsoldierly

unsolicited

unsoluble

unsolvable

unsolved

unsophisticated

unsorted

unsought

unsound

unsoundable

unsounded

unsoured

unsown

unspaced

unsparing

unspeakable

unspecialised

unspecialized

unspecific

unspecified

unspectacular

unspent

unspoiled

unspoilt

unspoken

unsporting

unsportsmanlike

unspotted

unstable

unstaged

unstained

unstarred

unstated

unstatesmanlike

unsteady

unsterilised

unsterilized

unstilted

unstimulating

unstinted

unstinting

unstirred

unstoppable

unstoppered

unstrained

unstratified

unstressed

unstructured

unstrung

unstuck

unstudied

unstudious

unstylish

unsuasible

unsubdivided

unsubduable

unsubdued

unsubmissive

unsubstantial

unsubstantiated

unsubtle

unsuccessful

unsufferable

unsugared

unsuitable

unsuited

unsullied

unsung

unsupervised

unsupportable

unsupported

unsupportive

unsuppressed

unsure

unsurmountable

unsurpassable

unsurpassed

unsurprised

unsurprising

unsusceptible

unsuspected

unsuspecting

unsuspicious

unswayed

unsweet

unsweetened

unswept

unswerving

unsworn

unsyllabic

unsyllabled

unsymbolic

unsymmetric

unsymmetrical

unsympathetic

unsympathising

unsympathizing

unsynchronised

unsynchronized

unsynchronous

unsystematic

untactful

untagged

untainted

untalented

untalkative

untamed

untangled

untanned

untaped

untapped

untarnished

untasted

untaught

untaxed

untechnical

untellable

untempered

untempting

untenable

untenanted

untended

untested

untethered

unthankful

unthawed

untheatrical

unthematic

unthinkable

unthinking

unthought

unthoughtful

unthreatening

untidy

untied

untilled

untimbered

untimely

untipped

untired

untiring

untitled

untoasted

untold

untoothed

untouchable

untouched

untoughened

untoward

untraceable

untracked

untraditional

untrained

untrammeled

untrammelled

untransferable

untranslatable

untransmutable

untraveled

untravelled

untraversable

untraversed

untreated

untried

untrimmed

untrod

untrodden

untroubled

untrue

untrusting

untrustworthy

untrusty

untruthful

untucked

untufted

untuneful

unturned

untutored

untwisted

untypical

ununderstood

unusable

unuseable

unused

unusual

unutterable

unuttered

unvaccinated

unvalued

unvaned

unvanquishable

unvanquished

unvaried

unvarnished

unvarying

unveiled

unvendible

unvented

unventilated

unverbalised

unverbalized

unverifiable

unverified

unversed

unvigilant

unvindictive

unvitrified

unvoiced

unvoluntary

unvulcanised

unvulcanized

unwanted

unwarmed

unwarrantable

unwarranted

unwary

unwashed

unwatchful

unwavering

unwaxed

unweaned

unwearable

unwearied

unweary

unwearying

unweathered

unwebbed

unwed

unwedded

unwelcome

unwell

unwholesome

unwieldy

unwilled

unwilling

unwise

unwished

unwitting

unwomanly

unwonted

unwooded

unworkable

unworkmanlike

unworldly

unworried

unworthy

unwounded

unwoven

unwrapped

unwrinkled

unwritten

unyielding

Starting with UP

up

upbeat

upbound

upcoming

upcountry

upcurved

upended

upfield

upfront

uphill

upland

uplifted

upmarket

upmost

upper

uppercase

uppermost

uppish

uppity

upraised

upright

uproarious

upscale

upset

upsetting

upstage

upstair

upstairs

upstanding

upstart

upstream

uptight

uptown

upturned

upward

upwind

Starting with UR

uraemic

urban

urbane

urbanised

urbanized

urceolate

uremic

urethral

urgent

uric

uricosuric

urinary

urogenital

ursine

uruguayan

Starting with US

usable

useable

used

useful

useless

usual

usufructuary

usurious

Starting with UT

uterine

utile

utilised

utilitarian

utility

utilizable

utilized

utmost

utopian

utter

utterable

uttered

uttermost

Starting with UV

uveal

uveous

uvular

Starting with UX

uxorial

uxorious

Starting with UZ

uzbekistani

Interesting Categories for the Adjectives Starting with U

For the Heroic Adjectives list, the adjectives included are those which are suitable to describe heroic acts or a hero/heroine. Moreover, the Sporty Adjectives category is composed of descriptive words that adequately modify a person who is physically active or is considered athletic.

Aside from the mentioned categories, this article also includes a Romantic Adjectives list, which consists of descriptive words that are used to convey affection or describe a romantic partner. Lastly, the Shortest/ Longest Adjectives lists include adjectives with the least and the most number of characters.

Adjectives that Start with U

Interesting Adjectives

ubiquitous: present, appearing, or found everywhere

–          his ubiquitous influence was felt by all the family

unambiguous: not open to more than one interpretation

–          instructions should be unambiguous

unbidden: without having been commanded or invited

–          unbidden guests

unconscionable: not right or reasonable

–          the unconscionable conduct of his son

unfathomable: incapable of being fully explored or understood

–          her gray eyes were dark with some unfathomable emotion

Positive Adjectives to Describe a Person

unarmed: not equipped with or carrying weapons

–          he was shooting unarmed civilians

unbiased: showing no prejudice for or against something; impartial

–          he remained unbiased 

understanding: sympathetically aware of other people’s feelings; tolerant and forgiving

–          people expect their doctor to be understanding

unhurried: moving, acting, or taking place without haste or urgency

–          her unhurried movements

unimpeachable: not able to be doubted, questioned, or criticized; entirely trustworthy

–          an unimpeachable witness

unruffled: not agitated or disturbed; calm

–          Julius replied in an unruffled tone

upright: strictly honorable or honest

–          an upright member of the community

upbeat: cheerful; optimistic

–          he is always upbeat

Positive Adjectives to Describe an Event

unbroken: not interrupted or disturbed; continuous

–          night of unbroken sleep

unceasing: not coming to an end; continuous

–          the unceasing efforts of the staff

undeniable: unable to be denied or disputed

–          it is an undeniable fact that some dogs are easier to train than others

understandable: to be expected; natural, reasonable, or forgivable

–          such fears are understandable

undisturbed: not disturbed

–          a quiet weekend of undisturbed tranquillity

Positive Adjectives to Describe a Place

ultramodern: incorporating ideas, styles, or techniques only recently developed or available

–          ultramodern facilities

unbelievable: so great or extreme as to be difficult to believe; extraordinary

–          the scenery is unbelievable

uncluttered: not having or impeded by too many objects, details, or elements

–          the rooms were plain and uncluttered

underground:situated beneath the surface of the ground

–          underground parking garages

underwater: situated, occurring, or done beneath the surface of the water

–          there are underwater volcanoes in the region

unique: being the only one of its kind; unlike anything else

–          unique home

Negative Adjectives to Describe a Person

ugly: unpleasant or repulsive, especially in appearance

–          she thought she was ugly and fat

unbecoming: not fitting or appropriate; unseemly

–          unbecoming behavior

uncalled:  undesirable and unnecessary

–          uncalled-for remarks

unchristian: unkind, unfair, or morally wrong

–          he is unchristian

uncivil: discourteous; impolite

–          she apologized to her family for Rusty’s uncivil words

uncommunicative: unwilling to talk or impart information

–          his uncommunicative nature

uneducated: lacking an education; poorly educated

–          uneducated laborers

Negative Adjectives to Describe an Event

unavailing: achieving little or nothing; ineffective

–          their efforts were unavailing

unbearable: not able to be endured or tolerated

–          the heat was getting unbearable

uncomfortable: causing or feeling slight pain or physical discomfort

–          uncomfortable experience

uncompromising: harsh or relentless

–          uncompromising problems

underhanded: acting or done in a secret or dishonest way

–          an underhanded method of snatching clients from rivals

unfortunate: having or marked by bad fortune; unlucky

–      unfortunate incident

Negative Adjectives to Describe a Place

unattractive: not pleasing or appealing to look at

–          unattractive school environment

uncanny: strange or mysterious, especially in an unsettling way

–          uncanny house

unclean: dirty

–          the company was fined for operating in unclean premises

–          underdeveloped countries

undesirable: not wanted or desirable because harmful, objectionable, or unpleasant

–          undesirable place to stay

unproductive: not producing or able to produce large amounts of goods, crops, or other commodities

–          unproductive land must be reforested

untidy: not arranged neatly and in order

–          the place was dreadfully untidy

Heroic Adjectives

undaunted: not intimidated or discouraged by difficulty, danger, or disappointment

–          he is undaunted by the threats

unpretentious: not attempting to impress others with an appearance of greater importance, talent, or culture than is actually possessed

–          he was thoroughly unpretentious

unscathed: without suffering any injury, damage, or harm

–          he remained unscathed

unselfish: willing to put the needs or wishes of others before one’s own

–          his unselfish devotion to the country

unyielding: unlikely to be swayed; resolute

–          his unyielding faith

upstanding: honest; respectable

–          an upstanding commander

Sporty Adjectives

unequaled: superior to all others in performance or extent

–          unequaled champion

unerring: always right or accurate

–      unerring shot

unexpected: not expected or regarded as likely to happen

–      unexpected victory

unmatched: not matched or equaled

–          he has a talent unmatched by any other athlete

unquestionable: not able to be disputed or doubted

–          unquestionable win over the champion

useful: able to be used for a practical purpose or in several ways

–          useful team member

Romantic Adjectives

unadulterated: pure; not mixed or diluted with any different or extra elements; complete and absolute

–          unadulterated love

unconditional: not subject to any conditions

–          unconditional support

undisguised: not disguised or concealed; open

–          she looked at him with undisguised affection

undying: lasting forever

–          promises of undying love

unforgettable: impossible to forget; very memorable

–          that unforgettable first kiss

urbane: suave, courteous, and refined in manner

–          an urbane young man

Shortest Adjectives

up: out of bed

–          up by seven each morning

ult: in or of the month preceding the present one

–          your letter received on the 29th ult

ugly: provoking horror

–          an ugly picture

uric: in or relating to or obtained from urine

–          uric acid

used: previously used or owned by another

–          used car

ulnar: relating to or near the ulna

–          ulnar nerve

ultra: (used of opinions and actions) far beyond the norm

–          ultra political views

umber: of the color of any of various natural brown earth pigments

–          an umber dress

unary: consisting of or involving a single element or component

–          in a unary operation in a mathematical system one element is used to yield a single result

uncut: complete; not cut

–          uncut scenes

Longest Adjectives

ultranationalistic: fanatically patriotic

–          an ultranationalistic country

ultraconservative: extremely conservative

–          ultraconservative group

undistinguishable: not capable of being distinguished or differentiated

–          undistinguishable representation

ultramicroscopic: too small to be seen without an ultramicroscope

–          ultramicroscopic virus

uncharacteristic: distinctive and not typical

–          a book uncharacteristic of its author

uncommercialised: not having been commercialized

–          uncommercialised music

uncommercialized: not having been commercialized

–          uncommercialized art

uncomprehensible: difficult to understand

–          an uncomprehensible concept

unconstitutional: not consistent with or according to a constitution

–          an unconstitutional law

undenominational: not bound or devoted to the promotion of a particular denomination

–          undenominational religious instruction

Please Share

Bạn đang xem bài viết Adjectives That Start With D trên website Trucbachconcert.com. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!